جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

سنتز برخی از لیگاندهای جدید دهنده نیتروژن و اکسیژن از واکنش مشتقات فنول با آمین های نوع اول و مطالعه کمپلکس های فلزات واسطه آنها

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش شیمی آلی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در این تحقیق نه لیگاند به وسیله واکنش تراکم مانیخ، از واکنش آمین نوع اول 2-پیریدین­متان­آمین و سیکلوهگزان­دی­آمین با فرمآلدهید و مشتقات فنول سنتز شدند ( H2L1=2,ʹ2-[[(پیریدین-2-ایل­متیل)ایمینو]دی(متیلن)]بیس(6,4-دی-ترشیوبوتیل فنول)، H2L2=2,ʹ2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]بیس(4-فلؤروفنول)، H2L3=2,ʹ2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]بیس(4-ترشیوبوتیل فنول)، H2L4=2,ʹ2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]بیس(4-متیل­فنول)، H2L5=1,ʹ1-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]دی(2-نفتول)، H2L6=1,ʹ1-هگزاهیدرو-1-بنزایمیدازول1,3-دی­ایلدی(متیلن)]دی(2-نفتول)، H2L7=2,ʹ2-[هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دی­ایل­دی(متیلن)]بیس(4-فلؤروفنول)، H2L8=2,ʹ2-[هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دی­ایلدی(متیلن)]بیس(4-ترشیوبوتیل­فنول) و H2L9=2,ʹ2-[هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دی­ایل دی(متیلن)]بیس(6,4-دی­ترشیوبوتیل فنول)).همچنین شش کمپلکس جدید تک هسته­ای منگنز ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)، ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)](2)، ·CH3OH[Mn(L2)(CH3OH)N3] (3)، [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH(4)، ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8)، NO3·[Mn(L7)(CH3OH)2] (9) و سه کمپلکس دو هسته­ای آهن ·CH3OH[Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (5)، ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (6) و ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (7) با استفاده از لیگاندها سنتز شدند.کمپلکس­های سنتز شده به وسیله روش­های طیف سنجی در حالت جامد IR و در حالت محلول UV-Vis شناسایی شدند. تک بلورهای کمپلکس­های 1،2، 4، 8 و 9 و لیگاند H2L6 با پراش پرتو ایکس تعیین ساختار شدند. توانایی کاتالیزگری کمپلکس­های 1 و 2 بوسیله اکسایش الکل­های نوع اول با هیدروژن پراکسید 30% به عنوان اکسنده بررسی شد. اثر پارامترهای مختلف مانند نسبت اکسنده به سوبسترا، اثر دما، حلال مورد مطالعه قرار گرفت. کاتالیزگر 2 نشان داد که قدرت کاتالیزگری زیادی در اکسایش الکل­ها دارد. بیشترین درصد تبدیل برای بنزیل الکل­هایی با گروه الکترون دهنده در موقعیت پارا بدست آمد.

کلید واژه: واکنش مانیخ، لیگاند، کمپلکس­های منگنز و آهن، اکسیداسیون الکل­ها، ساختار بلوری، هیدروژن پراکسید.

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه