جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی میزان تطابق یافته های معاینات بالینی و نوار قلبی با یافته های تست ورزش در حجاج بیت الحرام

بررسي‌ميزان تطابق يافته‌هاي معاينات باليني و نوار قلبي (E.C.G) با يافته‌هاي تست ورزش در حجاج بيت‌الله‌الحرام استان اردبيل در حج تمتع سال 1382

پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي پزشكي

جدید

45,000 تومان

توضیحات

چکيده

بيماري ايسكميك قلبي شايعترين؛ خطرناكترين و يكي از مزمن‌ترين بيماريها دردنيا است. بعضي اوقات تشخيصI.H.D مشكل مي‌شودچراكهعلائم باليني هميشه تيپيك نيستند. به همين دليل تست ورزشيكيازمهمترين روش‌هاي پزشكي جهتكمك به تشخيص I.H.Dدرصورتداشتن انديكاسيون واقعي است كه در غير اين صورت خطرات مختلفي براي بيمار مي‌تواند داشته باشد.

در اين تحقيق؛ميزان تطابق يافته های معاينات بالينی و نوار قلبی با يافته های تست ورزش در متقاضيان اعزام به حج تمتع، با هدف بررسي لزوم انجام تست ورزش در تعيين پيش آگهي قلبي اين افراد در طول سفر حج،انجام شده است.

اين تحقيق بصورت Crosssectional وتوصيفي تحليلي در 331 متقاضي اعزام به حج تمتع ، شامل 250 مرد(با ميانگين سني 49/67 سال) و81 زن(با ميانگين سني 21/63 سال)؛انجام شده است.از مجموع 331 فرد مورد بررسي ، مصاحبه باليني و معاينه فيزيكي بعمل آمد. نتايج باليني حاصله همراه با نتايج آزمايشگاهي (از جمله قند خون،کلسترول وتری گلسريد سرم، اوره وکراتينين)و يافته‌هاي نوار قلبي به همراه نتايج و يافته‌هاي تست ورزش در اين گروه افراد استخراج شدندو با برنامه آماري SPSS و با در نظر گرفتن متغيرهاي مختلف بررسي شده در تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.در مجموع75 نفر(65/22%)از افراد بررسي شده؛ تست ورزش غير نرمال داشتند که 23 نفر(67/30%) از آنها سابقه قبلیI.H.D داشتندوشايعترين علت قطع تست ورزش دراين75 نفرتغييرات شديد قطعه S.Tوآريتمي های خطرناک در 51 نفر(68%) افراد بود.

براساس نتايجاين تحقيقاولاً موارد غيرنرمال تست ورزش در زنان نسبت به مردان در سنين مشابه بيشتر بوده است که مي تواند بدليل دقت در انتخاب موارد دارای انديکاسيون تست ورزش بدون اجبار شرط سني در زنان(که در مورد مردان وجود دارد) و با توجه به معاينات و مشاوره تخصصي قلبی در زنان بوده باشد. ثانياً نتايج اين تحقيق، انجام تست ورزش را در زائراني كه ريسك‌فاكتورهاي متعدد قلبي مثل سيگار، ديابت، هيپرتانسيون، تغييرات نواري،و يا علايم و نشانه‌هاي باليني نارسايي قلبي منجمله JVP برجسته، ادم و سوفل قلبي داشته باشند توصيه مي‌نمايد.

آنچه بنظر مي رسد؛ طبق نتايج اين تحقيق؛ صرفا؛داشتن سن بالای 60 سال، بعنوان دليل اجباری جهت انجام تست ورزش کافی نبوده و ضرورت جامع نگری و تجديد نظر در انتخاب افراد دارای انديکاسيون تست ورزش بعنوان يکی از معاينات اجباری قبل از اعزام زائران حج تمتع،وجود دارد.

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                            صفحه

چكيده1

مقدمه2

فصل اول: كليات

1ـ1 اهداف تحقيق. 4

1ـ2ـ پيشينه تحقيق:4

1ـ3ـ روش كار و تحقيق:5

فصل دوم: آناتومي عروق كرونر

2ـ1ـ شريان كرونر اصلي چپ (L.M.C.A):6

2ـ1ـ1ـ شريان نزولي قدامي چپ (L.A.D.A):6

2ـ1ـ2ـ شريان سير كومفلكس چپ (L.C.A)7

2ـ2ـ شريان كرونر راست:8

فصل سوم: بيماريهاي ايسكميك قلب

3ـ1ـ اتيولوژي و پاتوژنز. 11

3ـ2ـ اثرات ايسكمي. 12

3ـ3ـ عوامل خطرساز بيماريهاي ايسكميك قلب:13

3ـ4ـ علايم باليني:16

3ـ5ـ اشكال باليني ايسكمي قلب. 18

3ـ5ـ1ـ آنژين صدري پايدار:18

3ـ5ـ2ـ آنژين صدري ناپايدار:19

3ـ5ـ3ـآنژين متغير پرينزمتال. 20

3ـ5ـ4ـ ايسكمي بدون علامت. 20

3ـ6ـ اقدامات پاراكلينيك و آزمايشگاهي در بيماريهاي ايسكميك قلبي. 21

فصل چهارم: تست ورزش

4ـ1ـ فيزيولوژي ورزش... 24

4ـ2ـ پروتكل‌هاي ورزش... 25

4ـ3ـ انواع تست ورزش... 26

4ـ3ـ1ـ ارگومتري دوچرخه:26

4ـ3ـ2ـ Treadmill27

4ـ4ـ تكنيك انجام تست ورزش:29

4ـ5ـ انديكاسيون‌هاي تست ورزش... 30

4ـ6ـ خطرات تست ورزش... 31

4ـ7ـ يافته‌هاي الكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش... 33

4ـ8ـ ملاحظات غيرالكتروكارديوگرافيك در طول تست ورزش:39

ـ8ـ1ـ فشار خون:39

4ـ8ـ2ـ ضربان قلب:40

4ـ8ـ3ـ ظرفيت عملكردي:40

4ـ9ـ استفاده از تست ورزش در تعيين پيش‌آگهي:41

4ـ10ـ تست ورزش و آريتمي و اختلالات هدايتي قلب. 43

4ـ11ـ تفسير نتيجه تست ورزش:44

فصل پنجم: تجزيه تحليل و آمار

5ـ1 آمار توصيفي. 46

5ـ2ـ آمار تحليلي. 64

5ـ2ـ1ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با متغيرهاي سن و جنس در افراد مورد مطالعه در تحقيق:64

5ـ2ـ2 رابطه بين موارد غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود سابقه قبلي I.H.Dدر افراد مورد مطالعه:64

5ـ2ـ3ـ رابطه بين غيرنرمال‌شدن تست‌ ورزش با علايمSymptom)) و نشانه‌هاي‌sign)) افراد مورد مطالعه:64

5ـ2ـ4ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با ريسك ‌فاكتورهاي بيماري ايسكميك قلبي در افراد مورد مطالعه:65

5ـ2ـ5ـ رابطه بين با معيارهاي آزمايشگاهي مورد بررسي در افراد موردمطالعه در تحقيق:65

5ـ2ـ6ـ رابطه بين غيرنرمال شدن تست ورزش با وجود تغييرات نواري در ECG پايه افراد مورد مطالعه:66

فصل ششم: بحث و نتيجه‌گيري

بحث و نتيجه‌گيري. 67

پيشنهادات. 74

پيوست. 75

فهرست منابع فارسي. 76

فهرست منابع انگليسي. 77

Aچكيده انگليسي:78

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه