جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی نقش رضایت مشتری بر تغییرات قیمت و اعتماد به برند با متغیر میانجی وفاداری مشتریان (در صنعت پوشاک کودکان مازندران)

پایان نامه برای دریافت مدرك کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

مشكلاتي كه امروزه مديران بازاريابي را به خود مشغول كرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها براي خلق و نگهداري برند فاقد برنامه‌ريزي‌هاي لازم بوده، به دليل عدم شناخت ويژگي‌هاي نام تجاري[1] و عدم شناخت روش­هاي صحيح مديريت نام تجاري نمي‌توانند به صورت اثربخشي، محصول را با نام تجاري پيوند بزنند.

از طرفی با ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﻗﺎﺑـﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﻧـﻮﻳﻦ، ﻣﺸـﺘﺮﻱ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺭﻛـﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ، ﺑﻘـﺎ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ ﺣﻔـﻆ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

هدف از انجام این تحقیق شناسایی نقش رضایت مشتریان بر تغییر قیمت و اعتماد به برند با استفاده از متغیر میانجی وفاداری مشتریان در صنعت پوشاک کودکان مازندران می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد پس از استخراج مولفه ها، با توجه به اینکه جامعه آماری نامحدود می باشد، با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 384 نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب می نماییم. بنابراین روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده می باشد.در این تحقیق با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی داده ها مورد ارزیابی واقع می شود. در بخش توصیفی با استفاده از جداول و گراف ها و مطالعات جمعیت شناختی و در بخش آمار استنباطی از طریق نرم افزار  لیزرل اطلاعات مورد ارزیابی واقع می شود. نتایج نشان داده اند كه وقتي مشتريان به كالايي با يك آرم خاص علاقمند مي شوند به تبع اين موضوع نه تنها حجم خريدشان را از آرم افزايش مي دهند بلكه برخورد مثبتي درمورد آن آرم دارند و آرم مورد علاقه خود را به دوستان و خويشاوندان خود معرفي نموده و خريد از آن را توصيه مي كنند به بيان ديگر مشتريان در عمل نشان مي دهند كه با آن آرم هم پيمان و پيوسته اند.نتایج این تحقیق حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی:رضایت مشتریان، تغییر قیمت، اعتماد به برند ، وفاداری مشتریان، پوشاک کودکان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................................... ز

مقدمه.................................................................................................................................... 1

1-1-بیان مساله...................................................................................................................... 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................. 5

1-3-فرضیه های تحقیق.......................................................................................................... 7

1-4-اهداف تحقیق.................................................................................................................. 8

1-5-جامعه و نمونه آماری.......................................................................................................... 8

1-6-قلمرو تحقیق................................................................................................................... 9

1-7- جنبه نوآوری تحقیق......................................................................................................... 9

1-8- تعاریف نظری متغیرها..................................................................................................... 9

1-9- ساختار تحقیق.............................................................................................................. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.......................................................................................... 12

مقدمه.................................................................................................................................. 13

2-1-   مفهوم نام و نشان تجاری................................................................................................ 14

2-1-1-تعریف برند............................................................................................................... 14

2-1-1-1-تعریف نام و نشان و تجاری (برند)............................................................................... 19

2-1-1-2- ماهیت نشان تجاری................................................................................................. 21

2-1-1-3- فرآیند برندسازی و انتخاب برند.................................................................................. 21

2-1-1-4-ویژگیهای برندگذاری متمایز.................................................................................... 22

2-1-1-5- هویت نام تجاری.................................................................................................... 22

2-1-1-6- شخصیت برند....................................................................................................... 23

2-1-1-7- ویژگیهای فردی در برندسازی................................................................................... 24

2-1-1-8- تبلیغات محرک برند................................................................................................ 24

2-1-1-9- گونه شناسی روابط برند............................................................................................. 25

2-1-1-10-ارزش ویژه نام تجاری............................................................................................. 25

2-1-1-11-آگاهی برند............................................................................................................ 29

2-1-1-12- کیفیت ادراك شده............................................................................................... 29

2-2-2-رفتار خرید مشتری...................................................................................................... 30

2-2-2-1- رضایتمندی مشتری................................................................................................. 30

2-2-3-1- فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده................................................................... 55

2-2-4- وفاداری مشتری........................................................................................................... 59

2-2- پیشینه تحقیق............................................................................................................ 62

فصل سوم: روش تحقیق.......................................................................................................... 76

مقدمه.................................................................................................................................. 77

3-1-نوع تحقیق.................................................................................................................... 77

3-2- جامعه آماری.................................................................................................................. 77

3-3- نمونه آماری................................................................................................................... 78

3-4-قلمرو تحقیق................................................................................................................. 79

3-5- ابزار گرد‌آوري اطلاعات.................................................................................................... 79

3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................................... 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................ 82

4-1- مقدمه.......................................................................................................................... 83

4-2 بخش اول : آمار توصیفی................................................................................................... 84

4-3-تعیین نرمال بودن داده ها................................................................................................. 89

4-4-تحلیل آمار استنباطی داده های تحقیق.................................................................................. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................... 96

مقدمه.................................................................................................................................. 97

5-1- یافته های تحقیق.......................................................................................................... 97

5-2-مقایسه نتایج.............................................................................................................. 101

5-3-پیشنهادات.................................................................................................................. 103

5-4-محدودیت های تحقیق.................................................................................................. 105

[1]brand

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه