جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي صنایع گرايش مدیریت سیستم و بهره ­وری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 41.2k )

توضیحات

چکيده

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات موضوع ابتدا مدل مفهومی تحقیق تدوین شد. برای انجام این مطالعه که از نوع توصیفی – پیماشی می­باشد کلیه کارکنان پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (245 نفر) به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. از روش نمونه گیری طبقه­ای برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است و حجم نمونه 160 نفر تعیین گردید. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­ای که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (956/0α=) برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای اس­پی­اس­اس[1] و لیزرل[2] استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان داد که از میان ابعاد موثر بر ارتقای بهره­وری نیروی انسانی از نظر کارکنان سازمان به ترتیب عوامل مدیریتی ، عوامل سازمانی و عوامل فردی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق ، پیشنهادهای مناسب ارائه شد.

 

واژه‌هاي كليدي:

بهره­ وری ، بهره ­وری نیروی انسانی ، عوامل فردی ، عوامل مدیریتی ، عوامل سازمانی

l

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه