جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی مولکولی و بيوشيميايی الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی مرتبط با اينتگرون ها در ايزوله های اشريشيا کلای

بررسی مولکولی و بيوشيميايی الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی مرتبط با اينتگرون ها در ايزوله های اشريشيا کلای جدا شده از منابع  انسانی و حيوانی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش میکروبیولوژی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

خلاصه فارسی

اشریشیا کلای یکی از مهـم ترین عوامل بیماریزای قابل انـتقال از آب و غـذا در ســراسر جهان محسوب        می گردد. مقاومت سویه های اشریشیا کلای نسبت به ترکیبات ضد میکروبی در حال افزایـش می باشد. یکی از علل این افزایش، حمل و انتقال ژن های مقاومت آنتی بیوتــیکی برروی ساختارهای اینتگرونی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و تعیین هویت اینتگرون های حامل مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های         اشریــشیا کلای جدا شده از منابع انسانی و حیوانی استان البرز بود.    

ایزوله های اشریشیا کلای از مراکز نگه داری حیوانات ( گـاوداری، مرغداری و مرکز نـگه داری گوسـفندان) و 2 مرکز آزمایشگاهی استان البــرز طی سال 92 ، جداسازی ومورد مـطالــــعه قرار گرفتند. این ایزوله ها با استفاده از تست های باکتریولوژی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند.حساسیت و مقاومت آنتـی بیوتیکی  ایزوله های جدا شده مطابق با روش استاندارد توصیه شده از طرف CLSI تعیین گردید. حضور اینتگرون های کلاس 1و2 توسط روش PCR تعیین شد. رابطه آماری بین مقاومت های فنوتیپی و حــضور اینتگرون ها بر اسـاس آزمون مربع کــای (Chi-Square Test)، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.

درمجموع 25/41% ( 33 ایزوله از 80 ایزوله) واجد ژن های ایـــنتگرونی بودند. از این میان 25 ایزوله (25/31%) واجد اینتگرون های کلاس 1 بودند. اینتگرون های کلاس 1 در ایزوله های جدا شده از گوسـفند (4 مورد)، مرغ (12 مورد)، گاو (1 مورد) و انسان (8 مورد) وجود داشت. 8 ایزوله (10%) واجد اینتگرون کلاس 2 بودند. اینتگرون کلاس 2 در ایزوله های جدا شده از گوسفند (1 مورد)، مرغ (6 مورد) و انـسان (1 مورد) وجود داشت. مقاومت به بیش از 6 آنتی بیوتیک در 7 ایزوله که واجد اینتگرون بودند مشاهده شد.    

یافته های ما نشان داد که اینتگرون ها به طور گسترده ای در بین اشریشیا کلای های جدا شده از منابع مختلف حیوانی و انسانی استان البرز یافت می شوند. حضور ایـنتگرون در ایزوله های اشریشیا کلای با مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در آن ایزولـه ارتباط دارد. همچنین اینـتگرون کلاس1 نسبت به اینتگرون کلاس2 در بین ایزوله های مختلف اشریشیا کلای شایع تر می باشد . مراقبت و نظارت بر روی مقاومت های آنتی بیوتیکی شامل، غربالگری ایـنتگرون‌ها بعـنوان یک شاخص و نشانه از کسـب و گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی، می تواند به عنوان یک استراتژی مهم در مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی دراین میکروارگانیسم ها باشد.

 

فهرست عناوین

                                                                                                                                                          عنوان                                                                                                                 صفحه

خلاصه فارسی...................................... 1

مقدمه........................................... 2

فصل اول: کلیات.................................. 5

1-1-کلیات و تاریخچه............................. 6

1-2- طبقه بندی اشریشیا کلای...................... 7

1-3- مورفولوژی و فیزیولوژی...................... 9

1-4- ساختار آنتی ژنی و شاخص های بیماریزایی...... 10

1-4-1- میکروکپسول............................... 10

1-4-2- فیمبریه (پیلی)........................... 10

1-5- اگزوتوکسین ها.............................. 11

1-5-1-توکسین های Stx-1 و Stx-2 و وروتوکسین (Vtx)... 11

1-6- انتروتوکسین................................ 12

1-7- عوامل اتصال................................ 13

1-8- پاتوتایپ های اشریشیا کلای .................. 15

1-9- علائم بالینی و بیماری ها.................... 16

1-9-1-گاستروانتریت.............................. 16

1-9-2- بیماری های ناشی از EPEC.................. 16

1-9-3- بیماری ناشی از ETEC...................... 17

1-9-4- بیماری ناشی از EIEC ...................... 18

1-9-5- بیماری ناشی از EHEC...................... 19

1-9-6- بیماری ناشی از DAEC...................... 20

1-9-7- بیماری ناشی از EAEC ..................... 21

1-9-8- عفونت های دستگاه ادراری.................. 21

1-10- مننژیت.................................... 22

1-11- سپتی سمی.................................. 22

1-12- تشخیص آزمایشگاهی......................... 24

1-12-1-کشت...................................... 24

1-12-2- تشخیص بیوشیمیایی......................... 25

1-12-3- تقسیم بندی سرولوژیک ..................... 26

1-13- درمان پیشگیری و کنترل..................... 26

1-14- مقاومت دارویی و اهمیت آن در اشریشیا کلای... 28

1-14-1-تغییر جایگاه هدف.......................... 29

1-14-2-تخریب و یا غیر فعال کردن آنتی بیوتیک ها... 29

1-14-3- ناتراوا شدن نسبت به ورود آنتی بیوتیک به درون سلول باکتری       30

1-14-4- میانبر متابولیکی......................... 30

1-15- ژنتیک مقاومت باکتریایی.................... 30

1-15-1- اپیدمیولوژی.............................. 30

1-16- اینتگرون ها و اهمیتشان در ایجاد مقاومت دارویی 32

1-16-1- ساختار اینتگرون ها....................... 32

1-16-2- اینتگرون های متحرک....................... 34

1-16-3- سوپراینتگرون های کروموزومی............... 35

1-16-4- منشأ اینتگرون های متحرک.................. 36

1-16-5- نحوه قرارگرفتن کاست های ژنی در ساختار اینتگرون ها .................................................36  

1-17- مروری بر تحقیقات دیگران................... 37

فصل دوم: مواد و روش ها.......................... 40

2-1- دستگاه ها و وسایل مورد نیاز................ 41

2-2-مواد مصرفی مورد نیاز........................ 43

2-3- محیط های کشت مورد استفاده.................. 43

2-4- ترکیبات و محلول های مورد نیاز و فرمول ساخت آن ها .......................................................44

2-4-1- محلول EDTA (5/. مولار).................... 44

2-4-2- بافر TBE (5x).............................. 44

2-4-3- بافرTE(Tris EDTA)......................... 44

2-5- روش مطالعه و اجرای پروژه................... 44

2-5-1- نوع مطالعه............................... 44

2-5-2- جمع آوری نمونه ها........................ 45

2-6- روش انجام پروژه............................ 45

2-6-1- روش های باکتری شناسی..................... 45

2-6-2- بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی................ 46

2-6-3- دیسک گذاری............................... 47

2-7- استخراج، تعيين کميت و کيفيت DNA (به روش ستونی)..........................................47

2-7-1- کشت باکتری ها جهت استخراج ژنوم........... 47

2-7-2- استخراج DNA.............................. 48

2-7-3-کميت سنجي و غلظت سنجي DNA استخراج شده..... 49

2-8- انجام آزمایشات مولکولی..................... 50

2-8-1- طراحی پرایمرهای اختصاصی.................. 50

2-8-2- بررسي کارايي پرايمرها در محيط مجازي In silico PCR ............................................50

2-8-3- بررسي بر هم کنش بين پرايمرها ............ 50

2-8-4- رقیق سازی پرایمر ها...................... 51

2-9- مراحل …….PCR.............................. 53

2-9-1- مرحله واسرشتي اوليه...................... 53

2-9-2- مرحله واسرشتي............................ 53

2-9-3- مرحله اتصال.............................. 53

2-9-4- مرحله طويل شدن........................... 53

2-9-5- مرحله طويل شدن نهايي..................... 53

2-10- ژل الکتروفورز............................. 54

2-10-1- تصوير برداري از ژل...................... 54

2-11- محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده........            54

فصل سوم: نتایج.................................. 55

3-1- نتایج کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتری ها، حساسیت آنتی بیوتیکی و ...................................... 56

3-1-1- نتایج حساسیت آنتی بیوتیکی................ 56

3-2- آنالیز و مقایسه نتایج کل نمونه ها.......... 82

3-3-بهینه سازی دمایی PCR برای شناسایی اینتگرون های کلاس 1 و 2................................................ 82

3-4- انجام آزمون بر روی سایر ایزوله ها.......... 83

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری..................... 86

منابع........................................... 93

خلاصه انگلیسی...............................................................................................................................100   

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه