جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت منابع انسانی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

سازمانهاي امروزي استفاده ازظرفيت فراموشي سازماني را به عنوان يكي از ابزارهاي بهبود عملكرد خود مورد نظرقرارداده اند. هدف از اين پژوهش، بررسی تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمی باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل كاركنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بوده که 300 نفر می باشند. تعداد پرسشنامه های سالم جمع آوری شده 170 عدد بوده است. این پرسشنامه ها در ميان کارکنان زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به طور تصادفی ساده پر شده اند. پرسشنامه مورد بررسی در این تحقیق، پرسشنامه استفاده شده در تحقیق مشبکی و همکاران (1391)می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای spss19 و smartPLSاستفاده شده است. پاياييپرسشنامهبااستفادهازآلفاي كرونباخ برآوردشد و میزان آن برای پرسشنامه 0.923 به دست آمد.تحليلداده هادردو سطحآمارتوصيفيواستنباطيانجامپذيرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فراموشی سازمانی هدفمند بر یادگیری سازمانی، ظرفیت مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج آزمون t دو نمونه ای و t چندنمونه ای نیز نشان داد که نظرات پاسخ دهندگان از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات یکسان می باشد و از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی سن و سنوات خدمت یکسان نمی باشد.

کلید واژه:فراموشي سازماني هدفمند،يادگيري،مديريت دانش،عملكردسازماني،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه