جدید فروش ویژه ! اثر قدرت مسئولین دولتي و اعتماد موديان مالياتي به آن ها بر تمکين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان مشاهده عکس بزرگتر

اثر قدرت مسئولین دولتي و اعتماد موديان مالياتي به آن ها بر تمکين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان

اثر قدرت مسئولین دولتي و اعتماد موديان مالياتي به آن ها بر تمکين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389: تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 16.26k )

توضیحات

چکيده

دربيشتر کشورهاي جهان بخش عمده‌اي از منابع درآمدي دولت، از‌طريق دريافت ماليات تأمين مي‌شود. سهم ماليات از کل درآمدهاي عمومي درميان کشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آن‌ها دارد. يکي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي و تحقق اهداف درآمدي دولت، تلاش در جهت افزايش تمکين مالياتي است. تمکين مالياتي به مفهوم پايبندي مؤديان به تکاليف مالياتي و رعايت قانون مالياتي از سوي آن‌هاست. تمکين کامل مالياتي از جمله اهداف مهمي است که همه سيستم‌هاي مالياتي در آرزوي دست‌يابي به آن هستند، و در واقع مي‌توانگفت که درجه تمکين مالياتي در هر کشوري معيار سنجش کارايي سيستم مالياتي آن کشور است.

در اين پژوهش، ابتدا عوامل مؤثر بر تمکين مالياتي را شناسايينموده و به‌طور خاص به بررسي عوامل غيراقتصادي مؤثر بر تمکين مالياتي اعم از قدرت مسئولين دولتي و اعتماد مؤديان مالياتي به آن‌ها پرداخته‌شده‌است. سپس به منظور تبين ديدگاه‌هاي مؤديان مالياتي پرسش‌نامه‌‌اي تنظيم و با استفاده از آزمون‌هاي استنباط آماري به تحليل داده‌هاي اخذشده از پرسش‌نامه‌ها پرداخته‌شده‌است.

نتايج حاصل از آزمونها حاکي است که دو عامل قدرت مسئولين دولتي و اعتماد مؤديان مالياتي به آن‌ها بر تمکين مالياتي اثرگذار است و افزايش اعتماد مؤديان مالياتي به مسئولين دولتي، تمکين مالياتي داوطلبانه را افزايش و افزايش در قدرت مسئولين، افزايش تمکين مالياتي اجباري را به‌همراه دارد. همچنين دو عامل قدرت و اعتماد داراي اثرات متقابل است؛ به اين مفهوم که تغيير در يکي از اين عوامل، باعث تغيير عامل ديگر شده و ميزان تمکين مالياتي داوطلبانه و اجباري را متأثر مي‌نمايد.

 

کليد واژه ها: تمکين مالياتي، قدرت، اعتماد، چارچوب شيب لغزنده

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه