جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A ) رشته مدیریت دولتی گرايش نیروی انسانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 چکیده

 در این تحقیق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی در شعب مؤسسه اعتباری عسکریه استان‌های گلستان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شعب مؤسسه اعتباری عسکریه استان‌های گلستان و مازندران به تعداد 127 نفر می‌باشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و همینطور نرخ برگشت‌پذیری پرسشنامه، 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه‌های استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن»، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی «پودساکف» و پرسشنامه اعتماد سازمانی «الونن و همکاران»می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسي و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد مدل به کار گرفته شده، از لحاظ بارعاملی و اعداد معنی‌داری مورد تأیید است و همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز، معنی‌دار بوده‌اند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (0.27) رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی (0.74) رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (0.38) رابطه معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد سازمانی، مؤسسه اعتباری عسکریه استان‌های گلستان و مازندران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................................................1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................................. 3

1-2- بیان مسئله........................................................................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................................. 6

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................................................................... 8

1-5- سؤالات تحقیق................................................................................................................................................................... 9

1-6- فرضیه‌های تحقیق............................................................................................................................................................... 9

1-7- نوع و روش تحقیق............................................................................................................................................................ 9

1-8- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه‌گیری...................................................................................................................... 10

1-9- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق........................................................................................................................................... 10

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................................................. 10

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها......................................................................................................................................... 10

1-12- تعاریف مفهومی............................................................................................................................................................. 11

1-13- تعریف عملیاتی............................................................................................................................................................. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- بخش اول- عدالت سازمانی............................................................................................................................................ 14

2-1-1- مقدمه........................................................................................................................................................................... 14

2-1-2- عدالت در سازمان‌ها.................................................................................................................................................... 17

2-1-2-1- عدالت درون سازمانی............................................................................................................................................. 18

2-1-2-2- عدالت برون سازمانی............................................................................................................................................. 19

2-1-3- انواع عدالت سازمانی.................................................................................................................................................. 20

2-1-3-1- عدالت توزیعی........................................................................................................................................................ 21

2-1-3-2- عدالت رویه‌ای........................................................................................................................................................ 25

2-1-3-3- عدالت تعاملی(مراوده‌ای)....................................................................................................................................... 26

2-2- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی............................................................................................................................... 27

2-2-1- مقدمه........................................................................................................................................................................... 27

2-2-2- مفهوم سازی‌های رفتار شهروندی سازمانی................................................................................................................. 29

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-3- تعریف رفتار شهروندی سازمانی................................................................................................................................ 29

2-2-4- اصطلاحات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی........................................................................................................... 31

2-2-4-1- رفتار درون نقش و فرانقش.................................................................................................................................... 32

2-2-4-2- خودجوشی سازمانی............................................................................................................................................... 33

2-2-4-3- رفتار اجتماعی گرایانه............................................................................................................................................. 33

2-2-4-4- رفتار شهروندی مدیریت........................................................................................................................................ 34

2-2-4-5- رفتار شهروندی کارکنان......................................................................................................................................... 34

2-2-4-6- رفتار ضد شهروندی............................................................................................................................................... 34

2-2-5- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................................................................... 35

2-2-6- انواع رفتار شهروندی در سازمان................................................................................................................................. 40

2-2-6-1- اطاعت سازمانی ..................................................................................................................................................... 40

2-2-6-2- وفاداری سازمانی ................................................................................................................................................... 41

2-2-6-3- مشارکت سازمانی................................................................................................................................................... 42

2-2-7- ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................................................... 43

2-2-7-1- غیر قطعی بودن(غیر دستوری بودن)...................................................................................................................... 43

2-2-7-2- رفتارهای ناشی از ابتکارات فردی و مستقل کارکنان............................................................................................. 43

2-2-7-3- رفتارهای شهروندی سازمانی، منفعت‌ساز سازمان.................................................................................................. 44

2-2-8- کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................................................... 44

2-2-9- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................................................. 46

2-2-9-1- ویژگی‌های فردی کارکنان...................................................................................................................................... 46

2-2-9-2- ویژگی‌های شغلی................................................................................................................................................... 48

2-2-9-3- ویژگی‌های سازمانی................................................................................................................................................ 48

2-2-9-4- رفتارهای رهبری...................................................................................................................................................49

2-2-10- پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی........................................................................................ 50

2-2-11- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................................... 52

2-2-11-1- گزینش و استخدام................................................................................................................................................ 52

2-2-11-2- آموزش و توسعه.................................................................................................................................................. 53

2-2-11-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات........................................................................................................................ 53

2-2-11-4- سیستم‌های غیررسمی........................................................................................................................................... 54

2-3- بخش سوم: اعتماد سازمانی............................................................................................................................................. 55

2-3-1- مقدمه........................................................................................................................................................................... 55

2-3-2- تعریف اعتماد سازمانی................................................................................................................................................ 56

عنوان                                                                                                          صفحه

2-3-3- مفهوم اعتماد در ادبیات سازمانی................................................................................................................................. 58

2-3-4- اعتماد در سازمان‌ها..................................................................................................................................................... 59

2-3-5- اعتماد و نظریه‌پردازان سازمانی................................................................................................................................... 61

2-3-6- ابعاد اعتماد سازمانی.................................................................................................................................................... 62

2-3-7- سطوح اعتماد سازمانی................................................................................................................................................ 63

2-3-8- فرآیند اعتماد سازمانی................................................................................................................................................. 65

2-3-9- رویکردی فرآیندی به توسعه اعتماد............................................................................................................................ 67

2-3-10- پیامدهای کمبود اعتماد سازمانی............................................................................................................................... 71

2-4- بخش چهارم پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 72

2-4-1- مروری بر پیشینه داخلی تحقیق.................................................................................................................................. 72

2-4-2- مروری بر پیشینه خارجی تحقیق................................................................................................................................ 80

2-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................................... 82

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه............................................................................................................................................................................... 84

3-2- روش تحقیق.................................................................................................................................................................... 84

3-2-1- تحقیق توصیفی............................................................................................................................................................ 84

3-2-2- تحقیق همبستگی......................................................................................................................................................... 84

3-2-3- تحقیق پیمایشی........................................................................................................................................................... 85

3-3- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................................... 85

3-4- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات................................................................................................................................... 86

3-4-1- مطالعه کتابخانه‌ای........................................................................................................................................................ 86

3-4-2- مطالعه میدانی.............................................................................................................................................................. 86

3-5- متغیرهای تحقیق.............................................................................................................................................................. 88

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه‌ها............................................................................................................................................. 89

3-6-1- پایایی........................................................................................................................................................................... 89

3-6-2- روایی........................................................................................................................................................................... 90

3-6-2-1- سنجش روایی از طریق محتوایی............................................................................................................................ 91

3-6-2-2- سنجش روایی از روش روایی سازه....................................................................................................................... 91

3-7- روش تحلیل داده‌ها.......................................................................................................................................................... 92

3-7-1- روش تحلیل توصیفی داده‌ها....................................................................................................................................... 92

3-7-2- روش تحلیل استنباطی داده‌ها...................................................................................................................................... 92

عنوان                                                                                                          صفحه

3-7-3- مدل معادلات ساختاري............................................................................................................................................... 92

3-7-3-1- تعریف مدل معادلات ساختاري............................................................................................................................. 93

3-7-3-2- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر............................................................................................. 93

3-7-3-3- تحلیل عاملی........................................................................................................................................................... 94

3-7-3-4- ویژگی‌های لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی......................................................................................... 94

3-7-3-5- استخراج عامل‌ها..................................................................................................................................................... 95

3-7-3-6- تفسیر...................................................................................................................................................................... 96

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه............................................................................................................................................................................... 99

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق............................................................................................................... 100

4-2-1- سابقه کاری............................................................................................................................................................... 100

4-2-2- سن............................................................................................................................................................................ 101

4-2-3- سطح تحصیلات........................................................................................................................................................ 102

4-3- بررسی مدل نظری تحقیق.............................................................................................................................................. 102

4-3-1- تحلیل عاملی............................................................................................................................................................. 103

4-4- توصیف متغیرهای پژوهش............................................................................................................................................ 106

4-5- همبستگی متغیرهای پژوهش......................................................................................................................................... 107

4-6- آزمون فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................. 108

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1-.. مقدمه........................................................................................................................................................................... 115

5-2-.. نتایج حاصل از آزمون فرضیات و بحث و تفسیر........................................................................................................ 115

5-3-.. محدودیتهای تحقیق..................................................................................................................................................... 120

5-4-.. پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.............................................................................................................................. 121

5-5-.. پیشنهادات جهت تحقیقات آتی................................................................................................................................... 123

منابع و مأخذ .........................................................................................................................................................................125

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه