جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه ی مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره  گرایش مشاوره خانواده

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بينمهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگي طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضايتمندی زناشويی انريچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل 475 نفر از زوجین ساكن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودانارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود كه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی 18 درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که بينمهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساكن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی مي‌توانيم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش‌بینی کرد.

کلید ‌واژه‌ها: کیفیت زندگی زناشویی، مهارت‌های هیجانی، امنیت عاطفی.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2

1-1. بيان مسئله. 3

1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3. اهداف تحقیق.. 7

1-4. سوالات تحقیق.. 7

1-5. فرضيه‌هاي تحقیق.. 7

1-6. تعاريف مفهومی متغيرها8

1-6. تعاريف عملیاتی متغيرها9

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 .موضع‌گيري هاي نظري در خصوص کیفیت زندگی زناشویی.. 11

2-1-1. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 11

2-1-2. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 12

2-1-3. اجزای تشکیل دهنده کيفيتزندگی زناشویی.. 17

         2-1-3-1. عشق18

         2-1-3-2. همدلی.. 18

         2-1-3-3. محبت... 19

         2-1-3-4. صمیمیت19

         2-1-3-5. تعهد. 20

         2-1-3-6. احساس مسئولیت... 21

         2-1-3-7. وفاداری و جانب‌داری21

          2-1-3-8. اعتقاد و اعتماد. 21

2-1-4. عواملمؤثربرکيفيتزندگیزناشويي.. 22

         2-1-4-1. عوامل فردی22

         2-1-4-2. عوامل ارتباطی.. 26

         2-1-4-3. عوامل خارجی.. 29

2-1-5. کیفیت زندگی زناشویی مطلوب... 30

2-1-6. کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب... 31

2-1-7. نظریه‌هایکيفيتزندگیزناشويي.. 32

         2-1-7-1.دیدگاهبرادبوري32

         2-1-7-2. ديدگاهبيورز. 34

         2-1-7-3. ديدگاهالسون. 35

         2-1-7-4.دیدگاهسه محوری تسنگ و مک‌درموت35

         2-1-7-5. ديدگاهمک مستر. 36

         2-1-7-6. ديدگاهفرايندکارکردرابطه زناشویی.. 39

2-2. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی.. 40

2- 2-1. تعریف مهارت‌های هیجانی.. 40

2-2-2. تعريف هيجان. 40

2-2-3. ابعاد هیجان. 40

2- 2-4. تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعيت روانشناختي.. 42

2-2-5. تقویت مهارت‌های هیجانی.. 43

2-2-6. نظریه‌هایمهارت‌های هيجاني.. 44

         2-2-6-1.نظریه ماير و سالووي44

         2-2-6-2. رويكرد مختلط.. 45

         2-2-6-3. مدل مهارت‌های هيجاني گلمن.. 45

         2-2-6-4. مدل مهارت‌های هيجاني بار-آن. 47

2-3. موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی.. 49

2-3-1. مفهوم امنیت... 50

2-3-2. مفهوم امنیت عاطفی.. 52

2-3-3. عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی.. 53

         2-3-3-1. ویژگی‌های شخصیتی54

         2-3-3-2. ارتباط.. 54

         2-3-3-3. حل تعارض.... 55

         2-3-3-4. مسائل مالی.. 55

         2-3-3-5. فعالیت اوقات فراغت... 56

         2-3-3-6. رابطه جنسی.. 56

         2-3-3-7. نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد. 56

2-3-4. دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی.. 57

         2-3-4-1.دیدگاه رشدی فارمن.. 57

         2-3-4-2. دیدگاهتركيبيوارينگ... 59

         2-3-4-3. دیدگاهدلبستگيجانسونوويفن.. 60

         2-3-4-4. ديدگاهتركيبيجسلسن.. 62

         2-3-4-5. ديدگاه تعامليباگاروزي.. 65

2-4. يافته‌هاي پژوهشي در قلمرو موضوع مورد بررسي.. 66

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه. 71

3-2. روش تحقیق 71

3-3. جامعه تحقیق.. 73

3-4. نمونه تحقیق و روش نمونه‌گيري.. 73

3-5. روش گرداوری اطلاعات... 73

3-6. داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق.. 73

3-7. پایایی ابزار تحقیق.. 75

3-8. روش تجزيه و تحليل داده‌ها75

فصل چهارم: نتایج

4-1. یافته‌های توصیفی.. 77

4-2. تحليل رگرسيون چند متغيري.. 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 80

5-1. بحث و نتیجه‌گیری... 81

5-2. محدودیت های تحقیق.. 86

5-3. پیشنهادات کاربردی.. 87

5-4. پیشنهادات تحقیق 88

منابع

منابع فارسی..........................................................................................................................................

منابع غیر فارسی ...................................................................................................................................

پیوست ها .

چکیده انگلیسی.. 96

 

 

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه