جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تحلیلی مناظره های رسول اکرم ص

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده:

از آن‌جا كه يكي از ابزارهاي بسيار نيرومند براي دفاع از آموزه‌هاي اسلامي و اثبات حقانيت آن‌ها و دعوت انسان‌ها از ديگر ملل و نحل به اسلام ناب، مناظره است، لذا؛ اين پايان‌نامه با موضوع بررسي تحليلي مناظره‌هاي پيامبر اكرم 6،كه اصول، روش‌ها و ابعاد مناظره‌هاي آن حضرت 6را بررسي مي‌نمايد، با هدف بيان بهترين شيوه‌هاي گفت‌وگو و مناظره براي انتقال مفاهيم و آموزه‌هاي ديني، از ميان آيات و روايات، با روش اسنادي و كتابخانه‌اي نگارش يافت. همچنين مباني و اصول گفت‌وگو و مناظره از منظر آيات و روايات و منطق نيز مورد توجه بوده است. از بررسي اين تحقيق مي‌توان دريافت، مناظره‌هاي رسول اكرم 6منطبق و هماهنگ با اصول قرآني و استوار بر جدال احسن با شيوه‌ها و روش‌هاي مختلفي همچون روش‌هاي عقلي، استدلالي و جدلي، تكيه بر اصول مشترك بين اديان، بهره‌گيري از مسلمات و مقبولات طرف مناظره و شيوه‌هاي متعدد ديگر بنا شده است و در موضوعات مختلفي نظير توحيد، نبوت، معاد و لزوم پيروي همگان از آيين توحيد ابراهيمي 7 صورت پذيرفته است، كه الگويي بسيار دقيق و صحيح گفت‌وگو خصوصاً براي مبلغان ديني مي‌باشد.

 

كليدواژه‌ها: احتجاج، مناظره در اسلام، احتجاجات رسول اكرم6، مباني و اصول مناظره، جدال احسن.

 

فهرست مطالب

مقدمه....................................................................................................................................... 1

فصل اول: كليات...................................................................................................................... 3

1- چگونگي و نحوه انتخاب موضوع........................................................................................... 4

2- بيان مسئله............................................................................................................................ 4

3- سؤالات تحقيق..................................................................................................................... 5

4- فرضيه‌هاي تحقيق................................................................................................................. 5

5- مفاهيم تحقيق....................................................................................................................... 5

6- پيشينه موضوع تحقيق............................................................................................................ 6

7- بيان نوع روش تحقيق............................................................................................................ 7

فصل دوم: سيماي مناظره در اسلام............................................................................................. 8

مفهوم‌شناسي مناظره، مجادله، محاجه، منازعه................................................................................. 9

1- مناظره................................................................................................................................. 9

الف: معناي لغوي....................................................................................................................... 9

ب: معناي اصطلاحي.................................................................................................................. 9

2- مجادله............................................................................................................................... 10

الف: معناي لغوي..................................................................................................................... 10

ب: معناي اصطلاحي................................................................................................................ 10

3- محاجه............................................................................................................................... 12

4- منازعه............................................................................................................................... 12

پيشينه، جايگاه و اهميت مناظره.................................................................................................. 13

1- حجت‌هاي مناظره‌گونه در كلام خداوند................................................................................. 14

الف: گفت‌وگوي با منكران توحيد.............................................................................................. 14

ب: گفت‌وگوي با كساني كه فرشتگان را دختران خدا مي‌دانستند.................................................... 15

ج: گفت‌وگوي با منكران معاد.................................................................................................... 16

د: گفت‌وگوي با منكران قرآن.................................................................................................... 17

ه: گفت‌وگوي خداوند با ابليس.................................................................................................. 18

2- حجت‌هاي مناظره در سخن پيامبران...................................................................................... 20

الف: مناظره حضرت نوح 7 با قوم خويش.................................................................................. 20

ب: مناظره حضرت ابراهيم 7 با اشخاص و اقوام مختلف.............................................................. 22

- مناظره با آذر......................................................................................................................... 22

- مناظره با بت‌پرستان............................................................................................................... 23

- مناظره با ستاره‌پرستان............................................................................................................ 26

- مناظره در فضاي بتكده.......................................................................................................... 27

- مناظره با نمرود..................................................................................................................... 30

ج: مناظره حضرت موسي 7 با فرعون......................................................................................... 31

مباني مناظره از ديدگاه منطق...................................................................................................... 36

شرايط و لوازم مناظره از ديدگاه قرآن كريم.................................................................................. 37

1- حفظ كرامت انسان.............................................................................................................. 37

2- فطري بودن جدل و گفت‌وگو در قرآن................................................................................... 38

3- دعوت به تفكر و تعقل........................................................................................................ 39

4- تأكيد بر اختيار انسان........................................................................................................... 39

5- امر به مشورت و تضارب آراء............................................................................................... 40

آداب و اخلاق مناظره از منظر قرآن كريم.................................................................................... 41

1- گوش دادن به سخنان مخاطب.............................................................................................. 41

2- شناخت نقاط مشترك.......................................................................................................... 42

3- خوش‌خويي....................................................................................................................... 43

4- توانايي مناظره‌كننده............................................................................................................. 43

5- اهانت حريف را تحمل نماييم.............................................................................................. 45

6- براي حريف آن پسنديم كه براي خود مي‌پسنديم.................................................................... 46

فصل سوم: اصول مناظره......................................................................................................... 49

اصول مناظره از ديدگاه منطق..................................................................................................... 50

اصول چهارگانه مناظره در علم منطق.......................................................................................... 50

اصول مناظره از ديدگاه قرآن كريم.............................................................................................. 55

1- مناظره استوار بر علم و منطق................................................................................................ 55

2- برهان‌طلبي......................................................................................................................... 57

3- جدال احسن...................................................................................................................... 58

4- احترام به اديان الهي............................................................................................................. 63

5- حق‌جويي.......................................................................................................................... 64

6- تنوع‌پذيري در مناظره ......................................................................................................... 66

اصول مناظره‌هاي رسول اكرم 6................................................................................................. 68

1- آگاهي و علم...................................................................................................................... 68

2- برهان‌طلبي......................................................................................................................... 74

3- جدال احسن...................................................................................................................... 76

4- احترام به اديان الهي............................................................................................................. 78

5- حق‌جويي.......................................................................................................................... 80

6- تنوع‌پذيري در مناظره.......................................................................................................... 83

فصل چهارم: روش و شيوه‌هاي مناظره‌هاي رسول اكرم 6.......................................................... 85

تحليل روش و شيوه‌هاي مناظره‌هاي رسول اكرم6........................................................................ 86

1- امهال يا مجال حرف زدن به مخاطب..................................................................................... 87

2- استفاده از روش‌هاي عقلي و منطقی در گفت‌وگو.................................................................... 88

3- الزام طرف مناظره با استفاده از اعتقادات وي........................................................................... 89

4- عدم سوء استفاده از جهل مخاطب........................................................................................ 90

5- بهره‌گيري از اعجاز يا تصرف در امور طبيعي.......................................................................... 92

6- بهره‌گيري از تمثيل و تشبيه در مناظره‌ها................................................................................. 94

7- مطابقت سخن با مقتضاي حال طرف مناظره........................................................................... 97

8- بهره بردن از پيش‌گويي يا علم لدني...................................................................................... 98

9- عدم احتجاج به باطل........................................................................................................... 99

10- خلق تكريم و احترام به طرف مناظره................................................................................. 100

11- معرفي دقيق خداوند متعال در مناظره................................................................................. 101

12- ترسيم چهره صحيح از خود............................................................................................. 103

13- تكيه بر اصول مشترك بين اديان........................................................................................ 106

14- موعظه در حين مناظره..................................................................................................... 106

15- بهره‌گيري از وحي در مناظره............................................................................................ 107

16- بهره گیری از مباهله در مناظره......................................................................................... 109

17- استفاده از استدلال جدلي در مناظره................................................................................... 110

ابعاد و موضوع‌هاي مناظره‌هاي رسول اكرم6 ............................................................................. 113

مناظره‌هاي پيامبر اكرم 6در قرآن كريم....................................................................................... 113

1- مناظره با مشركين.............................................................................................................. 113

الف: نفي شرك و بت‌پرستي.................................................................................................... 113

ب: معرفی الله به عنوان مبدأ و معاد آفرينش............................................................................... 114

ج: نفي ولايت و سرپرستي غير خدا......................................................................................... 115

د: امكان مبعوث شدن مردگان.................................................................................................. 116

هـ: عدم رضايت حضرت مسيح به پرستش وي.......................................................................... 117

و: لزوم پی جویی دین بر اساس لزوم دفع ضرر احتمالي............................................................. 118

2- مجادله با اهل كتاب........................................................................................................... 119

الف: تعيين پيامبران از سوي خداوند......................................................................................... 119

ب: نفي انحصار بهره‌مندي يهود و نصاري از نعمت‌هاي بهشتي.................................................... 119

ج: نفي پيمان عدم خلود در آتش با يهود از جانب خداوند.......................................................... 120

د: نزول كتاب بر فردي از نوع بشر........................................................................................... 121

هـ: لزوم پيروي همگان از آيين توحيد ابراهيم7 ........................................................................ 121

و: نفي منزلت ويژه يهود و نصارا نزد خداوند............................................................................. 122

ز: عيسي7 پيامبري همانند ديگر پيامبران................................................................................... 123

مناظره‌هاي پيامبر اكرم6 در روايات........................................................................................... 124

1- اثبات وحدانيت پروردگار عالم........................................................................................... 124

2- عبادت مخصوص خداوند يگانه (توحيد عبادي)................................................................... 126

3- اثبات نبوت رسول اكرم6 .................................................................................................. 126

4- مناظره با يهوديان در جواز نسخ شرايع و تغيير قبله............................................................... 129

5- جبرئيل عامل به امر خداست.............................................................................................. 130

6- برتري رسول اكرم6 بر ساير انبياء الهي................................................................................. 132

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي علمي و كاربردي.......................................................... 135

1- نتيجه‌گيري فصول............................................................................................................. 136

2- نتيجه‌گيري نهايي.............................................................................................................. 137

پيشنهادها.............................................................................................................................. 138

پيشنهادهاي علمي.................................................................................................................. 138

پيشنهادهاي كاربردي.........................................................................................................

..... 138

منابع    140

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه