جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل اجتماعی - روانی موثر بر میزان مصرف خودسرانه ی دارو در بین شهروندان 18 تا 55 سال شهر یاسوج

بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثّر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو در بين شهروندان 18 تا 55 سال شهر ياسوج

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 73.14k )

توضیحات

چکیده

پيشرفت علم پزشکي و صنعت داروسازي و ارائه ‏ي داروهاي متنوع در سال‏هاي اخير، انقلابي در دانش پزشکي و امر درمان بوجود آورده است، اما همراه با اين تکامل، پديده‏ ي ديگري نيز در کشورها و بويژه کشورهاي جهان سوم بوجود آمده که همان روي آوردن بيش از حد مردم به داروها و مصرف غيرعلمي و غيرپزشکي آن است.ميزان مصرف دارو در ميان افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف نرخ متفاوتي دارد، و برخي از جوامع با مسايل و مشکلات مهم‏تري در زمينه ‏ي مصرف دارو مواجه هستند. در ايران نيز از جمله مسايل دارويي مورد بحث در طي سال‏هاي اخير، مصرف زياد دارو بوده است و بر حسب مستندات ميزان مصرف دارو در ايران فراتر از حد استاندارد جهاني است. ميزان مصرف دارو در يک کشور تابع متغيرهاي متعددي است و مصرف دارو هميشه بر اساس الگوهاي علمي نياز پزشکي صورت نمي‏گيرد.هدف از اين پژوهش بررسي تأثير عوامل اجتماعي- رواني بر ميزان مصرف خودسرانه‏ ي دارو در شهر ياسوج است. طبق آمارها‏ي موجود 15 تا 20 درصد از ايراني‏ها به طور خودسرانه و بدون مشورت پزشک دارو مصرف مي‏کنند. در اين مطالعه که به صورت توصيفي و تحليلي انجام گرفته است، 400 نفر از شهروندان 18 تا 55 ساله‏ ي شهر ياسوج از طريق نمونه‏ گيري تصادفي- چندمرحله ‏اي انتخاب شدند که شامل 200 زن و 200 مرد بودند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه بوده است که با استفاده از اعتبار سازه به روش تحليل عاملي و با استفاده از سنجش همساني دروني به روش آلفاي کرونباخ و کودر- ريچاردسون تعيين پايايي گرديد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که بين متغيرهاي سطح تحصيلات، ميزان آگاهي از شيوه‏ ي صحيح مصرف، ميزان آگاهي از پيامدهاي مصرف و ميزان سلامت عمومي با ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که مجموع اين عوامل مي‏توانند 19/0 از وقوع متغير وابسته (مصرف دارو) را تبيين کند. با توجه به نتايج بدست آمده فرهنگ‏سازي و بالابردن سطح اطّلاعات و آگاهي مردم در زمينه‏‏ ي مصرف دارو و همچنين سرمايه‌گذاري براي سلامت و توسعه فعّاليت‏هاي ارتقاي سلامت، امري ضروري به نظر مي‏رسد.

واژگان کليدي:دارو، مصرف، مصرف‏ کننده، آگاهي، سلامت‏ عمومي.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه