جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه ای با استفاده از منطق فازی نوع دو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی برق گرایش قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

کنترل‌کننده‌های کلاسیک مانند PIو PID كارائي بسيار مناسبي در صنعت دارند و از لحاظ اجرائيات نيز بسيار ساده مي‌باشند ولي از عيوب اين كنترل‌كننده‌ها مي‌توان به كارائي نامناسب در اثر تغييرات زياد در نقطه كار سيستم اشاره كرد. براي غلبه بر این مشکلات، نوع غیر متداول از کنترل‌کننده‌هاي PID خود تنظیم با استفاده از منطق فازي نوع یک و دو براي این منظور طراحی و شبیه‌سازي شده اند. که در این پایان نامه از فازی نوع دوم برای کنترل بار-فرکانس استفاده شده است.کنترل کننده پیشنهادی بر روی سیستم قدرت دوناحیه‌ای اعمال شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده کارایی و عمل کرد بهتر کنترل کننده فازی نوع 2 نسبت به کنترل کننده فازی نوع 1 و PID کنترل می‌باشد.

کلمات کلیدی : کنترل فرکانس-بار، کنترل کننده فازی نوع یک و دو ، کنترل کننده PID ، سیستم دو ناحیه ای

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه ...........................................................................................................................

1

مقدمه..............................................................................................................................................

2

1-1 سیستم قدرت ........................................................................................................................

3

1-2 کنترل بار-فرکانس در سیستم های قدرت ............................................................................

3

1-3 پیشینه موضوع........................................................................................................................

4

1-4 تعریف پایان نامه ...................................................................................................................

7

1-5 چارچوب پایان نامه ...............................................................................................................

8

فصل دوم: مدل سازی سیستم های قدرت ....................................................................................

9

مقدمه ............................................................................................................................................

10

2-1 مدلسازی سیستم قدرت ........................................................................................................

10

2-1-1 مدل ژنراتور ......................................................................................................................

10

2-1-2 مدل بار .............................................................................................................................

11

2-1-3 مدل محرک ......................................................................................................................

13

2-1-4 مدل گاورنر ......................................................................................................................

13

2-1-4-1سنسور سرعت ..............................................................................................................

14

2-1-4-2 مکانیزم اتصال ..............................................................................................................

14

2-1-4-3 تقویت­کننده هیدرولیک ................................................................................................

15

2-1-4-4 تغییر دهنده سرعت ......................................................................................................

15

2-2 مدل سیستم بار- فرکانس ......................................................................................................

17

2-2-1 مدلسازی عناصر غیرخطی موجود در سیستم بار فرکانس   ...............................................

17

2-2-2 ناحیه کنترل .......................................................................................................................

18

2-2-3 مدل سیستم قدرت یک ناحیه­ای .......................................................................................

18

2-2-4 مدل سیستم قدرت دو ناحیه­ای ........................................................................................

19

2-3 کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت ............................................................................

22

2-4 کنترل بار فرکانس با کنترل کننده PI .....................................................................................

25

2-4-1 اعمال کنترلر انتگرالی برای سیستم بار فرکانس ................................................................

26

فصل سوم: کنترل کننده های فازی.................................................................................................

28

مقدمه ............................................................................................................................................

29

3-1 تشریح منطق فازی ................................................................................................................

32

3-2   کاربرد سیستم فازی .............................................................................................................

33

3-3 سیستم فازی ..........................................................................................................................

34

3-3-1 ساختار يك سیستم فازي ..................................................................................................

36

3-3-2 اصول طراحی کنترل کننده های فازی ..............................................................................

48

3-4 سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ......................................................................

56

3-5 مجموعه‌های فازی نوع1و2 ...................................................................................................

57

3-5-1 سیستم فازی نوع 2 ...........................................................................................................

59

3-5-2 روشهاي برطرف کردن پیچیدگی سیستم فازي نوع- 2فاصله­اي .....................................

61

3-5-3 روش­هاي برطرف کردن پیچیدگی سیستم فازي نوع- 2کلی ............................................

62

3-5-4 مزایای سیستم های فازی نوع2 ........................................................................................

64

فصل چهارم: شبیه سازی کنترل بار-فرکانس سیستم قدرت ..........................................................

65

مقدمه ............................................................................................................................................

66

4-1- سیستم قدرت دو ناحیه ای مورد مطالعه..............................................................................

66

4-2-کنترلرهای بکارگرفته شده در حل مساله LFC سیستم مورد مطالعه ...................................

68

4-2-1 -کنترلر PID .....................................................................................................................

68

4-2-2-PIDکنترلرفازی خودتنظیم نوع1 ......................................................................................

69

4-2-3-PIDکنترلرفازی خودتنظیم نوع2 ......................................................................................

72

4-3 - نتایج شبیه سازی کنترلر ها در حل مساله LFC شامل توربین بادی .................................

73

4-3-1-LFC بدون حضور کنترلر .................................................................................................

74

4-3-2-LFC با حضور کنترل کننده PI ........................................................................................

75

4-3-3-LFC با حضور کنترل کننده PID .....................................................................................

76

4-3-4-LFC با حضور کنترل کننده T1STFPID ..........................................................................

77

4-3-5-LFC با حضور کنترل کننده T2STFPID ..........................................................................

78

4-3-6- مقایسه کنترلرها ..............................................................................................................

79

4-4 – مقایسه کنترلر های طراحی شده برای حل مساله LFC .....................................................

81

4-5 – بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................

82

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................

83

5-1 نتیجه گیری ...........................................................................................................................

84

5-2 پیشنهادات تحقیق ..................................................................................................................

84

مراجع ............................................................................................................................................

85

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه