جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری در استان سیستان و بلوپستان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 34.59k )

توضیحات

پاركهايعلموفناوريبهعنوانیکیازاجزانظامملینوآوريویکیاززیرساختهاياقتصادداناییمحور

،وظیفهدارندبهایجادورشدشرکتهايدانشمحورمتکیبرنوآوريکمککنند . دراقتصادداناییمحورکهتولیدومبادلهدانشعاملاصلیایجادارزشافزودهاست،پاركهايعلموفناوريباارائهخدماتباکیفیتبالاوامکاناتمناسببهشرکتها،فرهنگرقابتونوآوريرادرمیاناینشرکتهاارتقادادهوبه انتقالدانشبینموسساتتولیدکنندهومصرفکنندهدانشمیپردازند. ازطرفدیگرهرسازمانیبرايدستیابیبهاهدافخود،نیازمندعواملیاستکهالزامابایدآنهارافراهم کند . درواقعبرايهرسازمانی،زمینههاییازفعالیتوجودداردکهبایدآنهارابهبهترینشکلممکنانجام دهد،تابتواندبهاهدافیکهبرايخودتعریفکردهاستنائلشود . اینعواملکهدرادبیاتمدیریت،عوامل حیاتیموفقیتنامیدهمیشوند،اجزاتفکیکناپذیرتوفیقسازماندردستیابیبهاهدافهستند. پاركهايعلموفناورينیزمانندهرسازمانوموسسهدیگري،برايدستیابیبهاهدافخودنیازمندفراهم کردناینعواملهستند. هدفاینتحقیقشناساییاینعواملبرايپاركهايعلمیوتعییناولویتنسبیآنهاازدیدگاهمتخصصان آشنابهمباحثمرتبطباپاركهايعلمیاست . بهاینمنظورپسازمصاحبهبامتخصصاندراینپارك 49عاملمشخصودر3گروهطبقهبنديشدند. درمرحلهبعداینعواملتوسطمتخصصانبایکدیگرمقایسهوپسازتجزیهوتحلیلدادههايحاصل،اولویتآنهادرهرگروهونیزرتبهبنديکلیآنهابااستفادهازآزمونفریدمن،ارائهشدهکهبهصورتزیراست :

عواملساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل محتوایی

 

کلمات کلیدی: عواملکلیديموفقیت،پاركعلموفناوری

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه