جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

پایان نامه‌ برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت گرایش مدیریت آموزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
   هدف پژوهش بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان بود. جامعه آماری شامل معلمان کلیه مدارس شهر خنج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، برمبنای جنسیت 185 نفر از آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزار پژوهش یکی مقیاس ارتباطات سازمانی (محقق ساخته)  و دیگری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) بود. یافته ها نشان داد که 1) بالاترین میانگین انواع ارتباطات سازمانی گزارش شده توسط معلمان مربوط به ارتباطات تبادلی و پایین ترین آنها مربوط به ارتباطات خطی می باشد. از دیدگاه معلمان هر دو نوع ارتباطات تعاملی و تبادلی غالب می باشند. 2) تعهد سازمانی معلمان در حد متوسط و قابل قبولی قرار دارد. 3) بالاترین میانگین انواع تعهد سازمانی گزارش شده، مربوط به تعهد مستمر و پایین ترین میانگین مربوط به تعهد هنجاری می باشد. هردو نوع تعهد مستمر و تعهد عاطفی بین معلمان مدارس گروه نمونه غالب می باشد. 4) بین ارتباطات سازمانی خطی با تعهد سازمانی عاطفی و مستمر، و بین ارتباطات سازمانی تعاملی با تعهد سازمانی مستمر و هنجاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 5) انواع ارتباطات سازمانی رابطه ضعیفی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان دارند و نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای این ابعاد باشند. 6) بین میانگین انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود ندارد. 7) بین میانگین ابعاد تعهد سازمانی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ارتباطات سازمانی، ارتباطات خطی، ارتباطات تعاملی، ارتباطات تبادلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول  : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه       2
1-2- بیان مسأله      4
1-3- اهمیت و ضرورت       9
1-4-  اهداف پژوهش      14
1-5- پرسش¬های پژوهش      15
1-6- تعريف مفهومي متغيرها      15
1-6-1- ارتباطات سازمانی      15
1-6-1-1- ارتباطات خطی      16
1-6-1-2- ارتباطات تعاملی      16
1-6-1-3- ارتباطات تبادلی      16
1-6-2- تعهد سازمانی      17
1-6-2-1- تعهد عاطفی      17
1-6-2-2- تعهد مستمر      18
1-6-2-3- تعهد هنجاری      18
1-7- تعريف عملياتي متغيرها      18
1-7-1- نوع ارتباطات سازمانی      18
1-7-2- تعهد سازمانی       19

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه      21
2-2- پیشینه نظری     21
2-2-1- ارتباطات سازمانی    21
2-2-1-1- اهمیت ارتباطات    22
2-2-1-1- تعاریف ارتباطات    24
2-2-1-3- سطوح ارتباطات    26
عنوان    صفحه

2-2-1-4- ارتباطات سازمانی    26
2-2-1-5- متغیرهای ارتباطات    28
2-2-1-6- فرایند ارتباطات    29
2-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات    30
2-2-1-8- موانع ارتباطات    34
2-2-1-9- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت    35
2-2-1-10- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی    36
2-2-1-11- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی    37
2-2-1-12- انتخاب مسير يا كانال ارتباطی مناسب    37
2-2-1-13- انواع ارتباطات    38
2-2-1-13-1- ارتباطات کلامی و غیرکلامی    38
2-2-1-13-2- ارتباطات يك جانبه و دو جانبه    39
2-2-1-13-3- ارتباطات رسمي و غیر رسمی    41
2-2-1-14- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی    42
2-2-1-14-1- ارتباطات خطی    42
2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی      44
2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی      46
2-2-1-14-4-  مقایسه مدلها    48
2-2-2- تعهد سازمانی    49
2-2-2-1- تعاریف تعهد سازمانی    51
2-2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی    53
2-2-2-3- اجزا و مراحل تعهد سازمانی    54
2-2-2-4- جوانب یا انواع تعهد سازمانی    55
2-2-2-5- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    58
2-2-2- 6- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی    62
2-2-2-7- ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني    64
2-2-2-8- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ    65
2-2-2-9- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي    66
2-2-2-10- اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬    67
2-2-2-11- مدل مي ير و آلن    63
عنوان    صفحه

2-2-2-12- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی    72
2-3- پیشینه پژوهشی    73
2-3-1- ارتباطات سازمانی    73
2-3-1-1- پژوهشهای داخلی    73
2-3-1-2- پژوهشهای خارجی    77
2-3-2- تعهد سازمانی    79
2-3-2-1- پژوهش‌های داخلی    79
2-3-2-2- پژوهش‌های خارجی    83
2-3-3- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی    86
2-1-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری    87

فصل سوم: روش پژوهش
3- روش پژوهش    89
3 – 1- مقدمه    89
3- 2- روش پژوهش    89
3-3- جامعه آماري    89
3-4- نمونه و روش نمونه گيري    90
3-5- ابزار پژوهش    90
3-5-1- مقیاس نوع ارتباطات سازمانی    91
3-5-1-1- روایی    91
3-5-1- 2- پایایی    92
3-5-2- پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن    93
3-5-2- 1- روایی    94
3-5-2- 2- پایایی    95
3-7- روش جمع آوری اطلاعات    95
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
4- 1-  مقدمه    98
       عنوان    صفحه

4-2- یافته‌های پژوهش    98
4-2-1- یافته‌های توصیفی    98
4-2-2- آمار استنباطی    99
4-1-2-1- سئوال اول    99
4-1-2-2- سئوال دوم     100
4-1-2-3- سئوال سوم    101
4-1-2-4- سئوال چهارم     102
4-1-2-5- سئوال پنجم     103
4-1-2-6- سئوال ششم    104
4-1-2-6- سئوال هفتم    105


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه    108
5-2- بحث و نتيجه گيري    108
5-3- نتیجه گیری نهایی    118
5-4- محدودیت¬ها    120
5-4-1- محدودیت‌های اجرایی    120
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی    121
5-5- پیشنهادات     121
5-5-1- پیشنهادات کاربردی    121
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی    122


فهرست منابع ومآخذ
منابع فارسی    123
منابع لاتین    131
پیوست    141


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه