جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه جهت گیریهای دینی و غیر دینی در سایتهای دوستیابی و همسریابی فارسی زبان سال 1392-1393

پايان نامه اي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه جهت گیری های دینی و غیردینی در سایت های دوست یابی و همسریابی فارسی زبان می پردازد و می کوشد تا گونه ای نوع شناسی از سیستم های فارسی دوست یابی و همسریابی در فضای مجازی ارائه دهد. در این پژوهش به بررسی شبکه های اجتماعی و تاریخچه آنها و تعریفی از این نوع دوست یابی و همسریابی ارائه شده است و با استفاده از روشهای کیفی و کمی انجام شده است. پژوهش حاضر با مشاهده در فضای مجازی به دسته بندی این سیستم ها پرداخته و در ادامه شیوه عملکرد و اجزای موجود در سیستم ها و ویژگیهای کاربران آنها بررسی شد. پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و کیفی در طول حدود یک سال مطالعه شدند. جامعه آماری در این پژوهش شامل کاربران سایتهای دوستیابی و همسریابی بود که 100 نفر انتخاب شدند. از نمونه گیری غیراحتمالی استفاده می شود تا پیمایش معّرف جمعیت مورد بررسی باشد و پرسشنامه نیز به صورت آنلاین و غیر آنلاین در اختیار کاربران قرار گرفت. بدیهی است عملیات تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از طریق نرم افزار SPSS صورت می گیرد. یعنی داده ها با استفاده از این نرم افزار وارد کامپیوتر شد و آزمون آماری بین متغیرها صورت گرفت و برای مقایسه میانگین ها از آزمون T استفاده شد. در کنار مشاهده از مصاحبه با مدیران سایت ها و تعدادی از کاربران و پرسشنامه نیز استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد سیستم های همسریابی در دو دسته وبلاگ ها و وب سایت ها قابل مشاهده هستند. اکثر کاربران در سن ازدواج، ساکن شهرهای بزرگ، دارای تحصیلات عالی و از طبقه متوسط بالا می باشند. روند دوست یابی و همسریابی در اینترنت نیز مشابه دنیای واقعی می باشد و مردان معمولاً آغازگر رابطه می باشند.

واژگان کلیدی: اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی، سایت های دوست یابی، سایت های همسریابی، وبلاگ های دوست یابی، وبلاگ های همسریابی، دوست یابی اینترنتی، همسریابی اینترنتی


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
عنوان    صفحه
1-1    درآمد    1
1-2    بیان مسئله    1
1-3    ضرورت تحقیق    3
1-4    اهمیت تحقیق    4
1-5    اهداف تحقیق    4
1-6    فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی    5
1-7    موخره    9
فصل دوم: پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق
2-1    درآمد    10
2-2    پیشینه تحقیق(خارجی- داخلی)    10
2-2-1    تحقیقات خارجی    10
2-2-2    تحقیقات داخلی    11
2-3    مبانی نظری    18
2-3-1    اجتماعات مجازی    20
2-3-2    عملکرد سیستم های دوستیابی و همسریابی    26
2-3-3    طبقه بندی سیستم های دوست یابی و همسریابی    29
2-3-4    نحوه ثبت نام در سایتهای دوست یابی و همسریابی    33
2-3-5    ویژگیهای اعضا و انگیزه عضویت در سایت های دوست یابی و همسریابی    34
2-3-6    امکانات و ساختار سایت های دوست یابی و همسریابی    36
2-3-7    نظریاتی در باب اجتماعات مجازی    39
2-4    چارچوب نظری تحقیق    47
2-5    مدل تحلیلی    56
2-6    فرضیه های تحقیق    57
2-7    موخره    58
فصل سوم: روش تحقیق
3-1    درآمد    59
3-2    تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها    59
3-3    ابزار جمع آوری اطلاعات    60
3-4    اعتبار و پایایی ابزار    60
3-5    جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    61
3-6    روش و تکنیک های تحقیق    62
3-7    موخره    63
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1    درآمد    65
4-2    یافته های توصیفی    65
4-3    تحلیل محتوای کیفی    104
4-4    یافته های تبیینی    109
4-5    موخره    110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1    درآمد    111
5-2    نتیجه گیری بر اساس اهداف تحقیق    111
5-3    بحث و نتیجه گیری اجمالی    112
5-4    پیشنهادات تحقیق(علمی و اجرایی)    113
5-5    موخره    113
ضمائم
6-1    فهرست منابع فارسی    114
6-2    فهرست منابع انگلیسی    116
6-3    فهرست سایت ها و وبلاگ های دوست یابی و همسریابی    117
6-4    پرسشنامه پژوهش    121

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه