جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی  زیست شناسی گرایش علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

فناوری نانو به¬عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه¬های اخیر سبب بهبود سیستم¬های کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته به¬جای کودهای مرسوم باعث می¬شود عناصر غذایی کود به¬تدریج و به¬صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآورده¬هاي نانو شامل مخلوطي از ذره¬هايی با ابعاد بين 1  تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم مي¬توانند خصوصيات فيزيكي و شيميایي مواد اوليه خود را تغيير دهند و عملکرد سریع¬تری نسبت به فرآورده¬های غیر نانو داشته باشند. تنش خشکي يکي از تنش¬هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب مي¬شود. کودهای پتاسیم¬دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقش¬های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می¬دهد. در اين تحقيق تنش خشکي توسط پلي اتيلن گليکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تيمار توسط نانو کلات پتاسيم در سه غلظت، طي 9 روز انجام گرفت و تغييرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه¬های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتواي داخلي پتاسيم برگ اندازه¬گیری و نتايج از طريق نرم-افزار آماري SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به¬دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت¬های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه¬گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه¬های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل¬ها شد، به¬جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به¬دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.
کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه¬های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسيم.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه