جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش در مراکز رشد دانشگاهی می باشد. با توجه به هدف و ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مراکز رشد دانشگاههای شریف، علم وصنعت، امیرکبیر و تربیت مدرس است. حجم کل جامعه آماری 212 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری و پاسخگویی به سوالات پرسشنامه انتخاب گردیده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه تلفیقی استاندارد شامل پرسشنامه های استاندارد شخصیت کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه و تسهیم دانش می باشد که روایی ابزار با بهره گیری از نظر متخصصان مربوطه ثابت شده است و پایایی پرسشنامه طی یک مطالعه مقدماتی از 30 نفر پاسخگو در جامعه آماری و با محاسبه آلفای کرونباخ که نشان دهنده عدد 0.81می باشد، بدست آمده است.  به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS و lisrel در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بین شخصیت کارآفرینی و بروز رفتارهای کارآفرینانه وجود دارد ولی  تاثیر غیرمستقیم و معناداری بین شخصیت کارآفرینی و بروز رفتارهای کارآفرینانه از طریق تسهیم دانش وجود ندارد و این فرضیه رد شده است.

کلمات کلیدی :شخصیت کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، تسهیم دانش

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه