جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی

جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی مدیریت ورزشی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 62.02k )

توضیحات

تحلیل رفتگی سندروم روانشناختی چند بعدی است که به عنوان واکنش های شخصی به عوامل فشارزای عاطفی و بین فردی در کار توصیف می شود.تحلیل رفتگی شامل فرسودگی عاطفی،مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی است. پیشینه تحلیل رفتگی شغلی عوامل موثر بر آن را در 3دسته طبقه بندی می کند:سازمانی،مرتبط با شغل و عوامل فردی. هدف از این مطالعه ، توضیح ارتباط بین ابعاد 5گانه ی شخصیت(به عنوان عامل فردی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می باشد.

   58 کارمند اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی ابزار های این پژوهش را کامل کردند:1- پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلچ (MBI,1985) شامل 22آیتم که در سه زیرمقیاس : فرسودگی عاطفی، نقصان موفقیت فردی و مسخ شخصیت، تحلیل رفتگی شغلی کارکنان را ارزیابی می کند. پرسشنامه مدل 5عاملی شخصیت (BFI, John et al., 1991) با 44 سوال ابعاد مختلف شخصیت شامل: برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب را ارزیابی می کند. ثبات درونی پرسشنامه­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های کالموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه،Tتست برای دو گروه مستقل، تجزیه و تحلیل واريانس با اندازه­گیری­های مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0≤P استفاده شد.

     نتایج یافته ها نشان داد که افراد با سطوح بالاتر روان رنجوری و سطوح پایین تر برون گرایی،توافق پذیری،وظیفه شناسی و گشودگی به تجارب بیشتر در معرض تحلیل رفتگی شغلی قرار می گیرند.هم چنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شخصیت های روان رنجور و گشوده به تجارب می توانند میزان تحلیل رفتگی را پیش بینی کنند.

     بنابراین اگر سازمان ها از یک ارزشیابی شخصیت به عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام ، استفاده نمایند،می توانند کارمندانی که احتمالا دچار تحلیل رفتگی شغلی خواهند شد، را شناسایی کنند.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه