جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثير آموزش خارجی و تاثیر پويایی بازار بر نوآوری (مطالعه موردی شرکت های خدماتی و تجهیزات آسانسور )

پايان نامه كارشناسی ارشد

رشته مدیریتMBA

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

روش‌اين تحقيق بر اساس طرح، توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماری در این پژوهش عبارتست از کارکنان و مديران شرکت های خدمات و تجهیزات آسانسوری در شهر تهران. که از بین کلیه شرکت های خدمات و تجهیزات آسانسوری در شهر تهران، مجموعه شرکت های گروه آساپل 20 بعنوان نمونه انتخاب شده اند که جمعا شامل 16 شركت كه در هر شركت تعداد 3 نفر مدير و 8 نفر از كاركنان حضور دارند (48 مدير و   128 نفر كاركنان). ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس سوالات و فرضیه هاي پژوهش تدوين جهت بررسي روايي آن از ديدگاه هاي استادان راهنما و مشاور بهره گيري شده است. براي بررسي اعتبار پرسشنامه تحقيق حاضر از روش همساني دروني ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 825/0
می باشد که از اعتبار کافی برخوردار است.در این تحقیق از روش های آمار توصیفی شامل( فراوانی، درصد، میانگین، واريانس، انحراف استاندارد، میانه و نما ) استفاده شده است. و در بخش آمار استنباطي ازآزمون نرمال بردن جامعه آماری، تحلیل واریانس (ANOVA)استفاده شده . نتایج حاصل توسط جداول و نمودارهای مربوطه ارائه گردیده، و منظور تحلیل داده ها از نرم افزار 18 spss
بهره گيري شده است.

بر اساس محاسبات آماري بدست آمده مدیران و کارکنان دیدگاه یکسانی پیرامون اثر مثبت يادگيری فنی بر نوآوری در شركت هاي آسانسور دارند، وميانگين پاسخ ها از دیدگاه کارکنان 8/26 و از دیدگاه مدیران 52/26 است .همچنین بین پاسخ ها پیرامون يادگيری اداری و اثر مثبت بر نوآوری در شركت هاي آسانسور تفاوت معناداری وجود دارد ، ميانگين پاسخ ها از دیدگاه کارکنان 23/33 و از دیدگاه مدیران 47/35است.و بین پاسخ ها پیرامونشدت رقابت و اثر مثبت بر نوآوری در
شركت هاي آسانسور تفاوت معناداری وجود ندارد ، محاسبات حاكي از آن است كهميانگين
پاسخ ها از دیدگاه کارکنان 71/23و از دیدگاه مدیران 92/22 می باشد، و تفاوت معناداری بین پاسخ ها پیرامونشدت رقابت و اثر مثبت بر نوآوری در شركت هاي آسانسور وجود ندارد ، محاسبات حاكي از آن است كهميانگين پاسخ ها از دیدگاه کارکنان 63/27 و از دیدگاه مدیران 02/28 است.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه