جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی کنترل کننده بهینه شده فازی نوع دو با الگوریتم جستجوی شکارجهت کنترل بار-فرکانس درسیستم قدرت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش الکترونیک قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

مهمترین هدف سیستم قدرت، تامین توان مورد نیاز مصرف کنندگان در ولتاژ و فرکانس معین می‌باشد. از طرفي با توجه به اينكه تقاضاي بار در سيستم، پيوسته در حال تغيير است. بنايراين عدم تعادل بين توليد و مصرف تغييرات فركانس را به همراه دارد. جهت عملکرد مطلوب یک سیستم قدرت و بهره برداری بهینه از آن، باید تغییرات فرکانس بعنوان یکی از پارامترهای مهم سیستم قدرت در محدوده مشخصی ثابت بماند. در این پایان نامه مساله كنترل بار-فركانس براي يك سیستم قدرت تک ناحیه‌ای با اجزای تشکیل دهنده‌ی آن مانند توربین و گاورنر ارائه شده است. براي حل مساله بار-فركانس از کنترل کننده‌های PI، PID، فازی نوع يك و فازی نوع دو استفاده شده است. همچنين برای بهبود وضعیت عملکرد کنترل کننده‌های فازی يك و دو از الگوریتم جستجوي شكار استفاده شده است. نتايج شبيه سازي نشان داده است كه کنترل كننده‌های فازی بويژه كنترل كننده فازي نوع دو در مقابل تغییرات وسیع پارامترهای سیستم و عوامل غیر خطی حساسیت نشان داده و خود را با تغییرات به راحتی تطبیق می‌دهند. نتايج نشان داده است كه كنترل کننده هاي فازي بويژه كنترل كننده فازي نوع دو در زمان نشست كمتر و با سرعت بيشتري نسبت به كنترل كننده‌های بهره ثابت ( PID,PI) نوسانات فركانس سيستم مورد مطالعه را ميرا مي سازد. همچنين نتايج حاصل از بهينه سازي كنترل کننده هاي فازي با استفاده از الگوريتم جستجوي شكار نشان داده است كه بهينه كردن متغيرهاي ورودي و خروجي كنترل كننده هاي فازي منجر به بهبود عملكرد كنترل كننده نسبت به قبل از بهينه سازي مي گردد و عملكرد كنترل كننده را در پايدارسازي نوسانات فركانس سيستم بهبود مي بخشد.

 

کلمات کلیدی: كنترل بار- فركانس، سيستم قدرت تك ناحيه اي، كنترل كننده فازي نوع دو، الگوريتم جستجوي شكار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده1

فصل اول: كنترل بار-فركانس در سيستم هاي قدرت

مقدمه. 2

1-1 كنترل بار-فركانس در سيستم هاي قدرت.. 3

1-1-1 مفهوم ناحیه کنترل. 5

1-1-2 ارائه بلوک دیاگرام مجزای کنترل فرکانس تک ناحیه. 5

1-1-3 پاسخ حالت پایدار. 7

1-1-4 پاسخ دینامیکی.. 8

1-2 رويكرد پایان نامه. 9

فصل دوم: سيستم هاي کنترل کننده فازي نوع يك و دو

مقدمه. 10

2-1 سيستم فازي.. 10

2-1-1 تاریخچه‌ی فازی.. 11

2-1-2 اساس سیستم‌های فازی.. 12

2-1-3 انواع سیستم‌های فازی.. 12

2-1-3-1   سیستم‌های فازی خالص.... 13

2-1-3-2 سیستم فازی TSK.. 13

2-1-3-3 سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی.. 14

2-1-4 مجموعه‌ها ي قطعي و فازي.. 15

2-1-4-1 مجموعه‌های قطعی.. 15

2-1-4-2 مجموعه‌های فازی و توابع تعلق.. 15

2-1-5 عملیات بر روی مجموعه‌های فازی.. 17

2-1-5-1 عملگر مکمل.. 18

2-1-5-2 عملگر اجتماع. 18

2-1-5-3 عملگر اشتراک.. 19

2-1-6 رابطه‌ی فازی.. 19

2-1-7 مثالی از پیاده سازی سیستم فازی ممدانی در نرم افزار MATLAB.. 19

2-2 معرفی سیستم فازی نوع دو. 23

2-2-1 عدم قطعيت... 25

2-2-2 ساختار سیستم فازی نوع دو. 26

2-2-3 توسعه جعبه ابزار فازی نوع دو در MATLAB.. 27

فصل سوم: الگوريتم بهينه سازي جستجوي شكار

مقدمه. 31

3-1 الگوریتم فرا-اكتشافي جستجوي شکار. 32

3-1-1 مراحل الگوريتم جستجوي شكار. 33

فصل چهارم: مروری بر پژوهش هاي پيشين

مقدمه. 41

4-1 كنترلچندناحيهايبار- فركانسدرفضايرقابتيصنعتبرقباروشكنترلفيدبك خروجيبهينه. 42

4-2 کنترل کنندهنامتمرکزتطبیقیمقاومبار - فرکانسسیستم‌های قدرت بااستفادهازشناساییاثراتتداخلی.. 46

4-3 طراحيرگولاتورخودتنظيمبرايكنترلبارفركانسبااستفادهازالگوريتم اجتماع ذرات تركيبي HPSO.. 50

4-4 كنترلكننده PI مبتنيبرمنطقفازيجهتكنترلبارفركانسدرسيستم هايقدرتبهمپيوسته 56

4-5 طراحیوتجزیهوتحلیلکنترلکنندهمنطقفازيبرايکنترلبارفرکانسدرسیستم-هايقدرت.. 59

4-6 آموزششبكهفازيعصبيجهتتنظيمبهينهپارامترهايكنترلكنندهPID براي كنترلبارفركانسدرسيستمهايقدرتبهمپيوسته. 61

4-7 بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته بر اساس کنترل بار- فرکانس در یک سیستم قدرت تک ناحیه‌ای.. 64

4-8طراحی پارامترهای کنترل کننده PID برای سیستم AVR با استفاده از الگوریتم بهینهسازی PSO.. 66

4-9 طراحي كنترل کننده فازي نوعدو مساله كنترل بار- فركانس براي سيستم قدرت دو ناحيه اي.. 68

4-10 كنترل بار- فركانس در سيستم هاي قدرت بهم پيوسته با در نظر گرفتن قيد نرخ توليد با استفاده از کنترل کننده فازي نوع دو  70

فصل پنجم:شبیه سازی كنترل بار -فركانس در سیستم قدرت تک ناحیه‌ای و نتايج شبيه سازي

مقدمه. 72

5-1 مدلسازي سیستم قدرت تک ناحیه ای.. 73

5-2 کنترل کننده هاي استفاده شده در حل مساله بار-فركانس... 74

5-2-1 کنترل کننده فازی نوع دو. 77

5-3 نتایج شبیه سازی کنترل کننده‌ها در حل مساله بار فركانس... 78

5-4 بهینه سازی کنترل کننده‌های فازی نوع یک و دو با استفاده از الگوریتم جستجوي شكار(HUS)81

5-4-1 اعمال الگوریتم HUS به کنترل کننده فازی و نتایج شبیه سازی.. 81

5-5 جمع بندي فصل.. 88

فهرست منابع. 89

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه