جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری

پایـان نـامـه مقطـع کارشناسـی ارشـد رشته:مهندسی برق قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

خورشيد يك منبع عظيم انرژي محسوب مي شود وباتوجهبهكاهش هزينه هايساختسلولهاي خورشيديدرطولزمان،استفاده ازسيستم هاي فتوولتائيكجهتتوليدبرقبهعنوانيكيازمنابع توليدپراكندهموردتوجه بسياريقرار گرفتهاست. مزيت نيروگاه هاي خورشيدي بر آن است كه به يك بار هزينه راه اندازي و نصب نياز داشته و انرژي رايگان، با هزينه اندك تعميرات و نگه داري به شبكه تا مدت طولاني تحويل مي دهد. مشكل عمده نيروگاه هاي توان بالاي متصل به شبكه قدرت، وابستگي توان توليدي شبكه به شرايط آب و هوايي مي باشد كه رفع اين مشكل با كنترل فركانس شبكه با روش هاي هوشمند و استفاده از تجهيزات با سرعت بالا و همچنين استفاده از نيروگاه ذخيره انرژي به صورت كاملا بهينه انجام پذير مي باشد .در اینجا سعي بر طراحي یک سیستم کنترلی هوشمند براي كنترل فركانس یک شبكه الكتريكي قدرت، تشكيل يافته از توليد هیبرید خورشید، گاز و ذخیره ساز باتری، مي باشد. این سيستم كنترلي هوشمند به صورت خودكار ضرايب کنترلی را براي نيروگاه گازي و باتريمحاسبه می نماید. در این روش برای تعيين مقادير ضرايب كنترل كننده فازي از روش الگوريتم پرندگان استفاده شده كه موجب بهينه سازي هر چه بهتر معيار خطا برای به دست آوردن ضرایب کنترل كننده فازی شده است. مدل سيستم كنترل فازي در متلب داراي انعطاف در شبيه سازي محيط سيمولينك نمي باشد و در حين انجام سيولينك شبكه نمي تواند، مقادير رنج هاي ورودي و خروجي فازي را تغيير دهد. در اين پايان نامه تمام كد هاي فازي و توابع عضويت در محيط متلب نوشته شده است و با توابع ديگر به سيستم شبكه قدرت سيمولينك اتصال پيدا كرده و نتايج را در حافظه مي تواند ذخيره داشته باشد. تمام اجزا نيروگاه خورشيدي به طور كامل شبيه سازي شده از مدل كردن يك سلول تا پنل خورشيدي و اتصال چندين هزار پنل به يكديگر تست شده ومدار ردياب حداكثر توان نيروگاه خورشيدي شبيه سازي شده و تعيين مقدار سلف و خازن آن با شبيه سازي تعيين گشته شده است وتعداد سوييچينگ مبدل بوست سيستم با الگوريتم رديابي و مشاهده[1] استفاده شده است. به منظور بررسی، ابتدا شبكه قدرت به صورت بلوک کنترلی لاپلاس مدل شده و بار را تغيير مي دهيم. همان طور كه نتایج را مشاهده می کنیم در صورت استفاده كنترل فازي بهبود يافته با الگوريتم پرندگان زمان نشست نسبت به كنترلر معمولو نسبت به كنترلر انتگرالگير ساده بهبود يافته است. پيك حداكثر خطاي فركانس در صورت استفاده كنترل فازي بهبود يافته با الگوريتم پرندگان نسبت به كنترلر معمولو نسبت به كنترلر انتگرالگير ساده نيز بهبود يافته است. سپس اجزاء دینامیکی به طور کامل مدل شده در شبيه سازي، کارایی استراتژی پیشنهادی را مشاهده کرده و با روش های دیگر مقایسه می نماییم. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر رفتار دقيق شبكه قدرت مي باشد در نتيجه امكان ناپايداري در سيستم وجود داشته با اين حال الگوريتم هوشمند جواب هاي مقدار كنترل قازي را محاسبه كرده و نتايج نشان دهنده كارايي بالاي روش پيشنهادي مي باشند.

 

فصل اول. 1

مقدمه و كليات تحقيق.. 1

1-1مقدمه. 2

1-1-1 مشخصات نيروگاه خورشيدي:2

1-1-2 مزاياي استفاده از نيروگاه خورشيدي:3

1-1-2-1 مطالعات در ايران:3

1-1-2-2 توليد برق بدون نياز به انرژي هاي ديگر:3

1-1-2-3 عدم احتیاج به آب زیاد:3

1-1-2-4 عدم آلودگی محیط زیست... 3

1-1-2-5 امکان تامین شبکه های کوچک و ناحیه ای:4

1-1-2-6 استهلاک کم و عمر زیاد:4

1-1-2-7 عدم احتیاج به متخصص.... 4

1-1-3 مشكلات نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه:4

1-1-4 كنترل فركانس شبكه:5

1-1-5 اهداف كنترل فركانس شبكه قدرت:5

1-1-6 شبيه سازي شبكه قدرت براي كنترل فركانس شبكه متصل به نيروگاه خوشيدي:6

1-1-7 لزوم استفاده نيروگاه ذخيره انرژي در شبكه:7

1-1-8 روش كنترلي هوشمند استفاده شده و معيار اندازه گيري انحراف فركانس:7

1-1-9 مزيت روش پيشنهادي.. 7

1-1-10آنچه پيشرو داريم:8

فصل دوم. 9

ادبیات موضوع. 9

مقدمه:10

2-1 کنترلفرکانسازدیدگاهکنترلی.. 10

2-1-1 کنترل کننده PI. 10

2-1-2روش دو درجه ی آزادیدرکنترل داخلی :. 11

2-2روش هاي كنترل هوشمند. 12

2-2-1الگوریتم ژنتیک... 12

2-2-2الگوريتم جستجوي گرانشي.. 14

2-2-3بهینه سازی گروهی پرندگان :. 15

2-2-4شبکه عصبی مصنوعی :. 16

2-2-5کنترل منطق فازی.. 19

2-2-5-1خود سازماندهي کنترل فازی.. 24

2-2-5-2الگوریتمژنتیک در مدل فازی برای کنترل بار فرکانس... 24

2-3روشکنترل با منطق فازی:27

2-4سیستم کنترل فرکانس:31

2-5 مدل ذخيره انرژي :32

2-6 مدل اينورتر براي توليد DC/AC.. 34

فصل سوم. 35

روش تحقيق.. 35

3-1 مقدمه:36

3-2مدل فازي:36

3-2-1:قسمت هاي مختلف يك سيستم فازي.. 36

3-2-2مدل كنترلر تركيب فازي با PI:39

3-3 الگوریتمبهینهسازيگروهپرندگان:40

3-4 کاربردی ازPSO در ریاضیات:41

3-5 تشريح عملكرد پيدا كردن ضرايب كنترلر فازي و كنترلر PI و بهبود كارايي:43

فصل چهارم. 48

محاسبات و. 48

يافته هاي تحقيق.. 48

4-1مقدمه. 49

4-2-1 مدل شبيه سازي شده به صورت بلوك كنترلي با توابع لاپلاس:49

4-2-2 مدل شبيه سازي شده كامل شبكه قدرت:50

4-3پنل خورشیدی:51

4-4 مشخصههايپانلفتوولتائيك:51

4-5 مدل و مشخصات سيستم فتوولتاييك:52

4-6مدل ردیابی حداکثر توان. 54

4-7 مدار داخلي مبدل بوستشبيه سازي شده در متلب :58

4-8 الگوريتمMPPT:59

4-8-1روش کنترل P&O:59

4-8-2 روشهدايتافزايشي:59

4-8-3دنبالكنندهحداكثرتوان(MPPT):60

4-8-4 الگوريتمMPPT شبيه سازي شده در متلب :61

4-9 مدل اينورتر:62

4-10 مدل اينورتر شبيه سازي شده در متلب :63

4-11 مدلواحد:65

4-12مدل كردن نيروگاه گازي:65

4-13مدلبار:66

4-14مدلموتورمحرك:66

4-15مدلگاورنر:66

4-16مدلخطارتباطی:68

4-17مدل ذخيره ساز انرژي :68

4-18 مقایسه PI-FUZZYدر مدل بلوکی بدون باتری:69

4-19 مقایسه کنترلرها در حضور تمام تجهیزات در مدل بلوکی:70

حال مدل فازي را در شرايط گوناگون بررسي می کنیم :71

4-20-1بدون حضور خورشید و باتری:71

4-20-2 با حضور باتری :72

4-20-3 نتايج با حضور نيروگاه خورشید و باتری :75

فصل پنجم. 80

نتيجه گيري و پيشنهادات.. 80

5-1 نتيجه گيري :81

5-2 پیشنهادات:82

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه