جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در مهندسی مخابرات سیستم

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده رساله/پايان نامه :

با توجه به رشد سریع تکنولوژی مخابرات، روز به روز تعداد متقاضیان افزایش می­یابد. استفاده از سيستم­هاي طيف گسترده، به علت مزايایي مانند مقابله با محوشدگي، امنيت، استفاده مجدد از فركانس، مورد علاقه خيلي از کاربردهاي نظامي و تجاري قرار گرفته است.سیستم­های آشوبناک دارای ویژگی­های ذاتی از جمله طیف وسیع، شکل موج غیرپریودیکو حساس به شرایط اولیه می­باشند. بنابراین مخابرات آشوبی در مقابل نویز مقاوم بوده، امنیت زیادی دارد و احتمال استراق سمع آن کم می­باشد. از مهم­ترین و متداول ترین مدولاسیون­های آشوبی CSK، DCSK و FM-DCSKرا می­توان نام برد. در این پایان نامه جهت بهبود عملکرد سیستم­های مخابرات آشوبی از مدولاسیون چندحاملی تقسیم فرکانسی متعامد ((OFDM استفاده شده است. همچنین عملکرد سيستم­ها در نگاشت­هاي مختلف آشوبي با پارامتر­هاي مختلف مورد تحلیل قرار گرفته، همچنين اثر تغییر طول دنباله آشوبي بر عملکرد سيستم­­هاي آشوبي بدست آمده است. در ادامه کار دو مدولاسیون آشوبی جدید معرفی شده است که در این دو مدولاسیون جدید، مدولاسیون­های FM و PM در ساختار مدولاسیون سوئیچینگ آشوبی (CSK) بکاربرده­ایم و سبب بهبود عملکرد CSK شده است. برای شبیه­سازی کانال­های مخابراتی انتخاب­گر فرکانسی، کانال استاندارد دانشگاه استنفورد (SUI) انتخاب شده است. نتايج شبیه­سازی نشان می­دهد که عملکرد سيستم پیشنهادی OFDM-FM-DCSK در کانال­های انتخاب­گر فرکانسی نسبت به طرح­های پیشین مبتنی بر سیگنال­های آشوبی از بهبود قابل توجهی در نرخ خطای بیت برخوردار است.

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول کلیات و مقدمه ..................................................................................................................................................

1

1-1 تئوری آشوب و تاریخچه آن ......................................................................................................................................

1

1-2 تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها ....................................................................................................................

4

1-3 سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده ................................................................................................................

5

1-3-1 ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی ....................................................................................................................

5

2-3-2 سیستم دیجیتال و آنالوگ آشوبی .....................................................................................................................

6

1-3-2-1 سیستم­های آنالوگ ...............................................................................................................................................

6

1-3-2-1-1 پوشاندن با آشوب (CM ) .............................................................................................................................

7

1-3-2-1-2 مدولاسیون ضرب آشوب .............................................................................................................................

7

1-3-2-2 سیستم­های مخابراتی دیجیتال آشوبی .............................................................................................................

8

1-3-2-2-1 سیستم سوئیچینگ آشوب .............................................................................................................................

8

1-3-2-2-2 سیستم سوئیچینگ آشوب تفاضلی ...........................................................................................................

10

1-3-2-3 دیگر طرح های سیستم آشوبی ..........................................................................................................................

10

1-3-2-3-1 سیستم روشن-خاموش آشوب ......................................................................................................................

11

1-3-2-3-2 سیستم فرکانسی DCSK ........................................................................................................................

11

1-3-3 مولدهای آشوبی.........................................................................................................................................................

12

1-3-3-1 نگاشت معادله درجه دوم ...................................................................................................................................

13

فصل دوم مروريبرمطالعاتانجامشده ................................................................................................................

15

2-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

15

2-2 کارهاي انجام شده توسط ديگران ................................................................................................................................

15

2-2-1 مطالعات انجام شده در کانال AWGN............................................................................................................

15

2-2-1-1 بهبود عملکرد سیستم MC-DS/CDMAو MIMO MC-DS/CDMAبا استفاده از دنباله

گسترده آشوبی ........................................................................................................................................................................

 

 

16

2-2-1-2 بهبود عملکرد FM-DCSK..........................................................................................................................

17

2-2-1-3 بهبود عملکرد سیستم  FM-DCSK UWB.........................................................................................

19

2-2-1-4 عملکرد سیستم DS/CDMAبا مخابرات آشوبی .....................................................................................

21

2-2-1-5 طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک.....................................................................................................................

23

2-2-1-6 استفاده از طیف گسترده آشوبناک درسیستم OFDM.............................................................................

 

24

2-2-2 کانال محوشدگی چندمسیره .................................................................................................................................

25

2-2-2-1 بهبود عملکرد سیستم طیف گسترده چریپ با مولد آشوبی.........................................................................

 

25

2-2-3 کانال­های نویزی AWGN و محوشدگی چندمسیره ....................................................................................

27

2-2-3-1 بهبود عملکرد سیستم­های طیف گسترده با مخابرات آشوب......................................................................

 

27

2-2-3-2 طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک ...................................................................................................................

29

2-2-3-3 استفاده از طیف گسترده آشوبناک در سیستم OFDM............................................................................

 

31

فصل سوم طراحی بهینه سیستم­های آشوبی چندحاملی ....................................................................................

33

3-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

33

3-2 سیستم فرستنده و گیرنده OFDM......................................................................................................................

33

3-2-1 ساختار فرستنده و گیرنده OFDM..................................................................................................................

35

3-2-2 کانال­های SUI برای استاندار IEEE 802.16a.........................................................................................

 

37

3-3 طراحی سیستم­های آشوبی چندحاملی ......................................................................................................................

40

3-3-1 نتایج شبیه سازی برای سیستم­های بهینه شده مخابرات آشوبی ....................................................................

 

41

فصل چهارم طراحی بهینه مولد آشوبی در سیستم­های آشوبی چندحاملی...............................................

51

4-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

51

4-2 بررسی نوع مولد­های آشوبی مختلف بر عملکرد سیستم آشوبی چندحاملی........................................................

 

51

4-2-1 نتایج شبیه­سازی تاثیر نوع مولد آشوبی بر روی سیستم­های آشوبی چندحاملی .........................................

 

52

4-3 مقایسه یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف در سیستم­های آشوبی چندحاملی ............................................

 

56

4-3-1 نتایج شبیه­سازی یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف ...................................................................................

 

57

4-4   تغییر اندازه دنباله آشوبی در سیستم آشوبی چندحاملی .....................................................................................

 

61

4-4-1 نتایج شبیه­سازی تغییر اندازه دنباله آشوبی در عملکرد سیستم­های آشوبی چندحاملی در کانال­های مخابراتی انتخاب­گر فرکانسی ................................................................................................................................................

 

 

61

4-5 طراحی سیستم­های آشوبی جدید .............................................................................................................................

65

4-5-1 سیستم آشوبی FM-CSK.................................................................................................................................

65

4-5-1-1 نتایج شبیه­سازی سیستم جدید آشوبی OFDM-FM-CSK در کانال­های انتخاب­گر

فرکانسی ......................................................................................................................................................................................

 

 

66

4-5-2 سیستم آشوبی PM-CSK...................................................................................................................................

67

4-5-2-1 نتایج شبیه­سازی سیستم آشوبی OFDM-PM-CSK در کانال­های مخابراتی

انتخاب­گر فرکانسی...................................................................................................................................................................

 

68

فصل پنجم جمع بندی و پیشنهادات ...................................................................................................

72

5-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

72

5-2 جمع‌بندي فصول و نتایج اخذ شده .............................................................................................................................

72

5-3 پيشنهادات و كارهاي آتي ..............................................................................................................................................

74

مراجع ......................................................................................................................................................

 

پیوست الف ............................................................................................................................................

 

پیوست ب ...............................................................................................................................................

 

پیوست پ ...............................................................................................................................................

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه