جدید بررسي رابطه بين نوسان سود و قابليت پيش بيني سود مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه بين نوسان سود و قابليت پيش بيني سود

بررسي رابطه بين نوسان سود و قابليت پيش بيني سود

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 27.59k )

توضیحات

چکيده:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارتباط ميان نوسان پذيري سودهاي گذشته و قابليت پيش‌بيني سودهاي آينده در كوتاه مدت و بلند مدت مي‌باشد. براي اين منظور نمونه اي شامل 920 سال-شركت طي دوره زماني (1387-1378) انتخاب شد. در اين تحقيق انحراف معيار سودهاي سه سال گذشته به عنوان نوسان‌پذيري سود تعريف و از رگرسيون خطي ساده به منظور بررسي رابطه بين متغيرها استفاده شد. هم چنين معنادار بودن الگوها با استفاده از آزمون t و آزمون معنادار بودن تفاوت ضرايب مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد كه هماهنگ با ادبيات نظري موجود، سودهاي با نوسان بيشتر پايداري کمتري نسبت به سودهاي با نوسان کمتر دارند. همچنين نتايج حاصل از آزمون فرصيه ها رابطه منفي معنادار ميان نوسان سود و قابليت پيش بيني سود در کوتاه مدت و بلند مدت را تاييد مي کند.

واژگان كليدي:نوسان‌ سود، قابليت پيش‌بيني سود،پايداري سود

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه