جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلي و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گيلان

پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیرارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان انجام شده است .روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی است . با توجه به قلمرو مکاني و زماني، جامعه آماري پژوهش شامل440 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان مي‌باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر با روش تصادفی ساده ،با استفاده از جدول مورگان 263 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان تعیین گردیده است. درضمن نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی ابزار این تحقیق از نوع محتوا بوده و با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تأييد قرار گرفته است. دراین تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده است .در اين پژوهش از روش‌هاي موجود در آمار توصيفي(جداول توزيع فراواني، ميانگين، انحراف معيار واريانس و درصد) و آمار استنباطي(با استفاده از روش معادله سازی معادلات ساختاری )؛ براي خلاصه و تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش استفاده گرديد. دراین تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزارLISREL برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغییر محاسبه شده است . یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که:

بین ارز یابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد.

بین رضایت از ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد . بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنها با توجه به رضایت آنها از ارتباطات رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد. بین رضایت از ارتباطات و تعهد عاطفی کارکنان رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد . بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنها با توجه به رضایت آنان از ارتباطات رابطه مستقیم ومثبت وجود دارد .

کلید واژه‌ها: ارتباطات سازمانی،اقدامات ارتباطی، رضایت ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی

مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

     فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه----------------------------------------------------------- 1

1-2)بیان مساله--------------------------------------------------------- 2

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق---------------------------------------------- 6

1-4) اهداف تحقیق------------------------------------------------------ 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق----------------------------------------------- 8

1-6) فرضیات تحقیق---------------------------------------------------- 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها------------------------------------------ 9

1-8) قلمرو تحقیق------------------------------------------------ 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه----------------------------------------------------------- 13

بخش اول ارتباطات سازمانی

2-2) تعاریف ارتباطات سازمانی---------------------------------------------- 16

2-3 )سیر تحول ارتباطات سازمانی---------------------------------------------17

2-4) اهمیت ارتباطات---------------------------------------------------- 20

2-5 )مدل های ارتباطات سازمانی----------------------------------------------24

2-6) راهکارهای بهبود ارتباطات--------------------------------------------- 28

2-7) ماهیت ارتباط ----------------------------------------------------- 29

2-8) تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباطات -------------------------------- 34

2-9) هدف ارتباطات ---------------------------------------------------- 34

2-10) فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن--------------------------------------- 35

2-11) انواع مسیرهای ارتباطی در سازمان --------------------------------------- 39

بخش دوم تعهد سازمانی

2-12) تعاریف تعهد سازمانی ----------------------------------------------- 41

2-13)فرایند ایجاد تعهد سازمانی--------------------------------------------- 43

2-14) مؤلفه­های تعهد سازمانی---------------------------------------------- 47

2-15) ابعاد تعهد سازمانی-------------------------------------------------- 49

2-16) اهمیت تعهد سازمانی------------------------------------------------ 52

2-17) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی----------------------------------------- 53

2-18) مدل‌های تعهد سازمانی----------------------------------------------- 55

2-18-1) دیدگاه « ریچرز »------------------------------------------------- 55

2-18-2) مدل «آنجل» و «پری»---------------------------------------------- 55

2-18-3) مدل «هرسی» و «بلانچارد»------------------------------------------- 56

2-18-4) مدل «مایر» و «شورمن»--------------------------------------------- 56

2-18-5) مدل «پنلی» و «گولد»---------------------------------------------- 57

2-18-6) «بکر» و «بیلینگس»------------------------------------------------ 57

2-18-7) «پورتر» ------------------------------------------------------- 58

2-19) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی---------------------------------------- 59

بخش سوم رضایت شغلی

2-20) تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی----------------------------------------- 61

2-21) اهمیت و ضرورت رضایت شغلی---------------------------------------- 64

2-22) اثرات رضایت شغلی------------------------------------------------- 66

2-23) فواید بررسی رضایت شغلی-------------------------------------------- 67

2-24 )نظریه های رضایت شغلی----------------------------------------------69

2-24-1) نظریه امید و انتظار------------------------------------------------ 69

2-24-2) نظریه ارضاء نیاز------------------------------------------------- 70

2-24-3) نظریه ارزش---------------------------------------------------- 71

2-24-4) نظریه «بریل»--------------------------------------------------- 71

2-24-5) نظریه نقش----------------------------------------------------- 72

2-24-6) نظریه «هرزبرگ»------------------------------------------------- 72

2-24-7)نظریه «هالند»---------------------------------------------------- 73

2-24-8) نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم------------------------------------- 74

2-24-9) نظریه «مک کلند»------------------------------------------------- 74

2-24-10) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو------------------------------------- 75

بخش چهارم پیشینه مطالعات انجام شده

2-25) پیشینه مطالعات داخل کشور------------------------------------------- 78

2-26) پیشینه مطالعات خارج از کشور------------------------------------- 81

فصل سوم: روش اجرای تحقیق         

3-1) مقدمه----------------------------------------------------------- 86

3 ـ 2) روش تحقیق------------------------------------------------------ 86

3 ـ 3) جامعه آماری------------------------------------------------------ 88

3 ـ 4) نمونه آماری------------------------------------------------------ 89

3 ـ 5) حجم نمونه ------------------------------------------------------ 89

3ـ 6 ) روش و ابزار گردآوری داده‌ها------------------------------------------- 91

3 ـ 7 ) روایی تحقیق ---------------------------------------------------- 91

3 ـ 8 ) پایایی تحقیق----------------------------------------------------- 91

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------- 95

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1) مقدمه----------------------------------------------------------- 99

4-2) آمار توصیفی------------------------------------------------------ 100

4-2-1)سن پاسخگویان----------------------------------------------------100

4-2-2 )جنسیت پاسخگویان------------------------------------------------101

4-2-3)سابقه کار پاسخگویان------------------------------------------------102

4-2-4)میزان تحصیلات پاسخگویان-------------------------------------------102

4-3) مدل‌های تحیق----------------------------------------------------- 107

4-3-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد-------------------------------------- 107

4-3-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری--------------------------------- 108

4-3-3) بررسی شاخص‌های مدل اصلی تحقیق------------------------------------ 109

4-4) آزمون فرضیه‌ها ومدل------------------------------------------------- 110

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه ---------------------------------------------------------- 112

5-2)نتیجه گیری---------------------------------------------------------112

5-2-1) نتایج آمار توصیفی------------------------------------------------- 112

5 ـ 2-1-1) متغیر رضایت ارتباطی-------------------------------------------- 112

5 ـ 2-1-2 ) متغیر رضایت شغلی--------------------------------------------- 116

5-2-1-3) متغیر اقدامات ارتباطی--------------------------------------------- 117

5-2-1-4) متغیر تعهد عاطفی----------------------------------------------- 119

5 ـ 3) نتایج آزمون فرضیه‌ها و مدل تحقیق--------------------------------------- 120

5 ـ 4 ) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق--------------------------------------- 121

5 ـ 5 ) محدودیت‌های تحقیق----------------------------------------------- 125

5 ـ 6 ) پیشنهاداتی برای محققین آینده------------------------------------------ 125

منابع---------------------------------------------------------------- 126

ضمائم 1 پرسشنامه--------------------------------------------------------134    

ضمائم 2 خروجی های نرم افزار-----   ---------------------------------------137

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه