جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 101.71k )

توضیحات

چکیده

به ­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی(V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس(کتول) آزمایشی به­صورت گلدانیدر سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) تلقیح با باکتری (Brad­yrhizobium japonicum) و عدم تلقیح با باکتری، 2) ترکیب مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم (سطح اول: بدون مصرف کود، سطح دوم: 200 میلی­گرم فسفر و 150 میلی­گرمپتاسیم در گلدان، سطح سوم: 300 میلی­گرم فسفر و 300 میلی­گرم پتاسیم در گلدان) و 3) طول دوره­های غرقابی (0، 5، 10، 15روز) بود. نتایج نشان داد میزان فعالیت پراکسیداز با اعمال تنش غرقابی ابتدا به مدت 5 و10 روز غرقاب افزایش و در تیمار 15 روز غرقابی کاهش یافت. در بین تیمار­های آزمایش، کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط عدم تلقیح، عدم مصرف کود و صفر روز غرقاب (5/78 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) و بیشترین فعالیت (488 نانو مول بر گرم در بافت تر) در شرایط تلقیح با باکتری در سطح سوم کودی و 10 روز غرقاب مشاهده گردید. آنزیم کاتالاز نیز با افزایش مدت تنش غرقاب در تمامی تیمار­ها کاهش یافت. بیشترین آنزیم کاتالاز (1600 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) را تیمار تلقیح با باکتری در سطح کودی سوم و 15 روز غرقاب داشته است. با افزایش مدت غرقابی غلظت فسفر و پتاسیم در دانه و برگ و اندام غیربرگ (غلاف و ساقه) گیاه سویا روند کاهشی نشان داد اما در تیمار تلقیح در سطح کودیسوم با شیب کمتری نسبت به دیگر تیمار­ها کاهش صورت گرفت. حداکثر عملکرد دانه (22/43 گرم در بوته) در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم و صفر روز غرقاب و کمترین آن (13/31 گرم در بوته) در تیمار عدم تلقیح در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب به­دست آمد. میزان تثبیت زیستی نیتروژن (BNF) در گیاه با افزایش مدت دوره­های غرقابی رو به کاهش گذاشت اما با افزایش سطوح تغذیه­ای میزان نیتروژن تثبیت شده در گیاه کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. بیشترین تثبیت زیستی نیتروژن در سطح کودی سوم بدون غرقاب (280 میلی­گرم در بوته) و کمترین آن در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب (5/94 میلی­گرم در بوته) مشاهده شد.

کلید واژگان: دوره غرقابی، فسفر، پتاسیم، آنزیم­های آنتی­اکسیدان، عملکرد، BNF

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه