جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و فرصت های رشد با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

این پژوهش در جستجوی بررسی تاثیر سرمایه در گردش و فرصت رشد بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران بود که برای دستیابی به این هدف، تعداد 125 شرکت در بازه زمانی بین سال های 1389 تا 1393 با روش حذف سیستماتیک انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید. نتایج نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین نرخ رشد فروش و اهرم مالی، نرخ رشد سود خالص و اهرم مالی، بین نسبت موجودی کالا به فروش و اهرم مالی، بین نرخ رشد سود سهام پرداخت شده و اهرم مالی، بین نسبت وجه نقد به فروش و اهرم مالی، وجود دارد ولی بین نسبت بدهکاران به فروش و اهرم مالی رابطه ی معناداری وجود ندارد همچنین بین بستانکاران به فروش  و اهرم مالی و بین نسبت سلامت ساختاری و اهرم مالی و بین نسبت نقدینگی (جاری) و اهرم مالی رابطه ی معنادار وجود دارد ولی بین نسبت دارایی های جاری به فروش و اهرم مالی رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: نسبت وجه نقد، اهرم مالی، نسبت نقدینگی (جاری)، رشد سود خالص

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مساله تحقیق.. 2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4-اهداف تحقیق.. 5

1-5-سوال تحقیق.. 5

1-6-فرضیه تحقیق.. 6

1-7-قلمرو تحقیق.. 6

1-8- روش شناسی تحقیق.. 7

1-9-روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها7

1-10-تعاریف واژگان و اصطلاحات... 7

1-11- ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 11

2-2-ساختار سرمایه و نظریه های مرتبط با آن.. 12

2-3 – عواملتعیینکنندهساختارسرمایه. 15

2-3-1- اندازه شرکت 15

2-3-2- ساختاردارایی ها(ارزشوثیقهايداراییها)15

2-3-3- سودآوري.. 16

2-3-4- سپرهايمالیاتیغیربدهی.. 16

2-3-5- فرصتهايرشد. 16

2-3-6- نقدینگی.. 17

2-3-7- نوسان پذیري.. 17

2-4- اهرم مالی و لزوم توجه به آن در شرکت ها17

2-5- عوامل موثر بر استفاده از اهرم مالی.. 19

2-6- تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت... 20

2-7-  عوامل تاثیرگذار بر اهرم مالی.. 21

2-8- تغييراتاهرممالي،مفاهيموديدگاه ها22

2-9- اهرمماليوعملكردشركت... 23

2-10-اهرمماليوفرصتهايرشد. 24

2-11- مفهوم سرمایه در گردش.... 26

2-12- راهبردهای سرمایه در گردش.... 28

2-13- مدیریت بهینه سرمایه در گردش.... 29

2-14- اجزاء سرمایه در گردش.... 30

2-15- سود آوری.. 34

2-16- رشد فروش شرکت... 34

2-17- عمر شرکت... 35

2-18- نسبتهاينقدينگي.. 35

2-19- ساختار سرمایه و سود آوری شرکت... 36

2-20- سرمایهدرگردشوفرصت هايرشد. 37

2-21- ساختار سرمایه و سرمایه در گردش.... 38

2-22- پیشینه تحقیق.. 40

2-22-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور40

2-22-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش شناسی تحقیق.. 55

3-3- سوال تحقیق.. 55

3-4- فرضیه تحقیق.. 56

3-5-قلمرو تحقیق.. 57

3-6-جامعه آماری تحقیق.. 57

3-7- نمونه آماری و شرایط انتخاب نمونه. 58

3-8- روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها58

3-9-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها60

3-10- تعریف متغیر ها61

3-10-1- متغیر وابسته. 61

3-10-2- متغیرهای مستقل.. 61

3-10-3- متغیرهای کنترل.. 64

3-11- روش آماری مورد استفاده در برآورد مدل های تحقیق.. 64

3-12- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تلفیقی.. 65

3-13- مراحل تخمین با استفاده از داده های تلفیقی.. 66

3-13-1-  مدل اثرات ثابت... 67

3-13-2 – مدل اثرات تصادفی.. 68

3-13-3- آزمون هاسمن.. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 69

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 70

4-3-مانایی متغیرهای تحقیق(آزمون ریشه واحد)71

4-4-نتايج آزمون فرضیه های تحقیق.. 72

4-4-1-نتايج تخمین مدل اول تحقیق.. 73

4-5-آزمون مفروضات اولیه رگرسیونی.. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه. 80

5-2- تفسیر نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش های دیگر. 82

5-3- پيشنهادهای پژوهش.... 87

5-3-1- پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش.... 87

5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 88

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 89

مراجع.. 90

پیوست... 94

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه