جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

ساخت و استاندارد سازی مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان و مقایسه آن در دختران و پسران دانش آموز

پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي عمومي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 32.8k )

توضیحات

چكيده:

هدف: اين پژوهش به منظور ساخت و استاندارد سازي مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان و مقایسۀ آن در دبيرستانهاي شهر تهران انجام گرفته است. در اين بررسي تعداد 644 دانش‌آموز دبيرستاني شركت داشتند كه بر اساس متغيرهاي جنسيت، موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي به روش خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه اي 55 سؤالي که بر اساس زمينه يابي اوليه از نوجوانان و مفاهیم موجود در زمینه روابط میان نوجوان و والدین و مشکلات ارتباطی آنها طرح شده بود، روی آزمودنیها اجرا گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزارSPSSدر سطح معنی داری 01/0≥α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها: ضريب آلفاي كرونباخ در ارتباط با مادر 95/0 و در ارتباط با پدر 97/0 بدست آمد كه نشان از پايايي و تجانس دروني خوب اين مقياس دارد. پس از بررسي و تأييد روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي، تعداد پنج عامل در 53 ماده بدست آمد كه با توجه به مفاهيم سؤالات نامگذاري شدند. همبستگي مقياس با مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی (PCRS) بين فرمهاي مادر 696/0- و بين فرمهاي پدر 666/0- بدست آمد كه روايي همزمان اين مقياس را تأييد مي كند. نقطة برش مقياس به طور كلي و هر يك از مؤلفه هاي مقياس بر اساس دامنة اطمينان بدست آمد.

متغير جنسيت در ميزان رضايت از ارتباط با مادران مؤثر و در ارتباط با پدران نامؤثر شناخته شد. متغير هاي موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي و سن والدين نيز تأثير معني داري در نمرات اين مقياس نداشتند. اما بين معدل درسي دانش آموز و ميزان رضايت از ارتباط با والدين همبستگي معناداري مشاهده شد. بين پدران و مادران نيز در جلب رضايت نوجوانان تفاوتي مشاهده نشد. در شش سؤال مقياس نيز انتظارات نوجوانان از والدين تفاوت داشت.

همچنين دربررسي مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی(PCRS)، در فرم مادر ضريب آلفاي 906/0 و در فرم پدر 926/0 نشان از پايايي مقياس دارد. روايي سازة اين مقياس نيز به روش تحليل عوامل تأييد و نقطة برش مقياس نعيين گرديد.

واژگان كليدي: نوجوان- ارتباط با والدين- مقياس- سنجش رضايت

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه