جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق - گرايش قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در یک شبکه قدرت هر ناحیه موظّف به تأمین بار درخواستی ناحیه به همراه تضمین کیفیت توان تولیدی است. انحراف بیش از حدّ مجاز از فرکانس نامی شبکه، باعث آسیب رسیدن به تجهیزات، کاهش عملکرد بار‌های شبکه، تحمیل اضافه بار بر خطوط ارتباطی، تحریک ادوات حفاظتی شبکه و نقص عملکرد در تجهیزات الکترونیکی گشته و حتی در شرایطی سبب فروپاشی شبکه می‌گردد. هدف اصلی در کنترل بار فرکانس و در پی بروز هر تغییری در بار، بازگرداندن هرچه سریع تر فرکانس به مقدار نامی و کمینه نمودن دامنه نوسانات فرکانسی است. در کنار آن کاهش تغییرات توان انتقالی خطوط انتقال و بازگردانی سریع آن به محدوده قابل قبول دو هدف عمده کنترل خودکار تولید(AGC) را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر شبکه قدرت مشمول تغییراتی کلی در بدنه و ساختار خود است. این تغییرات نه به سبب مسائل مربوط به تجدید ساختار یافتن شبکه و برنامه‌ریزی‌های رقابتی است، بلکه به علّت ظهور انواع جدید ادوات تولید توان، تکنولوژی‌های جدید و حجم رو به افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر نیز می‌باشد. نیاز فزاینده به انرژی الکتریکی در کنار ذخیره محدود سوخت فسیلی و نگرانی روبه گسترش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی، ضرورت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید و ورود آنها را به شبکه قدرت دوچندان می‌نماید. از طرفی با ظهور منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی باد و خورشید علاقه شدیدی به بررسی تاثیرات استفاده از این منابع در بهره‌برداری و کنترل شبکه قدرت بوجود آمده است. یکپارچگی و پیوستن منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه قدرت فعلی گذشته از منافع اقتصادی که به دنبال دارد، اثرات پررنگی بر کیفیت توان و کنترل فرکانس شبکه باقی می‌گذارد.

افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نیاز مبرم به بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تعیین تاثیر آنها بر کنترل فرکانس سیستم قدرت را در پی داشته و اهمیّت داشتن برنامه‌های کنترلی مناسب را پر رنگ می‌نماید. در این پایان نامه تأثیر شرکت دادن منابع انرژی تجدیدپذیر در کنترل فرکانس شبکه قدرت چند ناحیه ای با ارائه برنامه های کنترلی جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

كلمات كليدي فارسي: کنترل خودکار تولید، تولید انرژی خورشیدی، تولید انرژی بادی، سیستم ذخیره‌ساز انرژی.

فهرست مطالب

فصل اول: اصول کنترل بار فرکانس سیستم قدرت    1

1-1- مقدمه. 2

1-2- ضرورت پایداری فرکانس در شبکه قدرت... 3

1-3- ساختار مطالعاتی پایان‌نامه. 7

فصل دوم: کنترل خودکار تولید   9

2-1- تعریف مسئله. 10

2-2- پیشینه تحقیق.. 17

2-2-1- وضعیت فعلی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر  17

2-2-2- نقش تولید خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه  19

2-2-3- حضور تولید بادی در کنترل فرکانس     21

2-2-4- استفاده از ذخیره‌سازها22

2-3- جمع بندی.. 23

فصل سوم: کنترل فرکانس تولید بادی و خورشیدی    24

3-1- مقدمه. 25

3-2- مشارکت تولید بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در تنظیم فرکانس شبکه. 25

3-2-1- کنترل فرکانس توربین بادی سرعت متغیّر  26

3-2-2- مدل توربین بادی    27

3-2-3- مقدارسنجی انرژی چرخشی قابل دسترسی از توربین-ژنراتور  30

3-2-4- کاربرد پشتیبانی موقّت توان اکتیو DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت    35

3-2-5- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولید بادی توسط DFIG بدون قابلیّت پشتیبانی فرکانس     36

3-2-6- تغییر در ثابت لختی سیستم بدون پشتیبانی فرکانس از طرف تولید بادی    36

3-2-7- تغییر در تنظیم فرکانس و ثابت لختی سیستم در حضور سیستم پشتیبانی فرکانس     36

3-2-8- کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی توان اکتیو از DFIG برای کنترل فرکانس     39

3-3- مشارکت واحد های تولید توان خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه. 40

3-3-1- مشخّصات پانل‌های خورشیدی و مدلسازی آنها41

3-3-2- استراتژی کنترلی پیشنهادی برای مزرعه خورشیدی    44

3-3-3- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولیدی در حضور تولید خورشیدی با ضریب نفوذ    44

3-3-4- تغییر در ثابت لختی سیستم در حضور تولید خورشیدی    44

3-3-5- مشارکت واحد تولید خورشیدی در تنظیم فرکانس شبکه  45

3-3-6- الگوریتم سطح 2 کنترلی برای کنترل توان اکتیو   46

3-3-7- حالت کنترلی دروپ برای سیستم‌های خورشیدی    47

3-4- استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی در سیستم قدرت... 51

3-4-1- مدل ذخیره‌ساز باتری    51

3-5- الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات... 53

3-6- شبکه ترکیبی.. 54

3-7- جمع بندی.. 55

فصل چهارم: شبیه سازی و ارائه نتایج    57

4-1- مقدمه. 58

4-2- حضور DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت... 58

4-3- مشارکت سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت... 67

4-4- مشارکت همزمان تولید بادی DFIG و سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت... 71

4-5- استفاده از ذخیره‌ساز باتری در سیستم قدرت... 75

4-6- بهینه‌سازی پاسخ دینامیکی شبکه. 76

4-7- جمع بندی.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای ممکن    82

5-1- بحث و نتيجه گيري.. 83

5-2- پيشنهادات... 84

ضمائم   85

منابع و مراجع   86

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه