جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسي برق قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:
   رسیدگی به تقاضای روز افزون جهانی و تولید برق قابل اطمینان و پایدار، تبدیل به یک نگرانی اصلی در بخش تولید برق شده است.در حال حاضر، نیروگاه های سوخت فسیلی منبع اصلی و عمده سیستم تولید برق جهان می باشند. از سوی دیگر این نیروگاه ها دلیل اصلی برای آلودگی محیط زیست به شمار می روند.برای حل این مسئله می توان به نقش کلیدی منابع تجدید پذیر توجه کرد، به همین دلیل است  که بازار برق امروز به این دست انرژی های نو ،توجه ویژه دارد و در حال حاضر تمرکز اصلی مهندسین بر واحد تولید بادی و خورشیدی می باشد که منابع تزریق توان بدون آلاینده به شبکه هستند.
    یکی از چالش های  پیشرو در بهره برداری از این منابع ،تغییرات سرعت باد و تغیر در تابش خورشیدمی باشد که پدیده های تصادفی محسوب گشته و موجب نوسان در توان تولیدی خروجی می شوند. این نوسانات توان می توانند باعث افزایش یا کاهش فرکانس خارج از محدوده مجاز  یک ریز شبکه شوند.
    روش های متعددی به منظور کاهش نوسانات فرکانسی تا کنون ارائه گردیده است ، در این پایان نامه کنترل کننده ای بر اساس روش کنترلی تزریق توان طراحی شده است . کنترل کننده در صورت اعوجاجات فرکانسی ناشی از عدم تعادل توان تولیدی و مصرفی در سیستم قدرت مورد مطالعه، وارد عمل می شود . اصول کار کنترل کننده ی پیشنهادی، اندازه گیری فرکانس در تمام نواحی کنترلی، پردازش آنها و ایجاد یک خروجی کنترلی از جنس فرکانس، برای سیستم می باشد. این خروجی به سیگنال کنترلی از جنس توان تبدیل شده، تا ورودی مناسبی برای واحد های تولید باشد
اختلاف میان مجموع توان تولیدی حاصل از مشارکت واحدهای تولید حرارتی ، خورشیدی و بادی  با بار مصرفی سیستم  محاسبه می گردد ،اگر مقدار بدست آمده مقداری مثبت باشد، به باتری دستور شارژ داده می شود و به عنوان مصرف کننده عمل می کند .اگر با وجود شارژ باتری این اختلاف همچنان وجود داشته باشد کنترل کننده باید بتواند یک و یا واحد های تولید متداول بیشتری را غیر فعال نماید وتنها منابع تجدید پذیر وارد عمل گردند، اگر مقدار بدست آمده مقداری منفی باشد کنترل کننده به باتری دستور دشارژ میدهد، تا به تولید کمک کنند . مقدار توان  تعیین شده به عنوان سیگنال مرجع با توان اندازی گیری شده مقایسه می گردد و اختلاف این دو بعد از عبور کنترلر PI حداقل می گردد ، تا مقدار اندازه گیری شده را به مقدار مرجع برساند.زمانی که این اتفاق می افتد فرکانس نیز روی 50 هرتز تنظیم می شود. علت استفاده از این روش نیز، کم حجم بودن محاسبات و سازگاری با تغییرات دینامیکی سیستم است.

   برای بررسی صحت عملکرد این کنترل کننده یک سیستم پنج شینه، حاوی منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته ، سعی شده سیستم مشابه شبکه های امروزی و حتی شبیه شبکه هایی که در آینده ی نزدیک استفاده خواهند شد، باشد. شبیه سازی آن بوسیله نرم افزار   انجام شده است
کلید واژه:کنترل فرکانس، سیستم ذخیره ساز باتری ، سلول های خورشیدی ،مزرعه بادی و تزریق توان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فهرست علائم و نشانه ها............................................................................................................................ي

فهرست جدول ها........................................................................................................................................ك

فهرست شکل ها.........................................................................................................................................ل

فصل1-مقدمه..............................................................................................................................................1

1-1-مقدمه..................................................................................................................................................2

1-2-تاریخچه.............................................................................................................................................2

1-3-.هدف از انجام پژوهش......................................................................................................................4

1-4-نوآوری پژوهش.................................................................................................................................4

1-5- ساختار گزارش.................................................................................................................................5

فصل 2- بررسی روش های کنترل فرکانس و روش پیشنهادی.......................... .......................................6

2-1-مقدمه..................................................................................................................................................7

2-2-اهمیت تنظیم فرکانس.........................................................................................................................7

2-3-بررسی روش های کنترل تولید و فرکانس..........................................................................................8

2-3-1-کنترل فرکانس به کمک زاویه گام.................................................................................................8

2-3-2-کننرل فرکانس به کمک ذخیره سازهای انرژی...............................................................................8

2-3-3-کنترل فرکانس به کمک روش های مبتنی بر پیش بینی..................................................................9

2-3-4-کنترل فرکانس به کمک روش کنترل بار- فرکانس........................................................................10

2-4-روش مورد استفاده در این پایان نامه..................................................................................................11

2-5-نتیجه گیری.........................................................................................................................................12

فصل3-ساختار سیستم مورد مطالعه و روش کنترل پیشنهادی ....................................................................13

3-1- مقدمه.................................................................................................................................................14

3-2-معرفی سیستم قدرت مورد مطالعه........................................................................... ..........................14

3-2-1–معرفی شکل اولیه سیستم قدرت بدون حضور منابع تجدیدپذیر.................................................14

3-2-2-معرفی شکل نهایی سیستم قدرت با حضور منابع تجدیدپذیر و باتری......................................... 15

3-2-3-معرفی و تفکیک نواحی سیستم قدرت مورد مطالعه......................................................................16

3-2-4-مقدار ولتاژ نامی سیستم و امپدانس خطوط....................................................................................17

3-2-5-معرفی واحدهای تولید شبکه.........................................................................................................18

3-2-5-1 -واحدهایتولیدحرارتی...........................................................................................................18

3-2-5-2-مشخصات واحد تولید بادی......................................................................................................19

3-2-5-3-مشخصات واحد تولید خورشیدی.............................................................................................20

3-2-5-4-مشخصات سیستم ذخیره ساز باتری..........................................................................................22

3-2-6-اندازه گیری فرکانس سیستم...........................................................................................................23

3-2-7- جزئیات عملکرد کنترل کننده ......................................................................................................24

3-2-8-معرفیروشتحلیلمداربهکاررفته.............................................................................................25

3-3- نحوه عملکرد واحد تولید حرارتی مجهز به حلقه کنترل فرکانس.....................................................26

3-3-1-مدلسازی واحد تولید حرارتیبرایبررسیپاسخفرکانسی...........................................................27

3-4-کنترل فرکانسدرسیستمقدرتبهمپیوسته......................................................................................29

3-4-1- مفهومناحیهکنترلیدرسیستمقدرت...........................................................................................29

2-4-3-معرفیروابطحاکممیاننواحیکنترلی.........................................................................................30

3-5-ساختارسيستمتوليدتوانخورشيدي..................................................... ..........................................35

31-5--مبدلبه...........................................................................................................................35

32-5--كنترلورديابنقطهحداكثرتوان................................................................................................35

33-5-- مدلسلولخورشيدي................................................................................................................36

34-5--عواملتعيينكنندهدمايسلول......................................................................................................37

35-5--رابطهولتاژنقطهكارباشدتتابش..............................................................................................39

36-5--بررسی سیستم تولید توان فوتو ولتائیک........................................................................................39

3-6- مدل آیرودینامیکی توربین بادی.........................................................................................................40

3-7-نحوه عملکرد کنترل کننده پیشنهادی..................................................................................................41

3-8- نتیجه گیری.......................................................................................................................................43

فصل4 –نتایج شبیه سازی............................................................................................................................44

-1-4مقدمه.................................................................................................................................................45

-2-4نمودار بار متغیر.................................................................................................................................45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

-3-4اعمال تغییرات پله ای به بار................................................................................................................45

-4-4نقش ذخیره ساز باتری در صورت تغییرات بار..................................................................................46

4-5-نمودار سرعت باد...............................................................................................................................47

4-6-نمودار توان تولیدی بادی....................................................................................................................47

4-7-نتیجه استفاده از ذخیره ساز باتری در حضور واحد تولید بادی..........................................................48

-8-4نمودار تابش خورشیدی......................................................................................................................48

-9-4نمودار توان واحد خورشیدی.............................................................................................................49

-10-4اعمال کنترلکننده به واحد تولید خورشیدی...................................................................................49

-11-4نتایج اعمال کنترل کننده به واحد تولید خورشیدی..........................................................................49

4-12- استفاده ازکنترل کننده درزمان حضور تمام واحدهای تولید در شبکه...........................................50

4-12-1- نتیجه اعمال کنترل کننده به سیستم– حالت کلی.......................................................................50

فصل 5-جمع بندی و پیشنهادات................................................................................................................52

5-1-جمع بندی..........................................................................................................................................53

5-2-پیشنهادات...........................................................................................................................................54

فهرست منابع...............................................................................................................................................55

واژه نامه فارسیبه انگلیسی.........................................................................................................................60

وازه نامه انگلیسی به فارسی.........................................................................................................................62

چکیده انگلیسی...........................................................................................................................................65

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه