جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی پیش بینی کننده ی ویژگی های شخصیتی در اقدام به خودکشی

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A )  رشته روانشناسی بالینی

بررسی نقش  پیش‌ بینی کننده‌ ی  ویژگی‌ های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان بندرعباس

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

       هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل تابع تشخیص با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که ویژگی­های شخصیتی می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. نتایج نشان داد روان رنجورخویی بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارد. بعد از آن به ترتیب متغیرهای برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن بیشترین رابطه را با تابع تشخیص دارند. ضرایب تابع تشخیص روان­رنجورخویی مثبت و ضرایب برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری و وجدانی بودن منفی است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر بر نقش ویژگی­های شخصیتی در اقدام به خودکشی تأکید دارد.

واژگان کليدي:روان­رنجورخویی، برون­گرایی، انعطاف پذیری، توافق­پذیری، وجوانی بودن و اقدام به خودکشی.

 

فهرست مطالب

1-1مقدمه. 1

1-2بيان مساله. 2

1-3اهميت و ضرورت تحقيق.. 7

1-3-1اهداف پژوهش... 9

1-3-2-اهداف کلی:9

1-4سوالات و فرضيه هاي پژوهش... 10

1-4-1-سوال های تحقیق:10

1-5فرضيه‏هاي تحقیق:10

1-6متغيرهاي تحقيق.. 10

1-6-1-تعريف مفهومي و عملياتي.. 11

1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

2-نظریه­های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه­های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

2-10شخصيت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصيت.. 32

2-2ديدگاه‌هايي درباره شخصيت.. 33

2-12-1-ديدگاه روانكاوي.. 33

2-12-2-ديدگاه پديدارشناختي.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36

2-12-5ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-ديدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-ديدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملي شخصيت.. 40

2-13-1-پيشينة تاريخي مدل پنج عاملي شخصيت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ی خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه­ی داخلی.. 55

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 58

3-2روش و طرح تحقیق.. 58

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 58

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59

3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI)59

3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

4-1مقدمه. 61

2-4بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 61

4-2-1-جنسيت.. 61

4-2-2-وضعیت تأهل. 62

4-2-3-تحصيلات.. 63

4-2-4-سن.. 64

4-3يافته­هاي توصيفي.. 65

4-4تحليل استنباطي.. 66

4-5آماره های طبقه بندی.. 69

 

5-1مقدمه. 71

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 71

5-3جمع­بندی.. 75

5-4محدوديتهاي پژوهش... 75

5-5پیشنهادات کاربردی.. 76

5-6پيشنهادات پژوهشي.. 77

منابع.…………………………………………………………………………………………………………………………...78

پيوست.....................................................................................................87

چکیده لاتین ............................................................................................................................ 90

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه