جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه ی بین جامعه پذیری اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ی تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزش

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه­ی بین جامعه پذیری اعتماد وتعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده­ی تربیت بدنی با غیرتربیت بدنی بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی معلمانی بودندکه در سال 1389 به استخدام آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری درآمدند. تعداد این افراد 603 نفر، (289 نفر تربیت بدنی و 305 نفر غیرتربیت بدنی)بودند که به صورت خوشه ای 234 نفر(117 نفر تربیت بدنی و 117 نفر غیر تربیت بدنی( به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی جونز(1996)، تعهد سازمانی آلن و میر(1991) و اعتماد سازمانی چائوت و همکاران(2010) استفاده شد. داده های حاصل با استفاده از روش توصیفی ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی، و همچنین اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ارتباط معنی داری(در سطح 05/0≥p) وجود دارد متغیرهای جامعه پذیری و اعتماد سازمانی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند. تفاوت معناداری بین جامعه پذیری معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی وجود دارد اما بین تعهد سازمانی و همچنین اعتماد سازمانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنادار(در سطح 05/0≥p) نمی باشد. رابطه متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، رشته تحصیلی و تحصیلات) با سه متغیر پژوهش معنادار(در سطح 05/0≥p) می باشد و بیشترین رابطه با تحصیلات و کمترین رابطه با جنسیت نمونه­ی آماری بود.

واژه های کلیدی: جامعه پذیری سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، معلمان تازه استخدام شده


 

          فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

1-2 عنوان تحقیق.. 3

1-3 بیان مسئله ی تحقیق.. 3

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 7

1-6 قلمرو تحقیق.. 8

1-7 فرضیات تحقیق.. 8

8-1 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیر ها9

1-8-2 تعریف عملیاتی:10

فصل دوم

2-1 مقدمه. 13

2- 2 تعهد سازمانی.. 13

2-2-1 انواع تعهد سازمانی.. 14

2-2-2 مفهوم تعهد سازمانی.. 14

2-2-3تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟15

2-2-4 اهمیت تعهد سازمانی.. 17

2-3-5 پیش شرط های تعهد سازمانی.. 17

2-3-6 شرایط ایجاد تعهد سازمانی.. 20

2-3-7 ارکان ایجاد تعهد سازمانی:20

2-3-8 دیدگاه های مختلف اندیشمندان در خصوص ابعاد تعهد سازمانی:21

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                           صفحه

2-2-9 نتیجه گیری.. 25

2-3 جامعه پذیری سازمانی.. 25

2-3-1 مفهوم جامعه پذیری.. 25

2-3-2 اهمیت جامعه پذیری سازمانی.. 27

2-3-3 فرایند جامعه پذیری.. 28

2-3-4 رویکرد های جامعه پذیری سازمانی.. 28

2-3-5 ابعاد جامعه پذیری:29

2-3-6 مدل های جامعه پذیری سازمانی.. 30

2-3-6-1 مدل های مرحله ای جامعه پذیری سازمانی:31

2-3-6-2 مدل های نظری جامعه پذیری سازمانی:32

2-3-7 روش های جامعه پذیری سازمانی:35

2-3-7-1 جامعه پذیری فردی یا جمعی:35

2-3-7-2 روش های جامعه پذیری رسمی یا غیر رسمی:36

2-3-7-3 روش های جامعه پذیری متوالی یا تصادفی.. 36

2-3-7-4 روش های جامعه پذیری ثابت یا متغیر:36

2-3-7-5 روش های جامعه پذیری پیوسته و گسسته:36

2-3-7-6 روش های جامعه پذیری تأیید یا تخریب:37

2-3-8 روش های جامعه پذیری و نتایج سازمانی:37

2-3-9 نتیجه گیری:37

2-4 اعتماد سازمانی:38

2-4-1 مفهوم اعتماد و اعتماد سازمانی.. 38

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                         صفحه

2-4-2 فرآیند اعتماد. 40

2-4– 3 اهمیت اعتماد سازمانی.. 40

2-4-4 ابعاد تشکیل دهنده اعتماد سازمانی.. 42

2-4-5 نظریه های اعتماد سازمانی.. 44

2-4-6 نتیجه گیری.. 48

2-5 بررسی تحقیق های انجام شده:48

2-5-1 مطالعات داخلی.. 48

2-5-2 مطالعات خارجی:52

2-6 جمع بندی:57

فصل سوم

3-1 مقدمه. 60

3-2 روش و طرح تحقیق.. 60

3-3 فرآیند تحقیق:60

3-4 جامعه ی آماری.. 61

3-5 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 61

3-6 ابزار گردآوری داده ها( اطلاعات)61

3-6-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها62

3-6-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها62

3-7 گردآوری داده ها( اطلاعات)62

3-7-1 روش کتابخانه ای.. 62

3-7-2 روش میدانی.. 63

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                   صفحه

3-8 روش تجزیه تحلیل داده ها( اطلاعات)63

فصل چهارم

4-1مقدمه. 65

4-2توصیف متغیرها65

4-3 يافته هاي توصيفي.. 66

4-3-1 متغيرهاي جمعيت شناختي.. 66

4-3-2 متغيرهاي پژوهش.... 68

4-3-2-1 جامعه پذيري سازمانی.. 71

4-3-2-2 اعتماد سازمانی.. 71

4-3-2-3 تعهد سازماني.. 72

4-4 آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق.. 72

4-4-1 يافته هاي استنباطي.. 73

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 82

5-2 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. 82

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 83

5-4 محدودیت ها87

5-5 پیشنهادها بر گرفته از یافته های پژوهش.... 88

5-6 پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی.. 88

پیوست ها88

منابع و مأخذ. 96

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه