جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثر آموزش چندرسانه ای و سنتی بر یادگیری مهارت دریبل بسکتبال(مطالعه موردی)

كارشناسي ارشد تربیت بدنی (گرایش رفتار حرکتی)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

هدف این پژوهش،تاثیر آموزش­های ­­چند رسانه­ای، سنتی، و تلفیقی (چند رسانه ای و سنتی ) بر یادگیری مهارت دریبل بسکتبال بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهرستان بانه بودند، که از بین آنها 36 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از آزمون های آماری تحلیل واریانس (ANOVA)، پیش آزمون و پس­آزمون، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش آزمون مهارت دریبل بسکتبال ایفرد بود. در ابتدای دوره پیش آزمون مهارت دریبل بسکتبال از هر سه گروه به عمل آمد. نتایج پیش آزمون اختلاف معنا­داری را میان گروه­ها نشان نداد. در انتهای دوره پس آزمون از آزمودنیها به عمل آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وهمچنین آمار استنباطی استفاده شده است. کلیه عملیات آماری با کمک بسته نرم افزاریspss نسخه 16انجام گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با ضریب اطمینان %95 و سطح معنی داری 05/0 >p نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مهارت دریبل بسکتبال در اجرا و یادگیری پیشرفت کرده اند اما در گروه تلفیقی در مقایسه با دو گروهی که آموزش از طریق چند رسانه ای و روش آموزش سنتی بود در یادگیری و اجرا موثرتر بوده است. با توجه به نتیجه پژوهش، توصیه می شود که از ابزارهای چند رسانه ای در امر آموزش همراه با روش سنتی استفاده شود.

کلیدواژه ها: روش آموزش سنتی، روش آموزش چند رسانه ای، روش آموزش تلفیقی، یادگیری مهارت دریبل بسکتبال.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه