جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

توسعه مدل برنامه ریزی ریاضی برای توازن هزینه - زمان انجام پروژه های عمرانی با محدودیت های احتمالی

پایان نامه برای دریافت درجه ی  کارشناسی ارشد گروه صنایع رشته مهندسی صنایع

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در دنیای امروزه همواره زمان و هزینه انجام پروژه­های عمرانی در کنار یکدیگر از اهمیت متقابل برخوردار بوده و اجرای هر پروژه با در­نظرگرفتن دو عامل مهم زمان تکمیل پروژه و هزینه کلی آن مورد ارزیابی­ قرار می­گیرد که این موضوع تحت عنوان مساله موازنه هزینه- زمان مطرح می­گردد.

در این پژوهش با استفاده از روش برنامه‌ريزي غیرخطی، مدلی برای موازنه هزینه- زمان پروژه توسعه داده شده­است. كه در آن، هزینه و مدت زمان انجام فعالیت­های پروژه به­صورت اعداد فازی ذوزنقه­ای در نظر گرفته و رابطه بین آن­ها از طریق معادله منحنی سهمی درجه دوم بیان شده است. در تابع هدف مساله مدت زمان انجام پروژه بهینه می­شود، به­نحوی­که هزینه­ی انجام پروژه عمرانی کهاحتمالی با توزیع نرمال تعریف شده است، در یک دامنه­ قابل قبول قرار­گیرد. مدل توسعه داده شده در پروژه­ احداث سامانه توزین در حال حرکت در محور اصفهان-نائین به عنوان مطالعه موردی با اطلاعات واقعی استفاده شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته­است. نتایج نشان می­دهد که رویکرد احتمالی برای هزینه­های پروژه­ها می­توانند در قالب برنامه­ریزی غیرخطی در برنامه­ریزی پروژه به­کار گرفته­شود.

كليد واژه­ها: برنامه ­ریزی غیرخطی، محدودیت احتمالی، مدیریت پروژه، موازنه هزینه-زمان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                          صفحه

فصل اول.. 1

مقدمه و کلیات... 1

مقدمه. 2

1-1 بیان مسئله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..... 4

1-4 اهداف پژوهش..... 6

1-5 فرضیات پژوهش..... 7

1-6 سؤالات پژوهش..... 7

1-7 روش پژوهش..... 7

1-8 قلمرو پژوهش..... 8

1-9 روند کلی انجام پژوهش..... 9

فصل دوم. 10

ادبیات موضوع.. 10

مقدمه. 11

2-1 مدیریت پروژه. 11

2-1-1 برنامه ریزی... 11

2-1-2 کنترل پروژه12

2-2 مدیریت.... 12

2-3 پروژه. 13

2-4 رویکرد های مدیریت پروژه. 15

2-5 حوزه های دانش مدیریت پروژهبر اساس استاندارد PMBOK.... 16

2-6 موازنه هزینه-زمان.. 20

2-7 روش های موازنه هزینه-زمان.. 21

2-7-1 الگوریتمهای دقیق:22

2-7-2 الگوریتمهای تقریبی:24

2-8 اصل عدم قطعیت.... 24

2-8-1 اعداد فازی مثلثی:25

2-8-2 اعدادفازیذوزنقه ای:25

2-9 مروري بر مطالعات پیشین... 26

2-9-1 مقالات فارسی... 26

2-9-2 مقالات انگلیسی... 32

2-10 رویکرد پژوهش حاضر:35

فصل سوم. 40

توسعه مدل.. 40

مقدمه. 41

3-1 توسعه مدل.. 41

3-2 متغیر تصمیم.. 44

3-3 پارامترهای مدل.. 45

3-4 تابع هدف و محدودیت ها47

3-5 مدل کلی مساله. 51

فصل چهارم. 52

تجزیه و تحلیل داده ها و مطالعه موردی... 52

مقدمه. 53

4-1 معرفي سامانه توزین در حال حرکت.... 53

4-3سیستمتوزيندرحالحرکتدرمحوراصفهان – نائین... 54

4-4 شبکه ی پروژه. 55

4-5 معادلات هزینه ی فعالیت ها56

4-6 حل مدل ریاضی... 58

4-6 نتایج حل مدل ریاضی... 59

فصل پنجم.. 62

نتیجهگیری و پیشنهادها62

مقدمه. 63

5-1 جمعبندی... 63

5-3 پیشنهادها64

منابع... 65

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه