جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات بیولوژیکی برخی از گیاهان خانواده گل پامچال بید و دیگرخانواده های منطقه دنا و جداسازی اجزاء مؤثر برخی از این گیاهان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی شیمی گرایش فیتوشیمی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 111.04k )

توضیحات

چکیده

هدف از این کار تحقیقاتیبررسی فیتوشیمیاییوبیولوژیکیبررویعصارهواسانسبرخیگونه های­ گیاهی جمع­آوری شده از منطقه دنا است، در ابتدا گیاهان   Cirsium

DCbracteosum از خانواده کاسنی، BoissDionysia revoluta و Dionysia bryoides

Boissاز خانواده گل پامچال،Pterocephalus canus Coultاز خانواده خواجه باشی، Rhamnus cornifoliaBoiss. & Hohenاز خانواده عناب،S.G.Gmelin Salix excelsa از خانواده بید و LedebSolenanthus circinnatus از خانواده سولاناسه از منطقه دنا جمع­آوری شدند، که در این بررسی، برای تهیه نمونه­های گیاهی از ریشه گیاه Solenanthuscircinnatusو در مورد سایر گونه­ها، از اندام­های هوایی استفاده شد.

عصاره­ هیدروالکلی این گیاهان تهیه و اثرات بیولوژیکی، از قبیل ضد میکروبی، آنتی­اکسیدان و سمیت سلولی مورد بررسی قرار گرفتند، که بررسی اثر ضد میکروبی به روش دیسک پلیت، اثر سمیت سلولی به روش MTTبر روی رده­های سلولی K562،MOLT-4 و 11MCF-7 و بررسی اثر آنتی­اکسیدانی به روش­های DPPH، محتوای فنولی و محتوای فلاونوئیدی انجام شدند. از بین گیاهان مورد آزمایش، گیاه Salix excelsaبیشترین اثر سمیت سلولی بر روی رده سلولی MOLT4و همچنین بیشترین خاصیتآنتی­اکسیدانی را از خود نشان داد، بنابراین برای مطالعات بیشتر انتخاب شد. استخراج مایع – مایع عصاره هیدروالکلی گیاه Salix excelsa، باحلال­های n- هگزان، دی کلرومتان، ١- بوتانول و آب انجام شد و فرکشن­های حاصل از نظر اثر آنتی اکسیدانی­ و سمیت سلولی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرکشن­های دی کلرومتانی و ١- بوتانولی، بیشترین اثر سمیت سلولی را بر روی رده سلولی MOLT4 و فرکشن آبی و١- بوتانولی بیشترین اثر آنتی­اکسیدانی را دارا می­باشند.

ترکیب شماره 1 از فرکشن n- هگزانی خالص­سازی شد، ترکیب خالص شده با استفاده از طیف هایMass Specteroscopy،13CNMR و 1HNMRشناسایی و تعیین ساختار ملکولی گردید و مشخص شد که ترکیب مذکور، بتا- سیتوسترول می باشد. ترکیب شماره 2 از فرکشن دی کلرومتانی خالص­سازی شد و با توجه به بالا بودن خاصیت سمیت سلولی فرکشن دی کلرومتانی، اثر سمیت سلولی این ترکیب نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه به اثر آنتی­اکسیدانی بالای فرکشن ١- بوتانولی، کروماتوگرافی ستونی جهت جداسازی اجزاء مؤثر این فرکشن، انجام شد. از بین فرکشن­های جمع­آوری شده، فرکشن شماره 59 به عنوان مؤثرترین فرکشن از نظر محتوای فنولی و فلاووئیدی انتخاب شد.

همچنیناسانس دوگونهگیاهی، بهنام­هایRhamnus cornifolia و Salix excelsa توسطروش تقطیرباآببه دست آورده شد وترکیباتاسانسآن­هاباکمکروش کروماتوگرافی گازی توأم با طیف سنج جرمی GC/MS))بررسی و شناسایی گردید. 48 ترکیب در اسانس گیاه Salix excelsa شناسایی شد. ترکیب های عمده این اسانس، شامل سالیسیل آلدهید (36%)، (Z)- 3،7،11، 15 تری متیل -2- هگزادسن- 1- ال (5/5%)، بتا ادسمول (8/3%)، (2E)- نونا ان- 1- آل (6/3%) و6، 10، 14- تری متیل -2- پنتادکانون (3/3%) می­باشد، همچنین 14 ترکیب در اسانس گیاه Rhamnus cornifolia شناسایی شد، که ترکیب های عمده موجود در این اسانس، شاملآلفا- ادسمول(45٪)، ١- اکتن۳- ال (20٪)، بتا- ادسمول استات (8/۸٪)، ٣- اکتانول (4٪)، )- (Z9- اکتادسنوییک اسید متیل استر(۶/٣٪) بودند.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه