جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات بیولوژیکی برخی از گیاهان خانواده های گل سرخ، روناس و کاسنی منطقه دنا و جداسازی جزء مؤثر برخی از این گیاهان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ي فیتوشيمی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 109.98k )

توضیحات

چکیده    

اثرات آنتي­اكسيدان ، ضد­میکروبی و سیتوتوکسیک گياهان, Cerasus pseudoprostrata Echinops kotschyi ,Rubia albicaulis, Crataegus pontica, Crategus persica, Crategus atrosanguinea,Crategus aronia, Gallium mite var.ghahramani,دراين تحقيق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده ازآزمون DPPHنشان مي­دهدكه گیاهانجنسCerasus و Echinops وهمچنين 4گونه گياه جنس Crataegus در اين تحقيق اثر آنتي اكسيداني خوبي را از خود نشان داده­اند وگياهان Rubia albicaulis و Gallium mite var.ghahramaniاثركمياز خود نشان داده­اند. نتایج بدست آمده براي گياهان جنس Crataegus و همچنين گياه Gallium mite و مقایسه عصاره متانولی و 80٪ متانولی به نظر می رسد ارتباط مستقیمی بین محتواي ترکیبات فنولی این گیاهان ومیزان فعالیت آنتی اکسیدانی آن­ها وجود داشته باشد.

گیاه Echinops kotsschyi یشترین اثر سمیت سلولی را بین گیاهان داشته و بر روي رده سلولی K562و MOLT4موثر بوده گياه Crataegus aroniaبر روي رده سلولي K562 اثر نسبتاً خوبي نشان مي­دهد.

گياه Crataegus pontica بر روي رده سلولي MOLT4 اثر نسبتاً خوبي نشان مي­دهد.

گياه Crataegus persica طی استخراج­های متوالی با حلال­های هگزان، دی کلرومتان، 1- بوتانول و آب قرار گرفتند. عصاره­های این مرحله نیز مورد ارزیابی بیولوژیک قرار گرفتند که فركشن­هاي 1- بوتانلي و دي كلرومتاني اثرآنتي اكسيداني خوبي نشان دادند.

فركشن دي كلرومتاني گياه Crataegus persica برروي هر سه رده سلولي سرطانی در اين تحقيق اثر خوبي داشته است.

فركشنn- هگزان نيز اثرنسبتاً خوبي بر رده سلوليK562و MOLT4 داشته است.

عصاره فعال دی کلرومتانی انتخاب شد وجزء فعال طی کروماتوگرافی ستونی مورد جداسازی قرار گرفته که با استفاده از نتایج حاصل از HNMR و CNMR نمی­توان ساختار ترکیب را بطور دقیق شناسایی نمود، و شناسایی کامل آن نیاز به جداسازی و خالص سازی بیشتردر آینده دارد. در این تحقیق همچنین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس­های atrosanguina Crataegus و Galium miteو Rubiaalbicaulisبا استفاده از GC و GC/MS و محاسبه شاخص بازداری، مورد بررسی قرار گرفت.

تعداد 40 ترکیب در اسانس اندام هوایی Rubia albicaulis شناسایی شد. ترکیب های عمده اسانس در این نمونه، 1-octen-3-ol (٪0/10)،linalool (٪9/9)، isoamyl propionate (٪1/8)،) (E,E)-3,5-octadien-2-one (٪0/8)،(2Z,4Z)-heptadienal )٪3/6) و borneol (٪3/5)بودند. آلدهیدها (3/24٪) و مونوترپن­ها (9/23٪) بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می­دادند.

تعداد50ترکیب در اسانس Crataegus atrosanguina شناسایی شد. ترکیب های عمده اسانس آن، (1/41٪)Z)-hexenyl benzoate3(، (E,E)-α-farnesene(1/17٪)و)linalool 1/10٪) بودند. استرها (5/45٪) و سزکوئی­ترپن­ها (3/21٪) بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می­دادند.

تعداد 38 ترکیب در اسانس Galium mite شناسایی شد. ترکیب های عمده اسانس آن،boroneol )٪0/18)، (2E)-undecanal )٪0/7)، (2E,4E)-decadienal )٪1/6)،(2E,4E)-heptadienal(٪4/5) وPentadecanal (٪3/5) بودند. آلدهیدها (1/42٪) و مونوترپن های اکسیژن دار (3/23٪) بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می­دادند.

واژگان کليدي:آنتي اكسيدان، سیتوتوکسیک، شیرپنیر، عصاره، ضد میکروبی، اسانس

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه