جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی برای دفاتر پیشخوان دولت با استفاده از مدل های SWOT و BSC

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

ازگذشته تاکنون برنامه ریزی استراتژیک همواره یکی ازدغدغه های اصلی مدیران سازمانهابوده و هست.در قرن حاضرتغییرات پرشتاب محیطی، توسعه فن آوری ها، از میان رفتن مرزهای سازمانی ودلایل بیشماردیگری،اهمیت اتخاذ رویکردی استراتژیک برای سازمانها را بیش از پیش هویدا ساخته است. دفاترپیشخوان دولت به عنوان نهادی  عمومی،با هدف ارائه بخشی ازخدمات سازمانهای دولتی و غیر دولتی سازماندهی گشته و عمران دکی ازحیات سازمانی خویش راسپری میکند.از این حیث اتخاذ رویکردی استراتژیک وتدوین برنامه استراتژیک برای این نهاد اهمیت خاصی دارد.در این پژوهش با موضوعیت قرار دادن این مسئله، به بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی دفاتر پیشخوان،با استفاده ازمدلهایSWOTوBSCپرداخته شده است.همچنین بمنظورحفظ ماهیت عمومی و غیرانتفاعی بودن موضوع موردمطالعه،از مدل برایسون برای سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی در فرایند برنامه ریزی استفاده شده است.ودرنهایت مدل پیشنهادی حاصل از تلفیق سه مدل ارائه،و مبنای کار قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق درگام تجزیه و تحلیل سوات، حاکی از آن است که وضعیت سازمان از حیث موقعیت استراتژیک در ناحیه محافظه کارانه قرار دارد.این موضوع گویای این مطلب است که در حال حاضر سازمان باید استراتژیهای تدافعی را با هدف خروج از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت استراتژیک آینده برگزیند. نکته دیگری که از تحلیل سوات قابل استفادهاست، وجود برخی از مسائل و نارسایی های فرایندی و کلیدی می باشد، که ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در بازنگری اساسی سیستمها و فرایندهای سازمانی را نمایان میسازد.این مسئله از آنجا اهمیت می یابد،که زمینه تحقق اهداف نقشه استراتژی را نیزمیسر میسازد.نقشه استراتژی سازمان نیزدرگام شش مدل ترسیم گشته است.درانتها نیز پیشنهاد هایی بمنظوربهبود وضعیت استراتژیک دفاترپیشخوان وتحقق اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:برنامه ریزی استراتژیک،دفاترپیشخوان،نقشه استراتژی،SWOT،BSC،BRYSON

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه