جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماري اين پژوهش شامل 15 نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

 

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه. 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك... 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک................................................... 15

2-1-4- تحلیل SWOT. 17

   1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات... 18

   2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

   3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها19

2-1-5- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک... 20

   1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20

   2- مدل استراتژی صنعتی.. 21

   3- تدوين و تعيين استراتژي مناسب... 22

   4- مدل فیلیپس.... 24

   5- مدل رایت... 25

   6- مدل فريمن يا ذينفعان. 27

   7- مدل تحليل رقابتي.. 28

   8- مدل هيل.. 29

   9- مدل خط‌مشي هاروارد. 30

   10- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 31

   11- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري.. 31

   12- افزون‌گري منطقي.. 32

   13- مذاكرات استراتژيك... 32

   14- مدل مديريت مسائل استراتژيك... 33

   15- مدل استراتژی چافي.. 33

   16- مدل فرد آر ديويد. 34

2-1-6- نوعشناسي استراتژيها43

2-1-6-1- انواع استراتژيها از نظر مايلز واسنو. 43

2-1-6-2- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد ».......................................................................................44

 

 

2-1-6-3- استراتژيهاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين.. 49

2-1-6-4- انواع استراتژيها از نظر بري.. 50

2-1-6-5- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز. 51

2-1-6-6- شيوه‌ها و استراتژيهاي گولد وكمبل.. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58

2-2-3- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه. 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 69

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقيق.. 72

3-3- جامعه آماري.. 72

3-4- ابزار جمع آوري داده ها72

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 73

فصل چهارم - نتایج

4-1- مقدمه. 82

4-2- مشخصات پاسخگویان. 83

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت... 83

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تأهل.. 84

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. 85

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات... 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیOS. 95

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیTS. 98

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیOW... 100

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید:108

5-3- يافته‌ها113

5-4- بحث... 122

5-5- پيشنهادات كاربردي.. 124

5-6- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده127

فهرست منابع

منابع فارسي.. 130

منابع غیرفارسی.. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137

چکیده انگلیسی 151


 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه