جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

تأثيرات متقابل ناشي از منابع مختلف و اجزاي زنده و غيرزنده ي موجود در يک حوضه ي آبخيز، ضرورت پياده سازي مدل مديريت سيستمي و يکپارچه را در حوضه هاي آبخيز با هدف بهره وري بهينه از منابع و هماهنگي و حرکت در راستاي توسعه ي پايدار ايجاب کرده است.

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضه رودخانه پسیخان در استان گیلان از زیر حوضه های تالاب انزلی است. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های اقلیمی، هیدرولوژی و جغرافیایی حوضه است. فعالیتهای صورت گرفته از سوی نهادهای مرتبط در حوضه که از سازمان ها و نهادهای مرتبط بدست آمده نشان می دهد که در این حوضه ها عوامل بسیاری بر یکدیگر تأثیر می گذارند، که شناخت این عوامل و ارتباط بین آنها بصورت نگرش جامع و سیستمی می تواند از عوامل تخریب کاسته و روند اصلاحی حوضه را تسریع نماید. با بررسي وضعيت طبيعي و منابع آب و خاک حوضه ي پسیخان، چالش هاي پيش روي توسعه در اين حوضه بررسي شده و به برخي از راهکارهاي مديريتي در غالب مديريت يکپارچه و حوضه اي منابع طبيعي و انساني به خصوص الزامات اساسي مربوط به هماهنگي مديريت در واحدهاي سياسي – اداري استاني تابعه اشاره شده است.روش تحلیل داده های نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد كه براي كاهش سيلاب در حوضه پسیخان مي توان سيلاب هاي بالادست این حوضه را كنترل نمود، كه در اين راستا باید نقاطی را براي مديريت سيلاب هاي بالادست مكان گزيني کرد كه با مطالعات ميداني موقعيت آنها نسبت به مسيل هاي فعلي به دست می آید.مديريت سيلابدرحوضه بدونتوجهبهعناصرهيدروژئومورفولوژيكيامكانپذيرنميباشدوبا بهكارگيريمدليكپارچهسيلابامكانحضورتمامشاخصهادرواحدبنديمديريتيعمليميباشد. لذا در این تحقیق تلاش براین است با استفاده از نتايج مطالعات معتبر ملي و بين‌المللي و به موازات آن، نتايج مشاهدات و تحقيقات ميداني و مطالعات علمي دراز مدت ، همچنین با شناخت عوامل و ویژگی های محیطی به تحليل علل و چگونگي ناپايداري محيطهاي رودخانه اي پرداخته و راهبردهايي ارايه شد كه كاربر آنها می تواند توسعه و مديريت حوضه ها را به سوي پايداري سوق داده ودر نهایت برقراری توسعه پایدار منابع موجود، به منظور تأمین نیازهای ساکنین حوضه را تامین نماید.

واژگان کلیدی: حوضه آبخیزپسیخان، حوضه رودخانه ای، مدیریت یکپارچه و جامع، توسعه پایدار


فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چكيده............................................... 1  

مقدمه............................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق................................ 4       .................................................... 4

1-1- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق.................. 5       ....................................................

1-2- سوال تحقيق..................................... 6       ....................................................

1-3- فرضيه هاي تحقيق................................ 6       .................................................... 6

1-4- اهداف تحقیق.................................... 6       ....................................................

1-5- دلایل انتخاب موضوع.............................. 6       ....................................................

1-6- تنگناها و محدودیتهای تحقیق..................... 6       ....................................................

فصل دوم: مرور منابع................................. 8       .................................................... 8

2-1- مبانی نظری تحقیق............................... 9       ....................................................

2-1-1- آبخیز....................................... 9       ....................................................

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای........................ 9       ....................................................         ....................................................         ....................................................

2-1-3- حوضه آبريز................................... 9       ....................................................

2-1-4- جریان رودخانه ای............................ 10       ....................................................

2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه   10....................................................         ....................................................   

2-1-6- عوامل حوضه ای............................... 10       ....................................................         ....................................................         ....................................................   

2-1-7- شکل حوزه.................................... 10       ....................................................

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه................... 10       ....................................................

2-1-9- شیب(slope)................................... 11       ....................................................

2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی..................... 11       ................................................... 11

2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی...................... 11       ....................................................

2-1- 12- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه  12  ....................................................   

2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان.... 13       ....................................................

2-1-14- پايداري.................................... 14       ....................................................

2-1-15- توسعه پايدار................................ 14       ....................................................

2-1-16- مديريت آب.................................. 14       ....................................................

2-1-17- مدل فرآيند مطالعات در برنامه ريزي توسعه و مديريت پايدار رودخانه ها......................................... 16       ....................................................

2-1-18- حوضه آبريز از ديدگاه سيستمي................. 19       ....................................................

2-1-19- محيط سيستم حوضه............................. 21       ....................................................

2-1-20- حفاظت از منابع............................. 22       ....................................................

2-1-21- مشارکت و توسعه پایدار...................... 22       ....................................................

2-1-22- مديريت يكپارچه.............................. 23       ....................................................

2-1-23- اصل مشارکت................................. 24       ....................................................

2-2- پیشینه تحقیق ................................. 24       ....................................................

2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج ....................... 24       ....................................................

2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران ...................... 26       ....................................................

2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ............ 27       ....................................................

فصل سوم: مواد و روشها.............................. 28       ....................................................

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق................. 29       ....................................................

3-2- راههای دسترسی به حوضه......................... 32       ....................................................

3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان.... 33       ....................................................

3-4- داده های تحقیق............................... 36       ....................................................

3-4-1- بررسي آمار و اطلاعات هواشناسی............... 37       ....................................................

3-4-2-   بررسي آمار و اطلاعات هیدرولوژی............. 37       ....................................................

3-4-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري................ 37       ....................................................

3-4- 4- بررسي داده‏هاي بارش......................... 39       ....................................................

3-4- 4-1- بررسي بارش منطقه‏اي در حوضه رودخانه پسیخان40       ....................................................

3-4- 4-1-1 - انتخاب پايه زماني مشترك يا دوره شاخص آماري40  ....................................................   

3-4- 4-1-2 - بازسازي داده‏هاي كمبود................. 41       ....................................................

3-5- روش تحقيق..................................... 41       ....................................................

3-6- روش گردآوری اطلاعات........................... 43       ....................................................

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات.......................... 43       ....................................................

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................... 43       ....................................................

3-9- ضرورت تحقيق................................... 43       ....................................................

3-10- روش انجام کار................................ 47       ....................................................

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق50       ....................................................

4-1- مقدمه......................................... 51       ....................................................

4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان................ 52       ....................................................

4-2-1- شکل حوزه ................................... 52       ....................................................

4-2-1-1- روش هورتن ................................ 52       ....................................................

4-2-1-2- روش گراولیوس ............................. 52       ....................................................

4-2-1-3- روش میلر ................................. 52       ....................................................

4-2-1-4- روش شیوم ................................. 53       ....................................................

4-2-1-5- روش مستطیل معادل ......................... 53       ....................................................

4-2-2- پستی و بلندی حوضه .......................... 54       ....................................................

4-2-3-پروفیل طولی و شیب رودخانه.................... 54       ....................................................

4-2-3-1- شیب ناخالص................................ 57

4-2-3-2- شیب متوسط وزنی ........................... 57       ....................................................

4-2-3-3- شیب خالص ................................ 57       ....................................................

4-2-4- شیب ........................................ 58       ....................................................

4-2-4-1- نقشه شیب حوزه............................. 58       ....................................................

4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح.. 59      ....................................................

4-2-5- محاسبه شیب متوسط ........................... 59       ....................................................

4-2-5-1- شیب متوسط وزنی............................ 59       ....................................................

4-2-5-2- شیب میانه ................................ 60       ....................................................

4-2-5-3- نمای شیب ................................. 60       ....................................................

4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه .............. 60       ....................................................

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی ........................ 60       ....................................................

4-2-6-2- رودخانه چوبر ............................ 60

4-2-6-3- رودخانه پسیخان............................ 61

4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان.......... 66

4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه ...................... 66

4-3- 2- ويژگيهاي اقليمي و عوامل مؤثر بر آب و هواي حوضه   67

4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه .................. 68

4-3- 4- تغييرپذيري بارندگي حوضه................... 71

4-3- 5- تعداد روزهاي باراني........................ 72

4-3- 6- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی............... 73

4-3- 7- حد اكثر بارندگي 24 ساعته حوضه.............. 75

4-3- 8- حداكثر بارش محتمل.......................... 76

4-4- ویژگی های دمایی حوضه ......................... 77

4-4 – 1 - رژيم حرارتي.............................. 80

4-4 – 2 - روند تغييرات ميانگين ماهانه دما.......... 81

4 - 4 – 3 بررسي ميانگين دماي ماهانه حداقل و حداكثر مطلق83

4-4 – 4 تغييرات روزانه و فصلي دما................. 83

4- 4 – 5 - رژيم فصلي دما در حوضه................... 84

4-4 – 6 تعداد روزهاي يخبندان...................... 84

4-4 – 7 تعيين خط برف ماهانه با استفاده از گراديان دما   87

4- 5 - رطوبت نسبي.................................. 87

4-6 – تبخير........................................ 89

4-6 – 1 بررسي تغييرات ميزان تبخير از طشت با ارتفاع در حوضه  90

4- 7- تبخير و تعرق................................. 91

4-7 – 1 تبخير و تعرق پتانسيل...................... 91

4-7 – 1 – 1 تبخير و تعرق پتانسيل به روش ترنت وايت.. 92

4-7 – 2 تبخير و تعرق واقعي ....................... 96

4-7 – 2 – 1 تبخير و تعرق واقعي به روش تورك........ 96

4-8- وضعیت خاک حوضه............................... 97

4-8-1- مشخصات كلّي خاكهاي حوضه...................... 98

4-8-1-1- شاخه (رودخانه) چوبر....................... 100

4-8-1-1- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان.............. 101

4-8-2- مشخصات خاک رودخانه پسیخان................... 102

4-8-3- رژيم هاي رطوبتي و حرارتي خاكها.............. 103

4-8-3-1-1 رژيم يوديك............................... 103

4-8-3-1-2 رژيم زريك................................ 104

4-8-3-2- رژيم حرارتي خاك........................... 104

4-8-3-2-1 رژيم حرارتي ترميك........................ 105

4-8-3-2-2 رژيم حرارتي مزيك......................... 105

4-8-4- خاكهاي حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعي. 105

4-8-4- 1 خاكهاي جلگه اي............................ 105

4-8-4- 2 خاكهاي كوهپايه اي......................... 106

4-8-4- 3 خاكهاي كوهستاني .......................... 106

4 ـ 9- منابع اراضي................................ 107

4 ـ 9-1-گروههاي هيدروليكي خاكها.................... 108

4-10- هیدرولوژی حوضه.............................. 109

4-10-1- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان 110

4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان ........... 110

4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه ........ 110

4-10-2-2- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل........... 113

4-10-2-3- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان.................................. 115

4-10- 2-3-1- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر................................. 115

4-10- 2-3-2- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از رابطه منطقه ای........................................... 116

4-10-2-4- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی .......... 117

4-10-2-4-1- دبی مشخصه حداکثر....................... 117

4-10-2-4-2- دبی مشخصه متوسط یا 6 ماهه.............. 117

4-10-2-4-3- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه .. 117

4-10-2-4-4- دبی مشخصه کم آبی....................... 118

4-10- 5- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان............. 118

4-11- زمین شناسی حوضه............................. 118

4-11-1- زمين شناسي سطحي حوضه پسیخان................ 119

4- 11-1-1- سازند زمان پركامبرين.................... 120

4-11-1-1-1- واحد Mtg.............................. 120

4-11-1-1-2- واحد Mt............................... 120

4-11-1-2- سازند دوران اول(ديرينه زيستي يا پالئوزوئيك)120

4-11-1-2-1- زير واحد P........................... 120

4-11-1-2-2- زير واحد PV .......................... 121

4-11-1-3- سازند دوران دوم ( ميان زيستي يا مزوزوئيك)121

4-11-1-3-1- واحد TJS ............................. 121

4-11-1-3-2- زيرواحد jsh ........................... 121

4-11-1-4-1- واحد Q1da ( نهشته هاي كوهپايه اي و آبرفتي پلئيستوسين)........................................ 121

4-11-1-4- سازند دوران چهارم (كواترنر يا عهد حاضر). 121

4-11-1-3-3- واحد K1L .............................. 121

4-11-1-4-2- واحد Qal ( نهشته هاي آبرفتي و دشت سيلابي)122

4-12- فرسايش تشكيلات سطحي در حوضه آبريز پسیخان..... 125

4-12-1- آب و هوا.................................. 125

4-12-2- مورفولوژي ................................ 126

4-12-3- چينه شناسي ............................... 126

4-12-4- پوشش گياهي ............................... 126

4-13- کاربری اراضی حوضه............................ 127

4-14- فرسایش در حوضه .............................. 128

4-15- پوشش گیاهی حوضه ............................. 129

4-15-1- اشكوب بندي پوشش گياهي ( درختان ) به تناسب ارتفاع129

4-15-1-1- ارتفاع كمتر از 500 متر با جنگل نيمه متراكم129

4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراكم..... 130

4-15-2- نقش پوشش گياهي در فرسايش خاك.............. 130

4-16- مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه................. 131

4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان.......... 132

4-16-2- آبادی های دارای سکنه ...................... 132

4-16-3- تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار ......... 132

4-17- مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه........... 137

4-18- مصاديق و جنبه هاي تخريب و تهديدات پيش روي منابع حوضه ي آبخيز پسیخان....................................... 139

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.............. 142

5-1- بحث ونتیجه گیری............................... 143

5-2- پاسخ به فرضیات تحقیق......................... 156

5-2-1- فرضیه اول................................... 156

5-2-2- فرضیه دوم................................... 156

5-3- پیشنهادات..................................... 157

منابع و ماخذ....................................... 161

پیوست.............................................. 168

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

مجموعه علوم جغرافیا

محصولات جدید

خبرنامه