جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثربخشی کافئیک اسید درکاهش تجمع سرب وآسیب اکسیداتیو ناشی از سرب در موش سوری

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی بیوشیمی بالینی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 28.29k )

توضیحات

چکیده

بررسی اثربخشی کافئیک اسیددرکاهش تجمع سرب وآسیب اکسیداتیو ناشی از سرب در موش سوری

به کوشش:

                                        مریم لطفی قهرمانلو

درتحقیق حاضر تاثیر کافئیک‌اسید بر میزان تجمع سرب ونیزبرخی پارامتر‌های آسیب اکسیداتیو به دنبال مسمومیت تجربی با سرب درموش سوری مورد ارزیابی قرار گرفته است.تعداد 28سرموش سوری نر بالغ به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی تقسیم شدند.وطول دوره مطالعه تجربی 18 روز بود. گروه 1 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، گروه 2 به میزان ppm 1000 استات سرب در آب آشامیدنی،گروه 3 علاوه بر استات سرب (به میزان ppm1000)، کافئیک اسید به میزانmg/KgB.W60 ،گروه 4 به میزان mg/KgB.W60کافئیک اسید دریافت نمودند.میزان سرب درخون، کبد وکلیه در گروه 2افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل داشت(p<0.05).در گروه 3،میزان سرب در خون، کلیه وکبد ،کاهش معنی داری در مقایسه با گروه 2 نشان داد. میزان مالون دی آلدهیددر کلیه،میزان FRAP و میزان اکسیداسیون پروتئین بر اساس سنجش گروه های کربونیل در کبد وکلیه بین هیچ یک از گروه ها اختلاف معنی داری نشان ندادند.ولی میزان مالون الدهید در کبد گروه 3 افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت همچنین میزان این پارامتر در همولیزات گلبول قرمزگروه2،3،و4نسبت به گروه 1تغییرات معناداری داشت اما بین سایر گروه ها اختلاف معناداری مشاهده نشد.درارزیابی میزان فعالیت آ نزیم SOD وGPx بین هیچ یک از گروه ها اختلاف معناداری مشاهده نشد.میزان گلوتاتیون نیز در گروه 2 نسبت به کنترل کاهش داشت ولی سایر گروه ها اختلاف قابل ملاحظه ای نشان ندادند.نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که کافئیک اسید در کاهش تجمع سرب دربافت کبد وکلیه تاثیر گذار است.نتایج حاصل ممکن است در کمک به پیشگیری ودرمان مسمومیت با سرب مورد استفاده قرار گیرد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه