جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن خود تراكم حاوی ضايعات لاستيك تحت درجه حرارت های بالا

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد عمران –گرایش سازه

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

بتن خودتراکم به دليل خواص روانی وکارايی بسيار مطلوب، مورد توجه بسياری از محققين قرارگرفته است. هدف از این پایان نامه تأثير استفاده از خرده لاستيک بر خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم        می باشد. خواص سخت شده بتن خودتراکم در دوحالت بدون حرارت و نمونه های حرارت ديده تحت درجه حرارت های مختلف 300 ، 600 و 900 درجه سانتی گراد بررسی شده است. حرارت دهی نمونه های بتنی با آهنگ يک درجه سانتی گراد در دقيقه انجام شد. به منظور بررسی فاکتورهای تأثيرگذار بر خواص سخت شده بتن خودتراکم در نمونه های بتنی درحرارت‌های بالا، علاوه بر استفاده از مقادير مختلف خرده لاستيک دو نسبت آب به مواد سيمانی (34/0 و 39/0) و دو اندازه برای بزرگترين بعد سنگدانه ها ( 5/12 و 5/19 ميلی متر ) مورد استفاده قرار گرفت و تأثير هر کدام از آن ها در حالت تازه توسط آزمايش های جريان اسلامپ ، قيف V و جعبه L شکل بررسی شد. سپس به منظور ارزیابی نمونه های بتنی حاوی خرده لاستیک در سن 90 روزه آزمايش های مقاومت فشاری - آزمایش اولتراسونیک - جذب آب وکاهش وزن به روی آنها انجام شد.

نتايج حاکی از آن است که استفاده از خرده لاستيک سبب کاهش خواص روانی بتن خودتراکم می گردد ، به نحوی که استفاده از 9 درصد خرده لاستيک در مخلوط های با بزرگترين اندازه سنگدانه 5/12 ميلی متر سبب کاهش جريان اسلامپ تا 3 درصد شد. همچنین افزايش نسبت آب به سيمان نيز تاثير قابل توجهی بر کاهش لزجت مخلوط بتن خودتراکم در پی داشت به طوری که بيشترين تغييرات لزجت در مخلوط های با بزرگترين بعد سنگدانه ۱۹/۵ ميلی متر و نسبت آب به مواد پودری 39/0 با افزايش 3/13 درصدی همراه بود.از طرفی با افزايش درجه حرارت مقاومت فشاری نمونه های بتنی کاهش يافت . به نحوی که کاهش مقاومت فشاری مخلوط حاوی 9 درصد خرده لاستيک تحت دمای 900 درجه سانتی گراد نسبت به مخلوط فاقد لاستيک در همان دما 7/15 درصد می باشد.اين کاهش برای نمونه های حاوی خرده لاستيک تا 9 درصد می باشد. کاهش سرعت امواج اولتراسونیک نیز تحت دماهای 300 و 600 و 900 درجه سانتی گراد برای مخلوط های با نسبت آب به مواد پودری 39/0 نسبت به مخلوط حرارت نديده ، در مقايسه با مخلوط های مشابه اما با نسبت آب به مواد پودری 34/0 به ترتيب 3/1 ، 5/0 و 3/0 درصد بيشتر شد و همچنین جذب آب نمونه های بتنی رشد قابل توجه نشان داد.

 

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم، درجه حرارت بالا، خرده لاستيک، خواص تازه، خواص سخت شده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

 

پیشگفتار

مقدمه ..............................................................................................................................................................................۱

هدف ازانجام پژوهش .....................................................................................................................................................۲

فرضیات مسئله .................................................................................................................................................................۳

ساختار پایان نامه .............................................................................................................................................................۴

فصل اول: بررسی خواص بتن خود تراکم

1-1- مقدمه ............................................................................................................................. ۵

1-2 تعاریف، مزایا و معایب بتن خودتراکم...................................................................................... 5

1-2-1 تعریف بتن خودتراکم........................................................................................................ 5

1-2-2 امتيازات استفاده از بتن خود تراكم....................................................................................... 6

1-2-3 معایب بتن خودتراکم......................................................................................................... 7

۱-3 توسعه مخلوط‌هاي بتن خود تراكم............................................................................................ 7

1-۴ بررسي عملكرد اجزاي تشكيل دهنده بتن خود تراكم..................................................................... ۸

۱-۴-1 حجم بالاي خمیر در بتن خود تراكم...................................................................................... ۸

۱-۴-2 حجم بالای ذرات ریز کوچکتر از mm80............................................................................. ۸

۱-۴-۲ انواع مواد پودری مورد استفاده در بتن خودتراکم.................................................................... 9

۱-۴-4 مصرف افزودني ها در بتن خود تراكم ................................................................................. ۹

۱-۴-5 حجم كم سنگدانه‌هاي درشت................................................................................................ ۹

عنوان                                                  صفحه

 

2-۵ طرح اختلاط بتن خود تراکم................................................................................................... ۱۰

۱-۶ آزمايش‌هایی براي تعيين خصوصيات مختلف بتن تازه خود تراکم.................................................... ۱۲

۱-۶-1 انديس پايداري چشمي........................................................................................................ ۱۳

۱-۶-2 قيف V شكل.................................................................................................................... ۱۷

۱-۶-۳ جعبه L شكل................................................................................................................... ۲۰

۱-۷ خصوصيات بتن خودتراکم سخت شده....................................................................................... ۲۳

۱-۷-1 مقاومت فشاري بتن خود تراکم............................................................................................ ۲۳

۱-۷-2 مقاومت کششي بتن خود تراکم............................................................................................. ۲۶

۱-۷-۳ عمل‌آوري بتن‌هاي خودتراکم............................................................................................... ۲۸

2-6 طرح اختلاط بتن خود تراکم................................................................................................... 19

2-7 آزمايش‌هایی براي تعيين خصوصيات مختلف بتن تازه خود تراکم.................................................... 23

2-7-1 انديس پايداري چشمي........................................................................................................ 24

2-7-2 قيف V شكل.................................................................................................................... 28

فصل دوم مروری برکارهای انجام شده بروی بتن خود تراکم

2-۱ مطالعه در مورد مصرف تايرهاي فرسوده................................................................................. ۲۹

2-۱-1 ويژگي هاي بتن تازه حاوي خرده لاستيک............................................................................. ۲۹

2-۱-2 ميزان هوا...................................................................................................................... ۳۱

2-۱-3 مقاومت فشاري، خمشی و سايشي......................................................................................... ۳۱

2-۱-4 عایق صوت و جذب آب.................................................................................................... ۳۳

2-۲ رفتار بتن درمقابل آتش......................................................................................................... .۳۴

عنوان                                                  صفحه

 

2-۳ پاسخ فیزیکی و شیمیایی به حرارت......................................................................................... ۳۵

2-۴ تورم................................................................................................................................ ۳۷

2-۵ تشکیل ترک....................................................................................................................... ۳۸

2-۶ خواص مکانیکی و ظاهری بتن‌های حرارت دیده........................................................................ ۳۸

2-۶-1 مقاومت فشاری............................................................................................................... ۳۸

2-۷ پژوهشهاي علمي انجام شده در ارتباط با عملکرد بتن با قرارگیری در درجه حرارت بالا..................... ۳۹

فصل سوم : برنامه ی آزمایشگاهی

3-1 مقدمه............................................................................................................................... ۴۸

3-2 مصالح مورد استفاده............................................................................................................ ۴۸

3-2-۱ سیمان........................................................................................................................... ۴۸

3-2-۲شن مصرفي.................................................................................................................... ۴۹

3-2-۳ ماسه مصرفي................................................................................................................. ۵۱

3-2-4 آب مصرفی.................................................................................................................... ۵۲

3-2-۵ خرده لاستيک مصرفي...................................................................................................... ۵۲

3-3 طرح های اختلاط بتن.......................................................................................................... ۵۲

3-4 آزمايشات بتن تازه خود تراکم................................................................................................ ۵۳

3-5 بتن‌ريزي قالب‌ها و عمل‌آوری نمونه ها..................................................................................... ۵۴

3-6 دستگاه‌های آزمایش بتن خودتراکم در حالت سخت شده................................................................. ۵۴

3-6-1جک فشاری.................................................................................................................... ۵۴

عنوان                                                  صفحه

 

3-6-2 دستگاه تست اولتراسونیک.................................................................................................. ..۵۴

3-7 آزمایش های بتن سخت شده................................................................................................... ..۵۵

3-7-1 روش حرارت و برودت.................................................................................................... ..۵۵

3-7-2 آزمایش مقاومت فشاری..................................................................................................... ..۵۶

3-7-3 آزمایش اولتراسونیک........................................................................................................ ..۵۷

3-7-4 آزمایش جذب آب............................................................................................................. ...۵۸

3-7-5 آزمایش کاهش جرم.......................................................................................................... ...۵۹

فصل چهارم : بررسی و تحلیل نتایج

4-1 مقدمه............................................................................................................................... ...۶۰

4-2 نتایج آزمایش‌های بتن خودتراکم در حالت تازه............................................................................ ...۶۱

4-2-1 روانی........................................................................................................................... ..۶۱

4-2-2 لزجت........................................................................................................................... ...۶۳

4-2-3 توانایی عبور.................................................................................................................. ...۶۷

4-3 نتایج آزمایش های بتن خودتراکم در حالت سخت شده................................................................... ...۶۹

4-3-1 نتایج آزمایش مقاومت فشاری.............................................................................................. ...۶۹

فصل پتجم : جمع‌بندی و پیشنهادات

5-1 جمع بندی و پیشنهادات.......................................................................................................... ۸۵

مراجع    .۸۸

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه