جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اعتماد شناسایی مشتری رضایتمندی و وفاداری مشتریان در کارخانه دلند گلستان

پایان نامه برای دریافت مدركکارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گروه بازاریابی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

شناسایی مشتریان توسط شرکت، امری مهم می باشد که مورد استفاده بسیاری از صاحبان کسب و کار قرار گرفته است.همانند اعتماد، نیز شناسایی مشتریان تاثیر فراوانی در وفاداری مشتریان دارد. بر اساس تئوری هویت اجتماعی، شناسایی مشتریان کمک می کند تا دلایل و انگیزه های که افراد را به ارتباط با شرکت تشویق می کند را شناسایی کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اعتماد، شناسایی مشتری، رضایتمندی و وفاداری مشتریان در کارخانه دلند گلستان انجام گرفته است. اين تحقيق از بعد هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي– پيمايشي و همبستگی مي باشد. جامعه پژوهش شامل مشتریان کارخانه دلند گلستان بوده که تعداد آنها نامحدود می باشد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 384 نفر می باشد داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد، رضایتمندی و شناسایی مشتریان تاثیر دارد. در این راستا 6 فرضیه تحقیق حاضر تایید شدند و یکی از فرضیات رد گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی. اعتماد. شناسایی مشتری. رضایتمندی. وفاداری مشتریان

فهرست مطالب

1-1 مقدمه2

1-2 بيان مسئله2

1-3 ضرورت تحقیق. 6

1-4 اهدافپژوهش.. 9

1-5 سوالات پژوهش.. 10

1-6فرضیههايپژوهش.. 11

1-7 روش تحقیق. 11

1-8 قلمرو تحقیق. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 12

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 12

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 12

1-9 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 12

1-10 ابزار گردآوری داده ها12

1-11 روش های تجزیه تحلیل داده ها13

1-12 متغیر های تحقیق. 14

1-13 تعريف متغيرهاي تحقيق. 14

1-13-1 تعاریف نظری.. 14

1-13-2 تعریف عملیاتی.. 15

2-1 مقدمه18

2-2 مسئولیت اجتماعی. 19

2-3 تعاریف و مفاهیم مسئولیت اجتماعی. 21

2-4 ابعاد مسئولیت اجتماعی. 24

2-4-1 بعد اقتصادی.. 24

2-4-2 بعد قانونی.. 24

2-4-3 بعد اخلاقی.. 25

2-4-4 بعد عمومی و ملی.. 25

2-5 جمع بندی ده بعد اصلی از ابعاد بیان شده در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت­ها:27

2-6 مدل های مطرح در حوزه CSR. 28

2-6-1 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 28

2-6-2 مدل مسئولیت اجتماعی لانتوس... 30

2-6-3 مدل مهارت های مهار شده اجتماعی.. 31

2-7 مولفه­های مسئولیت اجتماعی. 32

2-8 مفهوم اعتماد34

2-9 سطوح اعتماد39

2-10 ابعاد اعتماد از دیدگاه های مختلف.. 41

2-10-1 ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز. 41

2-10-2 ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر. 42

2-11 اعتماد سازمانی. 43

2-12 رضایت مشتری. 45

2-13 تاثیر رضایت مشتریان بر سازمان ها49

2-14 مزایایرضایتمشتری. 50

2-15 راهکارهای جلب رضایت مشتری. 51

2-16 وفاداری مشتری. 54

2-17 اهمیت وفاداری مشتریان. 56

2-18   رویکردهای اندازه گیری وفاداری مشتریان. 57

2-19 جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری. 59

2-20 شناسایی مشتریان. 63

2-21 سوابق تحقیق. 65

2-21-1 سوابق داخلی.. 65

2-21-2 سوابق خارجی.. 70

2-22 مدل مفهومی تحقیق. 75

2-22-1 چهارچوب نظری تحقیق. 75

3-1 مقدمه78

3-2روش تحقيق. 78

3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات. 79

3-4 طراحی و ساختار پرسشنامه80

3-5 روايي و پايايي پرسشنامه82

3-6 جامعه آماري. 83

3-7 حجم نمونه و روش محاسبه آن.83

3-8متغیرهای تحقیق. 84

3-9 آزمون آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها84

3-9-1 معیار RMSEA. 85

3-9-2 آزمون .......... 85

3-9-3 معیار PMR. 85

3-9-4 معیارهای AGFIو GFI85

3-9-5 معیارهای NFI، NNFIو CFI86

4-1 مقدمه88

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها89

4-3 تحلیل­های توصیفی. 89

4-3-1 تحلیل داده­های مربوط به جنسیت.. 89

4-3-2 تحلیل داده­های مربوط به تحصیلات.. 90

4-3-3 تحلیل داده­های مربوط به سن.. 91

4-4 بررسی آمار توصیفی. 92

4-5تحلیل­های استنباطی. 93

4-5-1 تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه­گیری.. 93

4-5-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای برونزای مدل مفهومی.. 94

4-5-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای درونزای مدل مفهومی.. 97

4-5-4 آزمون فرضیات پژوهش... 99

4-5-4-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 103

4-5-4-1-1 آزمون فرضیه اول. 103

4-5-4-1-2 آزمون فرضیه دوم. 104

4-5-4-1-3 آزمون فرضیه سوم. 105

4-5-4-1-4 آزمون فرضیه چهارم. 106

4-5-4-1-5 آزمون فرضیه پنجم. 107

4-5-4-1-6 آزمون فرضیه ششم. 108

4-5-4-1-7 آزمون فرضیه هفتم. 109

5-1 مقدمه111

5-2 نتیجه گیری. 111

5-3 پیشنهادات تحقیق حاضر117

5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی. 120

5-5 محدودیت های تحقیق. 120

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه