جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپر می)

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 37.63k )

توضیحات

چکیده پژوهش

تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی نقش بسیار مهمی را در سیاست‌ها و استراتژی‌های بازاریابی از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید، تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به فروشگاه/شرکت و علامت تجاری آن ایفا می‌کند. علاوه بر این، تصمیم راجع به انتخاب رسانه و پیام نیز عموما بدون بررسی‌های کافی صورت می‌گیرد. پر واضح است که در چنین شرایطی تبلیغ‌کننده بدون اطمینان لازم از اثربخشی تبلیغات خود برای آن هزینه‌های بسیاری صرف می‌کند. به منظور سنجش اثربخشی تبلیغات در گام نخست باید اهدافی برای تبلیغات تعریف شود و همواره ارزیابی برنامه‌های تبلیغاتی صورت پذیرد. از سویی مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها به خوبی به این امر واقفند که بقا و آینده سازمان/شرکت به داشتن مشتریان وفادار بستگی دارد؛ از همین رو در تحقیق حاضر تحت عنوان "بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری"، سعی شده است با استفاده از متغیرهای میانجی "رضایتمندی مشتریان"، "تصویر شرکت" و "کیفیت دریافت شده" این اثربخشی را در میان مشتریان فروشگاه "هایپرمی" مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که جامعه آماری غیر قابل شمارش است، با استفاده از فرمول کوکران (حجم نمونه 384)، 400 نمونه در دسترس را بطور تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه جمع آوری داده‌ها انجام شد. پس از بررسی روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و اساتید بازاریابی، ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 90% محاسبه گردید. پس از جمع آوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش انجام شد. از میان 9 فرضیه پژوهش و با توجه به جامعه آماری پیش رو، 6 فرضیه رد و تنها 3 فرضیه تأیید شد.

 

واژه‌های کلیدی: مخارج تبلیغات، تصویر شرکت، کیفیت دریافت شده، رضایتمندی مشتریان، وفاداری مشتری، هایپر می

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه