جدید فروش ویژه ! تأثير جهاني شدن اقتصاد بر محيط زيست در ايران مشاهده عکس بزرگتر

تأثير جهاني شدن اقتصاد بر محيط زيست در ايران

تأثير جهاني شدن اقتصاد بر محيط زيست در ايران

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 15.1k )

توضیحات

چکيده

اين تحقيق با اين پرسش آغاز مي­شود که اثر تجارت بر محيط زيست کشورها در هر سطحي از GDP به چه صورت است؟ بدين منظور، در اين پايان نامه با استفاده از مباني نظري موجود، اثر تجارت بر محيط زيست به دو اثر مستقيم و غير مسقيم تقسيم شده و از اين بعد به تحليل فرضيه­هاي موجود پرداخته شده است. سپس با استفاده از داده­هاي سري زماني ايران مدلي بين تجارت و محيط زيست برآورد گرديده و در پايان از طريق تجزيه اثرهاي تکنيک، مقياس و ترکيب به بررسي امکان شکل­گيري منحني زيست محيطي کوزنتس براي ايران پرداخته شده است. سپس به دو فرضيه اصلي تحقيق 1- آيا جهاني شدن اقتصاد بر محيط زيست ايران اثر مثبت دارد و 2- آيا جهاني شدن اقتصاد باعث کاهش تاثير منفي بنگاههاي دولتي بر محيط زيست مي­شود با استفاده از روش خودرگرسيون برداري (VAR) براي دوره زماني 1347-1385 پاسخ داده شده است .در اين تحقيق هدف جمع آوري داده­ها براي دوره زماني 1338-1385 بوده است. تنها به دليل محدوديت داده­هاي دي­اکسيد کربن ودر دسترس بودن آن از سال 1347 به بعد، دوره زماني اين تحقيق سال­هاي 1347-1385 در نظر گرفته شده است.

يافته­هاي اين تحقيق نشان دادند که در ايران برخلاف کشورهاي پيشرفته، فرضيه کوزنتس تاييد نشده و شواهد بيانگر سازگاري فرضيه "رقابت براي کاهش هزينه" با ساختار اقتصاد ايران است. همچنين در رابطه با تاثير جهان شدن بر محيط زيست، اين گونه مي توان نظر داد که در کشور در حال توسعه ايران در کوتاه مدتو بلندمدت برآيند اثر شاخص هاي آزاد سازي تجاري، مقياس، ترکيب و فناوري به گونه­اي است که اثر شاخص آزاد­ساز ي تجاري وشاخص مقياس اثر ساير شاخص ها را خنثي کرده و سبب افزايش آلودگي هوا مي شود. همان­طور که نتايج آزمون عليت گرنجر اين تحقيق نشان داد، در ايران جهاني شدن و ميزان فعاليت هاي زيست محيطي بنگاه هاي دولتي کاملا مستقل از هم هستند. بنابراين نمي­توان پذيرفت که جهاني شدن اقتصاد باعث کاهش تاثير منفي بنگاههاي دولتي بر محيط زيست مي شود.

واژگان کليدي: جهاني شدن, محيط زيست, منحني زيست, محيطي کوزنتس,

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

مجموعه علوم اقتصادی

محصولات جدید

خبرنامه