جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگي بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان بشاکرد در سال تحصیلی 92-1391 (1324 نفر) می باشند و حجم نمونه مورد پژوهشتعداد 298 نفربود که به روش تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. و در راستایجمع آوريدادهها از سه پرسش نامه استاندارد کنترل عواطف، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی بهرهگرفته شد. و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از آن نشان داد: بین کنترل عواطف و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه ای معکوس و معناداری وجود داشته و از این بین متغیر کنترل عواطف نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. همچنین بین ابعاد کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی نیز رابطه ای معکوس و معناداری وجود دارد. و از بین ابعاد سلامت روان، مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری دارند. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان بیان کرد که کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی رابطه دارند.

 

واژه های کلیدی:کنترل عواطف، سلامت روانی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده...............................................................................................................................................1

 

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.....................................................................................................................................3

1-2- بيان مساله..................................................................................................................6

1-3- اهميت و ضرورت مسئله...............................................................................................10

1-4- اهداف تحقيق............................................................................................................12

1-5- فرضیه تحقيق ...............................................................................................................12

1-6- تعاریف اصطلاحات و متغيرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)........................13

 

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه ........................................................................................................................15

2-2- مباني نظري مربوط به کنترل عواطف...................................................................................16

2-2-1- تعریف عواطف......................................................................................................16

2-2-2- ويژگى هاى رشد عاطفى نوجوان................................................................................16

2-2-3- انواع عواطف در دوره نوجوانى...................................................................................17

2-2-4- مقدمه ای بر کنترل عواطف.........................................................................................18

2-2-5- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى..............................................................................20

2-2-6- پرورش عواطف ........................................................................................................21

2-2-7- احساسات.............................................................................................................23

2-2-8- راهبردهايکنترلاحساساتناخوشایند.......................................................................24

2-2-9- کنترلبراساسیادگیریعاطفی..............................................................................25

2-2-10- عوامل تعيين كننده جو عاطفي خانواده........................................................................26

2-2-11- بررسي مفاهيم مربوط به مؤلفه هاي کنترل عواطف .....................................................27

2-3- مباني نظری وضعيت رواني.................................................................................................51

2-3-1- تعاريف سلامت روان ................................................................................................51

2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی...........................................................................................52

2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی..................................................................................53

2-3-4- اصول سلامت روان................................................................................................55

2-3-5- انجمن ملي بهداشت رواني.............................................................................................56

2-3-6- تاريخچه بهداشت رواني در ايران ........................................................................57

2-3-7- دستاوردها..........................................................................................................59

2-3-8- ضرورت سلامت رواني.......................................................................................60

2-3-9- مشخصه‌هاي سلامت رواني و شخصيت سالم........................................................63

2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان...............................................................64

2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي ......................................................66

2-3-12- افراد سالم از نظر رواني ....................................................................................72

2-3-13-مفهوم سلامت روان در نظريه هاي شناختي............................................................73

2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی .....................................................................75

2-4-1- تعريف پيشرفت تحصيلي ....................................................................................75

2-4-2- عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي.........................................................................76

2-4-3- نظريه هاي عملكرد تحصيلي.................................................................................78

2-4-4- عوامل افت تحصيلي..............................................................................................80

2-4-5- انواع شكست هاي تحصيلي.....................................................................................80

2-5- پيشينه تحقيقاتي ...................................................................................................... 92

2-5-1- پيشينه داخلی ...........................................................................................................92

2-5-2- پيشينه خارجی.........................................................................................................101

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 - مقدمه .....................................................................................................................106

3-2- روش پژوهش .........................................................................................................106

3-3- فرايند تحقيق.........................................................................................................106

3-4- جامعه آماری .............................................................................................................106

3-5- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ..............................................................................107

3-6- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات ......................................................................107

3-7- روش گرد آوری اطلاعات ..........................................................................................113

3-8- روش تجزیه و تحلیل.............................................................................................113

3-9- ملاحظات اخلاقی....................................................................................................113

 

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه..........................................................................................................................115

4-2- يافته هاي پژوهش......................................................................................................115

4-2-1- يافته هاي توصيفي.................................................................................................115

4-2-2- یافته های استنباطی................................................................................................118

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه..........................................................................................................................123

5-2- نتایج پژوهش...............................................................................................................123

5-3- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش......................................................................124

5-4- محدودیتهای تحقیق................................................................................................128

5-5- پیشنهادات کاربردی.......................................................................................................128

5-6- پیشنهادات پژوهشی..............................................................................................130

 

منابع

منابع فارسی.................................................................................................................................132

منابع غیرفارسی............................................................................................................................141

چکیده انگلیسی............................................................................................................................144

نقد و بررسی کاربران

رامینا ح 1398-01-10

اصلا پایان نامه ای بدستم نرسید

شماها این سایت را راه اندازی کردید ویک شماره تلفن پشتیبانی ارائه ندادی کارتان اصلا درست نیست

  سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

  سبد خرید من

  هیچ محصولی وجود ندارد

  ارسال رایگان! ارسال
  0 تومان مجموع

  پرداخت مشاهده

  خانه

  محصولات جدید

  خبرنامه