جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پاسخ هاي رويشی فيزيولوژيکی و ژنتيکي دو گونه بلوط زاگرس Q.brantii و Q. libania تحت تنش خشکي

پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي جنگلداري

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
جنگل¬های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل¬های ايران را به خود اختصاص داده اند و بيشترين تأثير را در تأمين آب، حفظ خاک، تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. اين جنگل¬ها به علت دارا بودن اقليم مديترانه¬ای دارای فصل خشک طولانی در طی دوره¬ی رويش گياهی در طول سال بوده، و مقدار آب در دسترس در اين جنگل¬ها يک فاکتور محدود کننده¬ی اوليه در تجديد حيات گونه¬های اين مناطق می¬باشد. تنش¬هاي غير زيستي مانند خشکسالي پديده-هاي مهمي هستند و بر روي سلامت، بهره¬وري و تناسب جنگل-هاي ما اثر گذار مي¬باشند، بنابراين نيازمند به درک ژنومي و اکوفيزيولوژيکي پاسخ درختان جنگلي به تغيير شرايط آب و هوايي مي¬باشد. با استفاده از مطالعات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و مولکولي، مي¬توانيم روش¬هاي اصلاحي مختلفي که براي مقاومت به خشکي وجود دارند را شناسايي کنيم. در اين آزمايش، بذور سه گونه بلوط مورد مطالعه (Q. brantii، Q.libania و Q.infectoria) در داخل گلدان پلاستيکی در فضای آزاد کاشته شدند (هرگلدان حاوی 2-1 بذر). نهال¬های گونه Q.infectoria به علت سبز نشدن در اين آزمايش لحاظ نگرديد. جهت اعمال تنش نهال¬ها به فضای گلخانه منتقل شدند و نهال¬های سالم از هر گونه به 4 دسته تيمار کنترل و تنش کمبود آب در سه سطح تقسيم شدند. نهال¬های در نظر گرفته شده برای تنش کمبود آب آبياری نشدند تا به ظرفيت مزرعه¬ای مورد نظر (70٪، 50٪ و 30٪ ظرفيت مزرعه¬ای) رسيدند، ولی نهال¬های کنترل هر روز آبياری گرديدند تا محتوی آب خاک گلدان¬ها در حدود 100٪ ظرفيت مزرعه¬ای نگه داشته شود. پس از برداشت نهال-ها، پارامترهاي رويشي و مورفولوژي (ارتفاع نهال، طول ريشه، وزن برگ و ساقه و ريشه، تعداد کل برگ، نسبت برگ سبز به کل برگ، بيوماس، نسبت ريشه به ساقه، وزن خشک برگ، ريشه و ساقه) و پارامترهاي فيزيولوژي (محتوي نسبي آب برگ و ساقه و ريشه (RWC)، نرخ نشت الکتروليت (EL)، عملکرد فتوسيستم II و تبادلات گازي) اندازه¬گيري شدند و در نهايت استخراج RNA از نمونه¬هاي فريز شده برگ و ريشه انجام گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد که تنش خشکي تاثيرات منفي بر پارامتر¬هاي رويشي، مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي بلوط داشت، به طوري که اکثر پارامترهاي رويشي و فيزيولوژيکي کاهش يافت اما نرخ نشت الکتروليت اندام¬ها افزايش يافت. بر اساس نتايج بدست آمده از جذب عنصر تنش خشکي باعث افزايش ميزان پتاسيم در ريشه و ساقه گرديد. همچنين نتايج نشان داد که ميزان شاخص تحمل نيز در گونه بلوط ايراني در تمام پارامتر¬هاي مورد مطالعه به جز وزن تر و خشک برگ بيشتر از گونه وي¬ول مي¬باشد. در اين مطالعه گونه بلوط ايراني نسبت به گونه وي¬ول با جذب سديم کمتر برگ و در نتيجه نسبت سديم به پتاسيم کمتر و نيز کاهش تعداد برگ توانست تحمل بهتري را از خود نشان دهد. پارامترهاي مربوط به تبادلات گازي نشان داد که تيمار تنش کمبود آب سبب کاهش معنی¬داری در هدايت روزنه¬ای، فتوسنتز، هدايت مزوفيلی و دی¬اکسيدکربن زير روزنه¬ای به محيطی و تعرق شد. همچنين گونه وی¬ول فتوسنتز، کارايی مصرف آب و تعرق بيشتری نسبت به بلوط ايرانی داشت. به طور کلی می¬توان نتيجه¬گيری کرد که در هر دو گونه محدوديت روزنه¬ای و غير روزنه¬ای باعث کاهش فتوسنتز گرديد. همچنين گونه بلوط ايرانی به دليل داشتن کارايی مصرف آب کمتر و کاهش بيشتر درصد تغييرات پارامتر¬های گازی نسبت به گونه وی¬ول از مکانيسم اجتناب از خشکی در زمان تنش بهره می¬جويد. اما در مورد مطالعات مولکولي عمل استخراج RNA  صورت گرفت مرحله run کردن نمونه نيز انجام شد ولي در مرحله الکتروفورز به علت مشاهده نشدن نوار¬های مربوط بهRNA  مطالعات مولکولي موفقيت¬آميز نبود.
واژه¬های کليدی: اظهار ژن، عناصر، تبادلات گازی و نشانگر مولکولی.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه