جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقايسه اثر تمرينات ايروبيک و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيک زنان غير ورزشکار

پايان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

هدف از تحقيق حاضر مقايسه­يتاثيرتمريناتيوگاوايروبيک بربرخي عوامل فيزولوژيکي و آمادگي جسمانيزنانغير ورزشکار بود. 30 نفر از زنان غير ورزشکار شهرستان ميبد (سن: 98/4 ± 53/26 سال، قد: 35/5 ± 67/159 سانتي­متر، وزن: 94/14 ± 66/72 کيلوگرم، شاخص توده بدني: 82/5 ± 52/28 2(متر)/کيلوگرم) به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کرده و به طور تصادفي بر اساس شاخص توده بدني در سه گروه ايروبيک، يوگا و کنترل تقسيم شدند. هر گروه شامل 10 نفر بود. آزمودني­ها در گروه­هاي تجربي، به مدت 8 هفته، 3 روز درهفته و هرجلسه يک ساعت در برنامه­ي تمريني مشخص يوگا و ايروبيک شرکت کردند. قبل و پس از دوره­ي تمريني ترکيب بدني( وزن بدن، درصد چربي، توده چربي بدن، توده بدون چربي بدن و نسبت دور کمر به لگن)، توان هوازي، فشارخون، ضربان قلب، شاخص­هاي ريوي، توان بي­هوازي عضلات پا، انعطاف­پذيري و قدرت دست اندازه­گيري شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آمار توصيفي و استنباطي(آزمون کوواريانس و آزمون تعقيبي شفه) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که درصد چربي، وزن چربي، نسبت کمر به لگن، فشارخون دياستولي، ضربان قلب استراحت در گروه يوگا و ايروبيک نسبت به گروه کنترل به طور معناداري کاهش نشان داد (05/0P<). توان هوازي و قدرت دست به طور معناداري در گروه يوگا و ايروبيک نسبت به گروه کنترل افزايش نشان داد (05/0P<). ظرفيت حياتي اجباري، حجم بازدمي بافشار در يک ثانيه، حداکثر تهويه­ ارادي، توان بي­هوازي و انعطاف­پذيري (بشين و برس و خيزتنه) در گروه يوگا نسبت به گروه کنترل به طورمعناداري افزايش نشان داد (05/0P<). وزن بدن و فشارخون سيستولي به طور معناداري در گروه ايروبيک نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد (05/0P<). به طور کلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد که بين يوگا و ايروبيک در هيچ کدام از عوامل فوق تفاوت معناداري وجود ندارد (05/0P>).در نتيجه نتايج تحقيق حاضر دلالت بر اين دارد که از هر دو روش تمريني يوگا و ايروبيک مي­توان به منظور بهبود سلامت عمومي و قلبي- عروقي استفاده کرد.

 

واژه­ هاي کليدي:يوگا، ايروبيک، عوامل فيزيولوژيک، درصدچربي، زنان غير ورزشکار

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه