جدید فروش ویژه ! بهينه‌سازي پرتفوي متشکل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک بورس اوراق بهادار تهران مشاهده عکس بزرگتر

بهینه سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران

بهينه‌سازي پرتفوي متشکل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

هدف اصلي سرمايه­گذاران کسب بازدهي بيشتر در سطح ريسک قابل‌قبول است. از سويي گسترش وپيچيدگي روزافزون بازارهاي مالي، تصميم‌گيري در خصوصانتخابنوعداراييرابرايسرمايه‌گذاراندشوارنموده است؛ و نيز بر اساس نظريه پرتفوي، متنوع سازي سرمايه­گذاري­ها مي‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عين حفظ متوسط بازده گردد. امروزه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک به عنوان يكي از نهاد­هاي نوين بازار سرمايه مي­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهي را تحصيل و سپس با ايجاد تنوع در دارايي‌هاي خود سعي در قابل‌قبول سازي ريسک سرمايه‌گذاري، به وسيله‌ي کاهش و يا حذف ريسک سيستماتيک، دارند. اين پژوهش به دنبال بررسي مقايسه­اي توان پيش‌بيني مدل رگرسيون با استفاده از داده‌هاي ترکيبي به عنوان مدلي خطي و روش شبکه‌هاي عصبي مصنوعي به عنوان روشي غيرخطي و سپس امکان بهينه‌سازي پرتفوي متشکل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک با استفاده از الگوريتم ژنتيک و در نهايت مقايسه آن با مدل مارکويتز مي‌باشد؛ همچنين جهت مقايسه پرتفوي­ها، تأثير اندازه سبد سرمايه­گذاري نيز مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک در قالب 13 متغير شناسايي شدند.

نتايج نشان مي‌دهد که بااستفادهازمعيارهاي ارزيابي عملکرد مذکورتاحدوديمي­توانبازدهصندوق‌ها راپيش‌بينينمودوهردوروش رگرسيون با داده‌هاي ترکيبي و شبكه­هايعصبيمصنوعيتواناييپيش‌بينيبازدهصندوق‌ها رادارند اماعملكردشبكه­هايعصبيمصنوعيبهتر مي­باشد. همچنين با استفاده از آزمون زوجي مشخص شد که بين ميانگين بازده پيش‌بيني‌شده و واقعي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. به علاوه اينکه الگوريتمژنتيکمي‌تواندجهتانتخابسبد متشکل از سهام صندوق­هاي مشترک به کار رود و با استفاده از آزمون زوجي مشخص شد که سبدهاي تشکيل‌شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک نسبت به روش سنتي مطلوب‌تر مي­باشند. همچنين اندازه سبد تأثير چنداني بر نتايج نداشته و در تمام سطوح، الگوريتم ژنتيک داراي عملکرد بهتري است. ضمناً هرچه تنوع سبد تشکيل‌شده بيشتر و بزرگ‌تر باشد، برتري عملکرد الگوريتم ژنتيک بر روش خطي قابل‌ملاحظه‌تر مي­شود.

 

واژگان کليدي: صندوق سرمايه‌گذاري مشترک، شبکه‌هاي عصبي مصنوعي، بازده، الگوريتم ژنتيک، پرتفوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه