جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

(مورد مطالعه: کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد)

گروه مدیریت بازرگانی گرايش تحول پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

چکیده

در حالیکه در شرایط متغیر امروزی، سازمان ها برای موفقیت به خلاقیت نیاز دارند، یکسری از عوامل استرس زای شغلی مانند ابهام و تعارض نقش در سازمان ها وجود دارند که تأثیر منفی بر خلاقیت کارکنان می گذارند اما نکته قابل توجه این است که اگر فرد در این شرایط باور داشته باشد که خودکارآمد است می تواند این تأثیر منفی را کاهش دهد. هدف تحقیق حاضر، مشخص ساختن اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می باشد.در این راستا دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه از یک نمونه 72 نفری کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شدند.جهت بررسی روایی سازه ابزار سنجش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد که ضریب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمد. بررسی فرضیه های مستقیم با استفادهاز معادلات ساختاری و نرم افزار "SMART PLS" و فرضیه های تعدیل گری با استفاده از رگرسیون چندگانه تعدیل شده و نرم افزار "SPSS" صورت گرفت.نتایج نشان داد که ابهام و تعارض نقش تأثیرمعنادار و منفی بر خلاقیت کارکنان دارند، همچنین به عنوان یک متغیر تعدیل گر خودکارآمدی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با خلاقیت کارکنان را به صورت معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

 

واژگان کلیدی:ابهام نقش، تعارض نقش، خلاقیت، خودکارآمدی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ............................................................................................................................................ 2

1-2-بیان مسئله و تبیین موضوع ...........................................................................................................4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ....................................................................................................5

1-4-اهداف اصلی تحقیق ..................................................................................................................... 7

1-5-فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................7

1-6-نتایج مورد انتظار تحقیق.................................................................................................................7

1-7-قلمرو تحقیق .................................................................................................................................8

1- 7- 1- قلمرو مکانی تحقیق .............................................................................................................8

1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................................................8

1-7- 3- قلمرو موضوعی تحقیق ..........................................................................................................8

1-8-تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی ......................................................................................................8

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه

2-1 مبانی نظری.....................................................................................................................11

2- 1-1- ابهام نقش .............................................................................................................................11

2- 1-2- تعارض نقش........................................................................................................................13

2- 1-3- خودکارآمدی.........................................................................................................................16

2- 1- 3-1- منابع خودکارآمدی ........................................................................................17

2-1-3-2- انواع خودکارآمدی ......................................................................................... 18

2- 1-3- 3- راهکارهایی رسیدن به خودکارآمدی بالا ..................................................................19

2- 1- 3-4- راهکارهای تربیت فرد خودکارآمد ..........................................................................20

2- 1-4- خلاقیت ........................................................................................................................21

2-1-4- 1- ویژگی های خلاقیت.................................................................................................22

2-1-4-2- تکنیک های خلاقیت .................................................................................................23

2-1-4- 3- مکاتب خلاقیت.............................................................................................25

2-1-4-3-1-مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید ..........................................................25

2-1-4-3-2- تداعی گرایی و رفتارگرای...........................................................................25

2-1-4-3-3- گشتالت و شناخت گرایی...........................................................................26

2-1-4-3-4- انسان گرایی..............................................................................................27

2-1-4-3-5- مکتب روان سنجی.....................................................................................28

2-1-4-3-6-مکتب عصب شناختی..................................................................................29

2-2- پیشینه تحقیق ...................................................................................................................30

2- 2- 1- تحقیقات داخلی.........................................................................................................30

2- 2- 2- تحقیقات خارجی..................................................................................................... 32

2-3- مدل مفهومی..................................................................................................................... 33

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق.....................................................................................................................36

3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری.......................................................................37

3- 2- 1- جامعه آماری.......................................................................................................................37

3- 2- 2- نمونه آماری و روش نمونه گیری........................................................................................37

3- 3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات...................................................................................37

3- 4- روایی و پایاییپرسشنامه ...........................................................................................................38

3- 4- 1- روایی...................................................................................................................................39

3- 4- 2- پایایی..................................................................................................................................40

3- 5- روش تجزیه و تحلیل...............................................................................................................40

3-5-1- مدل یابی معادلات ساختاری.................................................................................................40

3-5-3- رگرسیون چندگانه تعدیل شده..............................................................................................41

3- 5- 2- نرم افزار مورد استفاده.........................................................................................................42

3- 5- 3- ضریب همبستگی...............................................................................................................43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی...............................................................................................................................45

4-1-1- سیمای آزمودنی ها.................................................................................................................45

4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان.....................................................................................................45

4-1-1- 2- بازه سنی پاسخ دهندگان...................................................................................................46

4-1-1- 3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.....................................................................................47

4-2- آمار استنباطی............................................................................................................................48

4-2-1- نتايج بررسي روايي...............................................................................................................48

4-2-2- نتايج بررسي پايايي...............................................................................................................51

4-2-3- بررسی نرمال بودن داده ها....................................................................................................51

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش..........................................................................................52

4-2-5- بررسی مدل تحقیق................................................................................................................53

4-2-5-1- مدل اندازه گیری تحقیق....................................................................................................53

4-2-5-2- برازش مدل ساختاری.......................................................................................................55

4-2-5-2- 1- تحلیل مسیر..................................................................................................................56

4-2-5-2- 2- ضریب تعیین................................................................................................................57

4-2-5-2-3- شاخص برازندگی مدل.................................................................................................57

4-2-5-2-3- بررسی فرضیات تحقیق................................................................................................58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مرور کلی..................................................................................................................................64

5-2- بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................64

5- 2- 1- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی...........................................................................................65

5- 2- 2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق......................................................................................65

5- 3- پیشنهادات................................................................................................................................67

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه