جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی مقایسه ای تاثیر پرتفوی بزرگ و کوچک بر عملکرد مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

پایان­ نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای تأثیر پرتفوی بزرگ و کوچک بر عملکرد مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بودند. نمونه آماری تحقیق به شیوه سیستماتیک و برابر با 79 شرکت بود. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از بانک اطلاعات بورسی و در دوره زمانی پنج ساله از سال 1389 تا 1393 گردآوری شد. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون منوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که پرتفوی بزرگ و کوچک در شاخص های ارزش افزوده (اطمینان 95 درصد)، بازدهی سرمایه (اطمینان 95 درصد و سرمایه در گردش (اطمینان 99 درصد) با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و در شاخص های بازدهی دارایی و نسبت نقدینگی تفاوت معنادار وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش در مجموع اندازه پرتفوی بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر گذار است و اندازه پرتفوی یکی از عوامل در عملکرد مالی شرکت ها می باشد.

 

کلید واژه ها: پرتفوی، عملکرد مالی، بازدهی دارایی، ارزش افزوده، نسبت نقدینگی، بازدهی سرمایه، سرمایه در گردش

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه- 2

1-2- بیان مسأله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 5

1-4- اهداف تحقیق- 6

1-5- سوالات تحقیق- 6

1-6- فرضیه های تحقیق- 7

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات فنی- 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه- 11

2-2- مبانی نظری بورس، سرمایه گذاری و بازده12

2-2-1- مفهوم شرکت-- 12

2-2-2- نظریه های حقوق مالکیت، نمایندگی و سبد سرمایه گذاری- 13

2-2-2-1- نظریه حقوق مالکیت-- 14

2-2-2-2- نظریه نمایندگی- 14

2-2-2-3- نظریه سبد سرمایه گذاری- 16

2-2-3- سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار- 16

2-2-3-1- انواع شركتهايسرمايهگذاري- 17

2-2-3-2- فرآيندسرمايهگذاريدر بورس-- 18

2-2-3-3- نظریه نوینپرتفوی در بورس اوراق بهادار- 19

2-2-4- مفهوم بازده دربورس-- 20

2-2-4-1-اجزايبازده20

2-2-4-2- نرخ بازده21

2-3- مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت‏ها23

2-3-1- انواع معيارهاي ارزيابي عملكرد27

2-3-1-1- سود خالص--- 29

2-3-1-2- نرخ رشد سود30

2-3-1-3- سود هر سهم (EPS)31

2-3-1-4- بازده دارایی ها (ROA)32

2-3-1-5- تحليل مالي دوپونت-- 34

2-3-1-6- نرخ بازده فروش-- 37

2-3-1-7- نسبت قیمت به سود (P/E)37

2-3-1-8- نسبت Q توبین- 38

2-3-1-9- میزان سود تقسیمی- 40

2-3-1-10- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)41

2-3-1-11- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(REAV)45

2-3-1-12- ارزش افزوده بازار (MVA)47

2-3-1-13- ارزش افزوده نقدی (CVA)48

2-3-1-14- نسبتهاينقدینگی- 49

2-3-1-15- سرمایهدرگردش-- 53

2-4-ارزیابی عملکرد پرتفوی(سبد سهام)53

2-4-1-مقياسهايارزيابيعملكردسبدسهام54

2-5- پیشینه- 56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 62

3-2- روش تحقیق- 62

3-3- جامعه و نمونه آماری- 62

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات-- 63

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات-- 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه- 68

4-2- یافته های توصیفی- 68

4-3- بررسی مفروضه هاي تحليل کواريانس چند متغیری- 70

4-4- یافته های استنباطی- 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 80

5-2- یافته های تحقیق- 80

5-3- نتیجه گیری- 82

5-4- محدودیت های تحقیق- 83

5-5- پیشنهادات تحقیق- 83

منابع- 84

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه