جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه اثر نانو ذرات نقره سنتزی و تجاری بر جنسیت گل های هندوانه مونواسیس

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم باغبانی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

واریته­های گیاه هندوانه غالبا مونواسیس بوده و اکثر گل­های آن نر می­باشد و از طرف دیگر در این گیاه، ترکیبات نقره سبب افزایش تعداد گل­های ماده می­شود. این پژوهش در راستای بررسی اثر نانوذرات نقره و نیترات نقره روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه در چهار آزمایش اجرا شد. در آزمایش اول پژوهش، نانو­­نقره بر پایه کربن سنتز گردید. و سپس با استفاده از تکنیک شناسایی پراش پرتو ایکس(XRD) سنتز نانوذرات نقره روی بستر کربن(گرافیت) تایید شد. در آزمایش دوم ، اثر غلظت­های 50، 100، 150 میلی گرم در لیتر نیترات نقره و غلظت­های 15، 30، 50 میلی گرم در لیتر نانو نقره تجاری و نانو­نقره سنتزی بصورت محلول پاشی روی گیاهان در مرحله دو برگی به منظور بررسی تظاهر جنسیت (تعداد گل نر و گل ماده) و میزان رشد رویشی گیاه هندوانه مقایسه گردید. نتایج نشان داد اختلاف معنی­داری بین گیاهان تیمار شده از نظر سطح برگ وجود ندارد و کاربرد نانو ذرات و نیترات نقره سبب افزایش معنی­دار طول میانگره و کاهش گل نر به طوری که بیشترین میزان گل نر مربوط به گیاه شاهد بود و کاهش نسبت گل نر به گل ماده و کل گل در مقایسه با گیاه شاهد گردید. با وجود بی­معنی بودن اثر تیمارها روی صفت گل ماده، بین تیمارها از نظر تشکیل گل ماده اختلافاتی وجود داشت. در آزمایش سوم اثر غلظت­های1/0، 1، 5، 10، 15، 30، 100 میلی گرم در لیتر نیترات نقره و غلظت­های1، 5، 10، 20 و50 میلی گرم درلیتر نانو نقره تجاری و نانو نقره سنتزی بر میزان جوانه­زنی بذور هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای نقره تأثیری در سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی و وزن تر ساقه­چه ندارد. در حالی که تأثیر تیمار­ها روی صفات طول ریشه­چه و ساقه­چه، وزن تر ریشه­چه و ساقه­چه و وزن خشک ساقه­چه در سطح 5 درصد معنی­دار می­باشد و با افزایش غلظت نانوذرات نقره و نیترات نقره ابتدا صفات مذکور افزایش و سپس در غلظت­های بالاکاهش ­می­یابد که احتمالاً به دلیل سمیّت این مواد در غلظت­های بالا است. در آزمایش چهارم­پژوهش حاضر کاربرد نانوذرات نقره تجاری و سنتزی و نیترات نقره منجر به کاهش غلظت پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدئید و پرولین شد. همچنین با افزایش غلظت تیمارهای مذکور فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانت و میزان کلروفیل­هایa، b، کل و کاروتنوئید افزایش یافت. نتایج آزمایش چهارم حاکی از آن است که غلظت­های مختلف نقره مورد استفاده در این پژوهش به منظور تغییر جنسیت، موجب بروز تنش اکسیداتیو و نهایتاً اثرات مخرب آن در گیاهان هندوانه نشده و در رشد گیاهان در مقایسه با شاهد تفاوتی مشاهده نشد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه